Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Vabriktmlling Š4

1909.

Som ovenfor omtalt gjaldt de 132 motorer kun de bedrifter, som anvendte

leiet elektricitet. Desuten blev der imidlertid ved de 42 bedrifter, som selv fremstillet

sin elektriske drivkraft, anvendt 602 motorer forbrukende ialt 15 204 av

de 22 061 kilowatt som blev producert — de resterende 6 857 kilowatt blev utleiet.

— Omsætter man dette forbruk i hestekraft skulde det tilsvare 20 677

elektriske eller 26 880 effektive hestekræfter'. og træmasse-, cellulose- og papirindustriens

samlede forbruk av elektrisk energi skulde saaledes være 29 583 elektriske

eller 38 455 effektive hestekræfter.

Den samlede arbeidsstyrk e i træmasse-, cellulose-, pap- og papirindustrien

utgjorde ifølge Fabriktællingens hefte I 12 148 eller 11.6 procent av samtlige

industriarbeidere, mens antallet av dagsverk var 3 572 800 eller 12 7 procent

av samtlige 2. Fra 1865 av har arbeidsstyrkens forokelse været folgende:

1865: 202 arbeidere

1870: 316 — «—

1879 : 1 363 —«—

1890 : 4 930 — t-

1900 : 7 606 —«

1909 : 1205 —«—

1 308 700 dagsverk

2 256 000 —«

3 590 319

I 1865 utgjorde denne industrigrens arbeidere 0.8 procent av landets samtlige

industriarbeidere ; i 1870: 1 procent, i 1880 : 4 2 procent, i 1890 : 8.1 procent og

som alt nævnt i 1909: 11.6 procent. Ogsaa antallet av arbeidere ansat i de enkelte

bedrifter er tiltat sterkt ; mens saaledes i 1870 kun 1 bedrift beskjæftiget

mere end 100 mand var dette i 1880 tilfældet med 7, i 1890 med 12 og i 1909

med hele 37 bedrifter, hvorav en endog sysselsatte over 2 000 arbeidere.

Paa de enkelte industrigrupper fordelte arbeidsstyrken og de utførte dagsverk

sig saaledes:

(Se tabellen næste side)

Arbeiderantallet i denne industrigren var ifølge fabrikinspektorernes aarsberetninger

for 1908: 10 998 og ifølge Riksforsikringsanstaltens Industristatistik

for 1909 : 11 535, hvilke opgaver, naar man tar hensyn til de forskjellige principper

efter hvilke de er indhentet, ikke viser nogen væsentlig uoverensstemmelse

med det resultat hvortil Fabriktællingen er kommet.

Nemlig naar 1 kw. sættes til 1.36 elektr. hk. og 1 elektr. hk. til 1,3 eff. hk.

Forst efter disse opgavers offentliggjørelse indlop opgaver fra en i 1909 bestaaende

bedrift med 57 arbeidere og 17 519 dagsverk.

More magazines by this user
Similar magazines