Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

167. Padoms

167. Padoms preciniekiem. Cilvēces pagrimšana caur sievieti. Skats mūsu stāvoklī. Ļaunu sievu pazīmes. Brīdinājums no laulībām ar kādu augstprātīgu sievu. Šādas savienības lāsts šai pasaulē un viņpasaulē. Vienā sirdī labais un ļaunais nevalda vienlaicīgi. 1] (Kungs): “Bet bēdas pasaulei, ja sievietes atkal sāks uzposties un greznoties un sēdēs uz troņiem! Tad zeme tiks atmesta caur uguni! 2] Tādēļ katrs piešķiriet lielu nozīmi sievu labai audzināšanai, pirmām kārtām lieciet viņām vingrināties pareizā pazemībā! Viņām jābūt tīrām, bet nekad ne uzpostām un izgreznotām; jo sievas rotāšanās un greznošanās, visu kopā ņemot, arvien ir cilvēka kaps un bojāeja. 3] Bet kā kāda tīra, tikumīga un pazemīga sieva te ir tā kā īsta mājas svētība, tā izgreznota un caur to lepna sieviete ir lāsts pār visu zemi un tātad mazākā attēlā starp cilvēkiem ir sātans un pilnīgi līdzinās čūskai, kura caur viņas saldkaisliem skatiem viņas indīgā un nāvējošā rīklē vilina debesu putnus! 4] Tādēļ Es iesaku, bet gribu, ka šis ir padoms, nevis pavēle: 5] Ja kāds izvēlas un grib bildināt sievu, tad lai viņš skatās, ka jaunava, kuru viņš bildina, neuzpoš savu miesu — izņemot ar ūdeni, kas ir vajadzīgs miesas veselībai — un neiet uz ielas ar izaicinošu seju, kas sievietei neklājas, un arī nedižojas ar savu pievilcību, bet gan visā ir kautra, savu miesu labi apsedz ar lina tērpu un ziemas laikā ar nekrāsotiem lakatiem no aitas vilnas, nav arī nekāda liela pļāpa un nelepojas, ka viņai kas būtu; jo sievietei ir ļoti svētīgi, ja viņai nav nekā, kas viņai augstākā mērā nav vajadzīgs. Tāda jaunava tad arī ir vīra vērta un jums viņa jābildina. Bet kādu bagātu, izrotātu, izgreznotu, kura staigā apkārt mīkstos un raibi krāsotos tērpos, ielās rāda izaicinošu seju, labprāt no bagātiem un ievērojamiem ļauj sevi sveicināt un uz nabagiem saka: “Skatieties te tos smirdošos ubagus!”, — Es jums saku, — no tādas jaunavas bēgat kā no maitas! 6] Jā, kāda tāda jaunava mazākā veidā ir elles vilinājumu uzticamākais attēls, un kas tādu bildina, izdara rupjāko grēku pret dievišķo kārtību un pēc tam drīkst rēķināties ar to, ka tāda sieva, kas uz Zemes diezin vai jebkad kļūs labāka, ja viņa mirst ātrāk, nekā viņai citā dzīvē sekojošais vīrs, ja arī viņš pats bija tikumīgs, bet viņas laicīgo priekšrocību dēļ savu sievu ļoti mīlēja, mazākais, uz ievērojami ilgu laiku noteikti vīru vilks ellē. 7] Jo tieši tāpat kā tāda sieva uz šīs zemes pielieto viltus līdzekļus, lai sagūstītu vīru, kuru izvēlējās viņas baudkāre, tāpat, bet tūkstoškārt pavedinošāka visā iedomājamā pievilcībā viņa viņpasaulē nāks pretī viņai sekojošajam vīram un vilks viņas ellišķīgajā migā. Un tā vīram būs grūti no savas sievas atrauties. 8] Tādēļ to labi ievērojiet, un kas te bildina, tas lai iepriekš savu līgavu sīki iepazīst un visu labi pārbauda, lai kāda eņģeļa vietā sev uz kakla neuzkrautu velnu, no kura viņš tad viegli netiks vaļā. 9] Pazīmes Es jums esmu rādījis pietiekami; ievērojiet to, tad jums būs laime šai pasaulē un viņpasaulē! Es jums to gan nedodu kā kādu pavēli, kurai jūs jāsasaista, bet gan tikai, kā jau iepriekš minēts, kā kādu labu padomu, kas, ja tam tiks sekots, jums un visām iedomīgām sievām var būt ļoti noderīgs. 10] Jo kurš no jums iedomīgu un viltīgi pavedinošu sievu tā norāj, ka viņa savu ļauno neprātu atzīst, tam reiz debesīs jātiek piešķirtai lielai algai. 11] Tādēļ novērsiet savas acis no kādas pavedinošas sievas; jo tāda sieva, to nezinot, slepeni ir savienībā ar sātanu un nepazināti kalpo tā kārdinošiem mērķiem. 12] Ja kāds no jums grib redzēt sātanu viņa ļaunākā izskatā, tad lai viņš uzlūko īsti uzposušos netikli vai izgreznojušos sievu, un viņš ir redzējis sātanu cilvēkiem bīstamākā izskatā!” 13] Ja sātans darbojas kā pūķis un pār zemi izspļauj karu, badu un visādas sērgas, tad viņš cilvēkiem ir mazāk bīstams; jo tādā postā cilvēki vēršas pie Dieva, sāk nožēlot grēkus un tā izglābjas no elles un tās tiesas. 14] Bet ja sātans savus pūķus ietērpj kāda eņģeļa gaismas tērpā, tad viņš no dabas jutekliskiem cilvēkiem ir visbīstamākais, tā, it kā plēsīgs vilks aitu izskatā nāktu starp aitām! Ja vilks pie aitām nāk kā vilks, tad viņas bēg uz visām pusēm un nāves nesēju tā apmulsina, ka tas paliek stāvam un pārdomā, kurai aitai viņam jādzenas pakaļ, un beigās viņam vajag aiziet bez laupījuma; bet ja viņš nāk aitas kažokā, tad aitas nebēg, bet gan bez tam vēl priecājas par pie viņām pienākušo jauno aitu, kas ir vilks, kas saplosa visu ganāmpulku, un pat viena aita nebēg no viņa! 15] Redzat, tādēļ jums šo mācību un šo padomu jāglabā sirdīs kā kādu svētumu un stingri pie tā 202

jāturas, it kā Es jums būtu devis pavēli; tad jūsu laulības būs tērptas ar Debesu svētību, pretējā gadījumā ar elles lāstu! 16] Tādēļ neļaujieties pavedināties no pasaules aklās un mānīgās pievilcības, bet gan vienmēr esiet sapratīgi un pareizi novērtējiet pasaules vērtību; zeltu un pērles, kuras tagad esat saņēmuši no Debesīm, neizdodiet par pasaules ģeķībām, tad jums savā starpā vienmēr būs miers un jūsu priekšā redzēsiet atvērtas Debesis! Bet ja jūs atkal ļausieties sagūstīties no pasaules jaukumiem, tad jūs arī paši būsiet vainīgi, ja Debesis jūsu priekšā tiks aizslēgtas ciešāk un ciešāk; un ja jūs nonāksit lielā postā un sauksiet uz Debesīm pēc palīdzības, tad jums nekāda palīdzība nenāks! Jo nav iespējams, ka kāds, kas ar labpatiku vienmēr pieķēries pasaulei, tajā pat laikā varētu stāvēt svētītā savienībā ar Debesīm. 17] Jo katrs cilvēks ir tā radīts un iekārtots, ka tas vienā sirdī līdzās nevar nest ļauno un labo, un neīsto un patieso; vai nu vienu vai otru, bet mūžam nekad abus vienlaicīgi. 18] Jā, savā saprātā viņš var pazīt un viņam jāpazīt abus; bet sirdī kā dzīvības pamats var būt tikai viens vai otrs. 19] Vai jūs tādu Manu padomu gan sapratāt un uztvērāt? 20] Visi saka: “Jā, Kungs un Meistar visā Dievišķā gudrībā!” 168. Par kultūru un mūsu skolām. Tas viens, kas ir vajadzīgs. Farizeja bēdas par nomaldījušos cilvēci. Kunga mājiens par Viņa svēto Vārdu, pasauli un cilvēkiem. Cilvēka attiecība pret Dievu. 1] Te viens Farizejs pienāk tuvāk pie Manis un saka: “Kungs un Meistar! Tas viss ir ļoti skaisti, labi un patiesi, un tur nekas nav iebilstams. Bet ja cilvēki visus materiālus, kurus Zeme viņam tik bagātīgi piedāvā, nesavāc un mākslīgi pareizi neapstrādā, tad Zeme drīz būs kā tuksnesis un uz tās nebūs saskatāma nekāda kultūra. Vai nevajag būt visādu veidu mājām un skolām? Ja mēs to atņemam, tad cilvēce īsā laikā atradīsies pilnīgi dzīvnieciskā stāvoklī. Tātad, kamēr esi matērijas pilsonis, pasauli tak nevar pilnīgi atlikt malā?!” 2] Es saku: “Jūsu skolas tieši tam ir noderīgas, lai jau jūsu bērnu maigajās dabās nonāvētu visu garu, un tādēļ, ja tās pilnīgi neeksistētu, būtu mazs zaudējums; jo patiesi, kā Es jums saku: ja jūsu skolotājs ir pasaule, ko garīgu tad jūs gribat no tās iemācīties? 3] Kas sirdī vienmēr netiek mācīts no Dieva, tas paliek pasaules naktī, un dzīvības gaisma viņam vienmēr paliks tālu! 4] Bet kuram nemirdz patiesā dzīvības gaisma, izejoša no Dieva, tas ir miris, un ja arī viņš no pasaules būtu iemācījies visu eņģeļu gudrību! Cik ilgi gan tā viņam kalpos? 5] Tālab palieciet Manī, tad Es palikšu jūsos un jūsu sirdis uz mūžību, dzīvi piepildīs Debess gudrība! Vai jūs to saprotat un aptverat?” 6] Kad farizejs no Manas mutes dzirdēja šo pamācību, viņš ar pavisam drūmu un nopietnu seju teica: “Ak, lielā, svētā, ar rokām aptveramā patiesība! Cik dižena, cik liela tu esi! Cik laimīgi uz šīs Zemes varētu būt visi cilvēki, ja viņi būtu tādā svētā patiesībā un pēc tās iekārtotu savu dzīves ceļu! Bet, ak, Kungs, viens ļoti liels Bet! Cik ilgi vēl pastāvēs pilieniņš no Zemes, vai cik ilgi šo zemi apdzīvos cilvēki, starp viņiem būs mantkārība, skaudība, skopums, augstprātība un visu samaitājoša varaskāre, lietas vienīgi no elles pamata; un tāda patiesība, kas gan neapšaubāmi ir no Debesīm, uz tādas augsnes tomēr nekad nevarēs iesakņoties un līdz pēdējam burtam tiks vajāta no visiem tūkstošs reiz tūkstošs elles mācekļiem! Ko tad līdz visa tāda Debesu patiesība? 7] Cilvēcei pa lielākai daļai vajag tikt iznīcinātai, uz Zemes vajag tikt liktai kādai jaunai un tai kopš šūpuļa jātiek audzinātai tādā patiesībā, tad sagaidāmi augļi, kas derīgi Debesīm; bet tāda, kāda cilvēce ir tagad, tā ir par sliktu ellei, nerunājot par tādām patiesībām no augstākām Debesīm! 8] Ja arī Tev ir nodoms dibināt kādu mazu draudzi, kurai jāpastāv un jāaug lielai visā šajā tīri Debesu gudrībā un patiesībā, tad tomēr tā visur atradīsies starp plēsīgiem vilkiem, kuri, ja jau garīgi tai nekā nevarēs nodarīt, laicīgi to nepārtraukti satrauks un baidīs, un tā nekad nebūs spējīga pacelties tās tīrībā; un kas, izņemot Dievu, to zina, kā pēc ilgāka laika izskatīsies tie tīrās draudzes pēcnācēji?! 9] Cilvēki ir un paliek cilvēki. Šodien eņģelis, rītu velns, un tā arī labākiem nevar uzticēties! 10] Jehova tomēr acīm redzami veda Izraēlas bērnus no Ēģiptes; viņi Viņu redzēja dienu un nakti tuksnesī, kur Viņš viņiem deva baušļus; viņus brīnumaini baroja pilnus četrdesmit gadus! Tur bija 203