Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Størrelsesgrupper.

Indtægt.

Under 500 kr.

500— 999

1 000-1 999

2 000-2 999

3 000— 3 999

4 000-4 999

5 000-7 499

7 500-9 999

Bedriftens

indtægt pr.

arbejder.

Kr.

41

91

136

154

195

196

203

222

29

Størrelsesgrupper.

Indtægt.

10000— 24 999 kr.

25000— 49 999

50 000 - 74 999

75000— 99 999

100 000-249 999

250 000-499 999

over 500 000 »

Fabrikttelling

1909.

.....■11=1/110.11,,N11111■■•'

Bedriftens

indtægt pr.

arbeider.

Kr.

247

269

309

338

542

1 157

4 011

Altsaa en sterk og uavbrutt stigning fra de mindste til de største størrelsesgrupper.

Sterkest er stigningen forholdsvis for de allermindste og de allerstørste

størrelsesgrupper, mens for de mellemliggende stigningen er noget i avtagende

henimot gjennemsnitsindtægten for den hele industri, nemlig 285 kr. pr.

arbeider. Utviklingen er forøvrig jevnere end forholdet mellem arbeidsstyrke

og formuens størrelse.

Forholdet mellem indtægt og arbeidsstyrke vil naturligvis ogsaa kom me til

at stille sig meget forskjellig for de forskjellige industrigrupper, idet de enkelte

gruppers behov for kapital vil være hoist forskjellig. Dette forhold stillet sig

forøvrig som følger :

Bergverksdrift

Industrigrupper.

Jord- og stenindustri

Elektrokemisk og elektrometal-

lurgisk industri

Metalindustri

Kemisk industri

Forædling av fettstoffer .

Fremstilling av kraft, lys og

varme

Bedriftens

indtægt pr.

arbejder.

Kr.

212

154

504

149

236

582

1 224

Tekstilindustri

Papir- lær- og gummiindustri

Trævareindustri . .

Nærings- og nydelsesmiddelin-

dustri

Beklædningsindustri

Polygrafisk industri

Diverse industri

Industrigrupper.

Bedriftens

indtægt pr.

arbeider.

Variationer altsaa like fra 96 kr. til 1 224 kr., eller naar man ser hen til de

enkelte industrigrener, f. eks. fra 1 280 kr. for private elektricitetsverker til 75 kr.

for smaasagene.

Kr.

173

384

241

510

193

366

96

More magazines by this user
Similar magazines