Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

55

mindre end 5 000 kr. hadde 11 bedrifter;

fra 5000— 9 999 . 17

. 10 000— 49 999 c — 27 —

.. 50 000— 99 999 . — 9

. 100 000—'249 999 .1 11

Mere end 250 000 c 6 —

Fabriktealling

1909.

De to største aktieselskaper, som begge laa i Kristiania, hadde en aktiekapital

paa henholdsvis 1 320 000 kr. (et dagblad) og 885 000 kr. (papirforretning

kombinert med papirvareindustri).

Produktionsopgaver.

Raastof- og produktionsopgavernes bearbeidelse har støtt paa store vanskeligheter,

idet mange av de bedrifter, som tilhørte disse industrigrupper, var forbundet

med anden virksomhet og derfor dels bare kunde avgi meget ufuldstændige

opgaver, og dels overhodet ingen saadanne, Flere av papirvareindustriens bedrifter

f. eks., som blev drevet i forbindelse med papirhandel (saavel en gros som en detail),

fremholdt saaledes at de var ute av stand til, selv anslagsvis, at avgi raastofog

produktionsopgaver, idet de ikke uten de største vanskeligheter vilde magte at

skjelne mellem de pap- og papirmængder, som blev anvendt i fabrikken, og de,

som blev anvendt i forretningen forøvrig, eller mellem de pap- og papirvarer,

som blev fremstillet i fabrikken, og de, som blev indkjøpt for atter at sælges o. s. v.

Og paa samme maate stillet forholdet sig for flere andre bedrifter saasom

avistrykkerier, boktrykkerier og protokolfabrikker. — Man maatte derfor indskrænke

sig til at medta opgaver fra de bedrifter, hvis bokførsel var saadan,

at de kunde utsondre, paa den ene side de værdier, som angik den industrielle

virksomhets raastofforbruk og produktionsutbytte, og paa den anden side de værdier,

som angik al anden virksomhet ben produktionsstatistik man herved faar, blir

da av noget partiel natur, og vil saaledes ikke komme til at gi et billede av

denne industrielle virksomhet som helhet; men da de medtagne bedrifters produktionsopgaver

synes at være noiagtige, maa man kunde gaa ut fra, at det ved disses

hjælp skulde la sig gjøre tilnærmelsesvis at bestem me værdien av de resterende

bedrifters produktion (se forovrig side 67 og flg.; angaaende raastof- og produktionsopgaver

se tabellens punkter VII og VIII).

Takpap og tapetfabrikker.'

Raastof og produktionsopgaver er for disse industrigruppers vedkommende

ikke alene avgit av de to takpapfabrikker og den ene tapetfabrik, men ogsaa av

to papfabrikker, som tillike fremstillet takpap. Værdien av disse 5 fabrikkers

raastofforbruk er opgit saaledes-.

1- Der var bare én tapetfabrik, og for ikke at begaa nogen indiskretion mot denne,

har man sluttet de to gruppers økonomiske opgaver sammen.

More magazines by this user
Similar magazines