Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Når den sociale struktur, her forstået som det indbyrdes størrelsesforhold

mellem socialgruppe I-V, ændrer sig over tid, skyldes det primært

social mobilitet. Dette begreb refererer dels til det forhold, at

ikke alle sønner og døtre havner i samme sociale position som forældrene

(generationsmobilitet), dels til det forhold, at en del af

befolkningen undervejs i livsforløbet skifter social position (karrieremobilitet).

Hvordan disse bevægelser er foregået blandt levekårsundersøgelsens

interviewpersoner, er nærmere beskrevet i kapitel 17.

Det skal tilføjes, at man teoretisk kunne forestille sig ændringer i den

sociale struktur uden social mobilitet, nemlig hvis de forskellige sociale

kategoriers fertilitet var markant forskellig. Hvis eksempelvis mindre,

selvstændige landmænd fik dobbelt så mange børn som andre

befolkningsgrupper, og alle disse børn var socialt immobile, ville socialgruppe

III alene på grund af fødselstallet i denne erhvervsgruppe

vokse. På trods af, at der faktisk er fertilitetsforskelle mellem forskellige

erhvervsgrupper (dog ikke så store som i ovennævnte eksempel),

er det, som det fremgår af kapitel 17, imidlertid ikke denne faktor, der

forklarer forekomsten af social mobilitet. Selv om fertiliteten blandt

selvstændige i landbrug faktisk er højere end landsgennemsnittet, er

denne erhvervsgruppes andel af befolkningen stærkt på retur.

Ikke alle tilhører en socialgruppe

Med til billedet af forskydningerne mellem socialgrupperne hører også,

at nogle respondenter ikke er socialgruppeplaceret. Denne gruppe er

selvsagt størst ved indplacering i egen socialgruppe, idet samlevende

opnår indplacering i en familiesocialgruppe blot én af de voksne i

parforholdet kan socialgruppeplaceres. Vi vil derfor i dette afsnit

koncentrere os om den gruppe, der ikke er indplaceret i egen socialgruppe.

Ser man på de 30-69-årige, kunne 7 pct. ikke socialgruppeplaceres

i 1976. I 1986 drejede det sig om 3 pct. og i 2000 om 8 pct. Tilsyneladende

ikke nogen stor forskel fra 1976 til 2000, men tallene dækker

over en udvikling, der reelt er udtryk for en kraftig stigning i den

andel, der ikke er socialgruppeplaceret.

Faldet i andelen uden for socialgrupperne fra 1976 til 1986 skyldes

udelukkende, at kategorien husmødre, der stadig i 1976 var af betyde-

80

SOCIAL STRUKTUR, FAMILIE, BESKÆFTIGELSE

More magazines by this user
Similar magazines