Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

83

Fabriktælling

1909.

der heri sandsynligvis ogsaa er medregnet noget jern i andre former som f. eks.

stopegods, skruer, mottere, spiker, maskindele o. s. v. Forovrig vil ogsaa den

omstændigliet, at disse sidstnævnte jernformer som oftest betinger en saa meget

Mere pris end de almindelige smijernformer, bidrage sit til, at den opgivne mængde

vil være blit noget for hoi, men hvor meget er det imidlertid umulig at utlede

av de forhaandenværende opgaver.

Ved nogenslags beregning at bestemme forbruket av smijern og staal ved

de bedrifter, som ingen raastofopgaver har avgit, lar sig heller ikke gjøre, idet

dette sterkt avhænger av en række faktorer, som ikke kan tilveiebringes av de

foreliggende opgaver. Forst og fremst vil saaledes dette være avhængig av, om

bedriften overhodet har brukt smijern og staal, dernæst av, hvad den har producert,

dernæst om dens arbeide væsentlig har bestaat i nyvirke, reparations- eller

leiearbeide o. s. v. Rent anslagsvis maa dog det samlede forbruk kunne sættes

til 94 A, 95 mill. kg. til en værdi av mellem 10.7 og 10.8 mill. kr. Til nogen

belysning av dette sporsmaal kan det forovrig tjene at hitsætte handelsstatistikkens

opgaver over, hvad der fra utlandet blev tat hjem i det omhandlede aar

— 1909 — samt i det sidste aar, hvorfor man har opgaver:

1909 1913

Staal 1911 000 kg. 3 196 560 kg.

Stang- bolt- og baandjern 31 215 220 « 49 442 130 «

Jernplater 46 195 090 « 76 158 490 «

Staal- og jerntraadi 11 350 640 « .15 149 300 «

Ialt 90 671 950 kg. 143 946 480 kg.

smijern (se noten side 77). Da de øvrige heromhandlede bed rifter ikke driver

stoperi, maa man kunne gaa ut fra, at den største del av det resterende uspecifiserte

jern — 8 820 978 kg samt for 716 647 kr. (eller efter den nedenfor angivne gjennemsnitspris

ialt 15 107 355 kg ) — er smijern, og det saa meget mere, som de fleste

bedrifter ved siden av dette uspeeifiserte jern ogsaa har opgit forbruket av de mere

bearbeidede former som maskindele, spiker og skruer etc. Paa den anden side er

det imidlertid meget sandsynlig, at nogen av de bedrifter, som udelukkende liar

opgit sit samlede jernforbruk, heri ogsaa har medregnet forbruket av de nævnte

jernformer. For hvor stor en del av de 15 107 355 kg. dette er tilfælde, kan

imidlertid med nogen grad av sikkerhet ikke bestemmes.

Som alt nævnt har endvidere en række mindre bedrifter (ialt 42) kun opgit det

forbrukte smijerns værdi og ikke dets mængde, andre derimot kun værdi for endel

og forøvrig mængde og atter andre endelig saavel fuldstændige mFengde- soin

værdiopgaver. Ved de sidstnævnte bedrifter blev den gjennemsnitlige pris paa det

forbrukte smijern 11.4 øre pr. kg., og under forutsætning av, at gjennemsnitsprisen

har været den samme ogsaa ved de bedrifter, som kun har opgit værdier uten tilsvarende

mængdeopgaver, skulde de 576 889 kr., som disse opgir for smijern og

staal, tilsvare 5 060 430 kg. Til sammenligning kan anføres, at handelsstatistikken

for 1909 soin gjennemsnitspriser for stang- og baandjern opgir 11.8 øre pr. kg. og

for plater 1a2 øre pr. kg., altsaa litt Mere priser end de her benyttede.

Til slutning skal endelig anføres, at 154 bedrifter helt eller kun delvis hadde

avgit inoengdeopgaver over (let forbrukte rujern nemlig til 38 541 663 kg.

Herunder ikke medregnet videre bearbeidet jern- og staaltraad.

More magazines by this user
Similar magazines