Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

5

Fabriktmlling

1909.

særlig quebracho. Desuten brukes ogsaa en række sterkt koncentrerte ekstrakter

av forskjellige av disse bark- og træstoffer. Miner 'a lgarvningen er av

dobbelt natur, idet den enten kan være hvitgarvning, hvortil anvendes mineraler

som koksalt, alun eller aluminiumsulfat, eller den kan være kromgarvning, hvortil

anvendes forskjellige kromforbindelser. Ved s e m s- eller f e t t gar vningen

endelig blir skindene foist valket med tran og derpaa utsat for en gjæringsproces.

Ved de 5 1 fabrikmæssige garverier som denne statistik omfatter stillet forbruket

av garvemidler sig som følger :

19 bedrifter med 135 arbeidere forbrukte kun bark og ekstrakter av samme.

2 5 kun kemikalier.

11 60 bark, ekstrakter og fettstoffer.

2 41 samtlige garvestoffer.

6 235 bark og ubenævnte garvestoffer.

1 24 bark, kemikalier og ubenævnte garvestoffer.

1 49 kemikalier og ubenævnte garvestoffer.

9 c 49 har intet opgit.

Av de bedrifter som har specifisert sit raastofforbruk drev altsaa de 19 udelukkende

og de 2 0 sandsynligvis for en del tanningarvning. Videre drev 2 udeluk.kende

og 3 sandsynligvis kun for en del mineralgarvning. Og hvad endelig semseller

oljegarvning angaar, er de indkomne opgaver for ufuldstændig til at bedomme

dette forhold, idet jo i garverierne fettstoffer ogsaa blir anvendt til andet end den

egentlige semsgarvning

Likesom for de for behandlede industrigrener saa har ogsaa for denne de hoist

uensartede mængdeangivelser sterkt gjort sig gjældende. For garvestoffenes vedkommende

er saaledes noget opgit i kg., noget i stkr., noget i tdr. og noget kun

i værdi. For imidlertid at gjøre opgaverne mere ensartet og saaledes mere,

anvendelige forsokte man at omregne samtlige garvestoffer til kg. Helt er imidlertid

dette ikke lykkedes, idet nogen bedrifter ikke hadde fordelt sit forbruk paa

de enkelte garvestoffer. Efter dette kommer forbruket for de 42 bedrifter som

har avgit opgaver til at stille sig som følger:

Bark og træ 4 742 504 kg. samt for 35 033 kr.

Ekstrakter 302 261 c 841

Kemikalier 27 775 . 37 124

Fettstoffer 42 054 3 790

Uspecifisert 1 638 587 c 902 466

Gruppen bark og træ omfatter : 406 733 kg. ekebark, 904 122 kg.

birkebark, 68 750 kg. granbark, 6 000 kg valonea 2, 388 kg. mangrovebark,

2 893 075 kg. quebrachotræ og 463 436 kg. samt for 35 033 kr. ubenævnte

bark- og træstoffer. I forbindelse med ett av de heromhandlede garverier blev

der drevet quebrachorasperi.

Desuten mangler man fuldstændige opgaver for ett av de største semsgarverier.

2 Bruken av valonea er kun opgit av et par garverier, mens i virkeligheten alle de

som har benyttet quebracho, ogsaa har benyttet valonea, idet bruken av det ene

betinger bruken av det andet.

More magazines by this user
Similar magazines