Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

75 Fabrikteelling

1909.

Som for de fieste av de tidligere bearbeidede industrigrupper maa naturligvis

ogsaa for metalindustriens vedkommende Riksforsikringsanstaltens Industristatistik

opvise et større bedriftsantal end Fabriktællingen, idet jo denne sidste efter sin

plan kun skulde omfatte den egentlige fabrikindu str Sammenligner man

de enkelte undergrupper, vil man da ogsaa finde, at det netop er de bedriftsgrupper,

som driver dels haandverksmæssig og dels fabrikmæssig arbeide, som gir plads for

den største uoverensstemmelse. Av smier f. eks. omfatter saaledes Riksforsikringsanstaltens

Industristatistik 105, FabriktFellingen derimot kun 17, av baatbyggerier

omfatter Industristatistikken 164, men Fabrikteellingen kun 22, osv.

Av arbeidsstyrken ved denne gruppes bedrifter var 527 indehavere, disponenter,

bestyrere og lignende, 658 underbestyrere, verksmestere og lignende, 986 kontorister,

regnskapsførere og lignende, 887 arbeidsformænd og 22,946 egentlige arbeidere "og

lærlinger. De to sidstnævnte grupper utgjorde tilsammen 26.9 procent av den

hele fabrikindustris samlede antal formænd, egentlige arbeidere og lærlinger;

særskilt for arbeidere var procenten 9,7.

Raastof- og produktionsopgaver.

Som det maatte ventes, medførte det for denne industrigruppes bedrifter storre

vanskeligheter end for nogen anden at avgi ensartede opgaver, idet saavel raastofforbruket

som produktionen omfattet en utallighet av forskjellige større og mindre

gjenstaude, som det ikke uten store vanskeligheter og omkostninger hadde latt sig

gjøre nøiagtig at specifisere. Saavidt gjørlig har man dog forsøkt at samle alle

de mere beslegtede raastoffer og produkter i større og forholdsvis ensartede grupper.

Helt kunde imidlertid heller ikke dette lykkes, idet Here bedrifter ikke engang

saa sig istand til at meddele en saadan specifikation.

Særlig syntes det forbundet med store vanskeligheter at avgi nøiagtige

mængdeangivelser, mens derimot værdiangivelserne syntes lettere at kunne skaffes

tilveie. For denne industri som helhet betragtet siger jo forøvrig mængdeangivelserne

mindre, om de end for den enkelte gruppe naturligvis er av den allerstørste

betydning.

At faa de anvendte raastoffer opgit kun i vegt og maal viste sig saaledes

helt umulig, og man har derfor ogsaa for denne industri maattet noie sig med

at angi opgaverne dels i mængde og dels i værdi. En undtagelse herfra danner

dog nogen enkelte stone grupper, hvor raastofferne og produkterne er enkle og

mere ensartede gjenstande, for hvilke der *elder en nogenlunde ensartet pris, som

f. eks. rujern, skrapjern, støpegods o. lgnd. For saadanne raastof- og produktgrupper

har man nemlig ment ingen større unoiagtighet at begaa ved av de

opgivne værdier at beregne mængde efter de gjennemsnitspriser, bedrifterne forøvrig

samt handelsstatistikken meddeler.

Ved enkelte før behandlede industrigrupper som tekstilindustrien og formalingsindustrien

vigte det sig forbundet med store vanskeligheter at utskille den del av

raastofforbruket, som kun vedrørte leiearbeidet. Paa samme maate med metalindustriens

reparationsarbeide, idet bare nogen faa bedrifter forte et saa sterkt

More magazines by this user
Similar magazines