Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 14

1909.

Skind- og lærindustri forovrig.

Som alt tidligere nævnt omfatter denne gruppe 1 reiseeffektfabrik, 2 portefoljefabrikker,

1 remfabrik, 1 hanskefabrik, 1 fabrik for tilvirkning av skotelrekvisita

og endelig 5 barkemøller og stamper. Av disse bedrifter er det kun de

2 portefoljefabrikker, den ene hanskefabrik og 2 av barkemøllerne som liar avgit

raastofopgaver. Disses raastofforbruk var: 188 000 kr. i skind og lær samt

170 560 kg. uskaaret bark.

Produktionsopgaver derimot er foruten av disse 5 bedrifter, ogsaa avgit av

reiseeffektfabrikken saint fabrikken for tilvirkning av skotoirekvisita. Ialt beløp

produktionsværdien ved de 7 bedrifter sig til kr. 856 326, hvorav skind- og lærarbeider

for kr. 845 534 og raspet garvebark for kr. 10 792. — De 3 øvrige

barkemoller drev kun leiearbeide, og blev der av disse tillikemed en av de fornævnte

i 1909 ialt raspet bark for kr. 5 332.

Ogsaa til denne gruppe hører der en del haandverksmaassige bedrifter, nemlig

salmakerne. Av de 375 salmakermestere som Haandverkstaallingen omfatter var

det kun 146 som beskjæftiget leiet arbeidshjælp, nemlig 539 mestere, svender

og lærlinger, og av disse igjen er det kun de 75 med 273 mestere, svender og lærlinger

som har avgit produktionsopgaver. Ialt blev der av disse sidste utført

salmakerarbeide til en værdi av kr. 548 097. Herav blev kr. 252 637 opgit at

være værdien av forskjellige salmakervarer saasom sæler, svoper, reiseeffekter,

portefoljer, madrasser o. s. v. og kr. 123 311 at være betaling for utført stopning,

tapetsering, drapering o. s. v , mens der for de resterende kr. 172 449

ingen specifikation blev opgit. Tør man gaa ut fra at dette sidste beløp fordeler

sig paa eget arbeide og leiearbeide efter det samme forhold som ved de bedrifter,

som har opgit denne specifikation skulde de 75 salmakeriers produktion fordele sig

som følger : arbeide utført for egen regning kr. 368 168 og arbeide utført for

andre kr. 180 219 eller pr. arbeider henholdsvis kr. 1 348 og kr. 660. Gaar

man endelig ut fra at forholdet har været det samme ved de øvrige salmakerier

som skulde ha avgit produktionsopgaver, skulde i 1910 værdien av produktionen

ved de salmakerier som anvendte leiet arbeidshjælp ha andraget til kr. 726 736

for egen regning og leiearbeide til en værdi av kr. 355 779.

More magazines by this user
Similar magazines