Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktaalling 48

1909.

Bedriftsgrupper.

Takpapfabrikker

Tapetfabrikker

Papirvareindustri

Bokbinderier

Bokbinderier og trykkerier

Avisutgivende trykkerier'

Andre trykkerier

Litografiske anstalter

Antal

bedrifter.

2

1

22

8

12

114

68

11

Antal

arbeidere.

18

29

1 062

247

302

1 509

1 112

217

Ialt 4 238 4 496

Men selv denne inddeling av bedrifterne rummer et par sterkt sammensatte

grupper, soin for produktionens vedkommende helst burde været end yderligere

specifisert. Da imidlertid de bedrifter, som tilhører disse grupper, har meddelt,

at de bare har kunnet opgi den hele omsætning uten at kunne fordele den paa

de enkelte produktionsgrener, saa har byraaet ogsaa maattet indskrænke sig til at

gjengi de summariske opgaver for hver gruppe. Trods dette, vil dog en oversigt

over det hele antal bedrifter, som deltok i de forskjellige produktionsgrener være

av interesse, idet en saadan klarere vil belyse de enkelte industrigrenes virkelige

omfang. Regnet paa denne maate var det samlede antal av:

Takpapfabrikker 4

Tapetfabrikker 1

Æske- og kartonnagefabrikker 13

Pose- og konvolutfabrikker 14

Merkelapfabrikker 12

Linjeranstalter 20

Protokolfabrikker 17

Heri er indbefattet de bedrifter, som driver kombinert æske- kartonnage- posekonvolut-

merkelap- og protokolfabrik, samt linjeranstalt, bokbinderi og bok- akcidensstaal-

eller stentrykkeri.

2 Heri er ogsaa indbefattet et par trykkerier, som utgir ukeblade og tidsskrifter.

a Denne gruppe omfatter de bok- avis- og akeidenstrykkerier, som trykker for fremmed

regning, og som ikke er medtat i de foregaaende grupper.

4 Hertil kommer, at en del av de bedrifter, som allerede er behandlet i det foregaaende

avsnit — Træmasse- cellulose- pap- og papiriudustrien ogsaa fremstiller produkter,

soin nærmest henhører under denne gruppe. Saaledes blev takpap fremstillet av to

og papskaaler av én papfabrik samt indpakningsposer av to papirfabrikker. Men da

disse bedrifters opgaver over arbeiderantal, dagsverk, arbejdsløn, anvendt drivkraft

o _ s. v. alt er behandlet under pap- og papirfabrikkerne, saa vil man i dette avsnit

kun komme til at medta deres raastof- og produktionsopgaver.

More magazines by this user
Similar magazines