Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

37. Priestera

37. Priestera dziedināšana no rīta Ziharā. Kungs viņus sūta uz kalnu. Mateja aicinājums kļūt par Evaņģēlistu un apustuli. Par sapņu būtību. ............................................. 54 38. Ziharā. Matejs, bijušais muitas rakstītājs, Kunga aicināts pierakstīt Kalna sprediķi. Virspriestera apsveikuma runa Kungam. Tā Kunga atbilde. Dzīvības padomi. “Pestīšanu nes nevis noklausīšanās, bet gan darbība pēc Manas Mācības.” ................................................. 55 39. Ziharā. Rīta mielasts pie Irhaelas. Galda runas. Apsolītās Zemes piens un medus ir labākais uz Zemes. Gudrā runa Radītāja slavēšanai. Kunga runa par cilvēka mērķi uz pilnību. “Mans jūgs ir maigs, un Mana nasta ir viegla!” Dzīvības padomi. “Kas seko Manam padomam, tas darīs labi!” Īstenais Dieva nams: Brīva daba un cilvēka dvēsele. Kalna sprediķis. (Mateja ev. 5:6–7) ...... 56 40. Ziharā. Tā laika priesteri kritizē Kalna sprediķi. Atklātais priesteris ar savas kritikas turpinājumu vēršas pie Kunga. Kunga padoms, ka nav jāaptver līdzības, bet gan Viņa runas gars. ......... 58 41. Ziharā. Virspriestera prāta kritikas turpinājums par Kunga cietsirdīgo mācību; viņa labā līdzība par aizslēgto ūdens krūzi un izslāpušo. Prāta cilvēka praktiska dzīves gudrība. Kunga pacietība ar godīgo priesteri. Priestera vēlreizēja kritika par Kalna sprediķa viņam šķietami neprātīgiem punktiem. To izskaidrošanai Kungs viņu nosūta pie Nātānaēla. ........................... 59 42. Ziharā. — Nātānaēls skaidri un spēcīgi apgaismo Kalna sprediķa punktus, kuri nepamierina prāta cilvēku. Mesijas misija runāt līdzībās. Atbilstība starp dabisko un garīgo. Ceļš uz garīgā izpratni. Atšķirība starp Dievišķo Vārdu un cilvēcisko. Miesas pārbaudījuma dzīves mērķis. Apskaidrots dzīvības padoms. Pasaules mīlestības briesmas. Brīdinājums kritizētājiem. ................. 60 43. Ziharā. — Nātānaēls motivē Kunga līdzību runu. Tālākais Kalna sprediķa izskaidrojums. Svarīgi dzīvības padomi. ................................................................... 61 44. Ziharā. — Priestera tālākie jautājumi par līdzību atbilstību Kalna sprediķī. “Labā acs” un “Kreisā roka” Nātānaēla paskaidrojumā. Pateicība par pamācību. ................................ 62 45. Ziharā. — Nātānaēla pieticība, lielisks apustuļa apliecinājums. “Kas aiz mīlestības uz Kungu nevar visu atstāt, tas nav Viņa cienīgs!” Virspriestera vēlēšanās sekot Kungam un viņa rūpes par Viņa ganāmpulka labklājību. ............................................................. 63 46. Ziharā. Spitālīgā dziedināšana pēc viņa lūguma: “Kungs, ja Tu gribi, Tu gan vari mani šķīstīt!” Šī brīnuma labā iedarbība. Virspriestera dedzība darboties un sajūsma. Kunga dzīvības padoms it visā pareizi ieturēt mēru. ................................................................ 64 47. Ziharā. — Brīnumainais vakara mielasts pie Irhaelas eņģeļu sabiedrībā. Kunga mājiens par šiem Viņa debesu kalpotājiem. Dusmas un neticība no Dziednieka novadnieku galiliešu puses. .... 65 48. Ziharā. — Viesi un debesu kalpotāji. Virspriestera pārdomas par savu, neticīgo ļaužu uzvešanas uz pareizā ceļa, misiju. Kungs viņam dod padomus un pareģo par Savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Par mocekļu misijas panākumiem pēc viņu nāves. Garu parādīšanās. Brīnišķīgs apsolījums darbīgiem sekotājiem. .................................................... 66 49. Ziharā. — Norādījums, kā un kur ir patiesa Dieva godināšana. Irhaelas labā runa. “Jums Man jāceļ ne lūgšanas namus, bet gan mājvietas un slimnīcas nabagiem.” Norādījumi uz Radības templi. . 67 50. Ziharā. — Par sabata svētīšanu. Ko Dievs grib, lai cilvēki dara. Darba diena un sabats. Dieva pastāvīga darbība. Mozus sabata mācība. “Jums jākļūst pilnīgiem , kā Tēvs debesīs!” Apsolīta lūgšanas piepildīšanās. .............................................................. 68 51. Ziharā. — Eņģeļa runa bailīgajiem galda viesiem “Evaņģēlijs no Ziharas”. Nātānaēla atgriešanās vēsture. Kunga pavēle klusēt par viņa dievišķīgumu līdz Viņa paaugstināšanai pie krusta. .... 69 52. Kungs ar virspriesteri pārrunā pēdējā ģimenes dzīvi. Mātes Marijas tērps. Virspriestera ģimenes apmelošana. Jonaela bēdas. Kunga mierinošie vārdi un liecība par pasauli. ................. 70 53. Ziharā. — Pētera sajūsmas pilnā liecība Dieva Dēlam un skarbais spriedums par neticīgo galilieti. Galilieša spriedums par Jēzu un Viņa mācekļiem. Pētera godīgā atbilde. Eņģelis un Kungs tiesā meli un ļauno apmelotāju. Mocītājs gars kā bendes kalps. Ļaunā galilieša grēku izpirkšana. ... 71 54. Ziharā. — Kungs un Jonaela cēlā ģimene. Mācekļu īgnums par brīnišķo scēnu uz ielas ar Jonaela meitām. Kunga nozīmīgs rājiens. Kur ir Dieva Valstība? “Palieciet mīlestībā!” .............. 74 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauko birzi. Vecā Jesajas pils. Scēna starp pilskungu, viņa kalpotājiem un Kungu. Gudrā tirgotāja kā patiesības drauga apmulsums. Kungs kā domu lasītājs. Dzejiskais tirgotājs. Kutelīgi (delikāti) jautājumi. ................................................. 75 56. Ziharā. — Piesardzīgā tirgotāja plašā atbilde uz kutelīgo jautājumu, kas ir pasaules kungs. Par 296

patiesības liecinieku slikto pieredzi uz šīs Zemes. Piemērs par zagli un krāpnieku. Jonaela argumentācija par meliem kā ļaunuma pirmcēloni uz Zemes. ............................ 76 57. Ziharā. — Atbilde uz kutelīgo jautājumu. “Tātad Tu esi Mesija! Esi sveicināts! Viņam es visu mūžu esmu strādājis!” Kungs pieņem tirgotāja ielūgumu uz mielastu. ........................... 78 58. Ziharā. — Dzīvības un uzvedības padomi. “Dot ir svētīgāk nekā ņemt. Ko dara mīlestība, tas paliek mūžīgi.” Pasaules draugu viņpasaules posts. Kunga padoms par mantības labu izlietošanu. Kā sasniedz Dieva svētību. ............................................................. 79 59. Ziharā. — Tirgotāja vājā paļāvība Dieva aizgādībai ikdienišķās lietās. Viņa godbijība Jehovas priekšā un viņa labās rūpes par nabagiem. “Dievu vairāk jāmīl nekā jābīstas!” ..................... 80 60. Ziharā. — Viens pārsteigums pēc otra. Brīnums pēc brīnuma. Kungs kā tirgotāja viesis senajā Jesaja pilī, no jauna radītā zālē, ar debesu kalpotājiem cienā viņu ar debesu ēdienu. “Es esmu bagātāks nekā tu!” ......................................................................... 80 61. Ziharā. — Brīnumaino pārsteigumu turpinājums. Eņģeļi kā greznās zāles cēlāji. Ļoti pārsteigtais tirgotājs Jēzū nojauš “Dieva Dēlu”. .................................................... 81 62. Ziharā. — Debesu mielasts eņģeļu zālē. Tirgotāja labais solījums. Jairuta pesimistiskā, bet diemžēl patiesā galda runa par toreizējo stāvokli. Kunga skaidrā runa par Dieva Valstību un Mesijas misiju. Par mirušo cilvēku dvēseļu uzturēšanās vietu pirms Kunga uzbraukšanas Debesīs. .......... 82 63. Ziharā. — Debesu ēdiena un sevišķi debesu vīna labā iedarbība. Galda runas. Jairuta runa par likuma un labu padoma starpību. Par vīna dažādo iedarbību uz dažādiem cilvēkiem. ........ 83 64. Ziharā. — Jairuts atsakās no vīna un dara labu nabagiem, un iegūst divus sargeņģeļus. Eņģeļa būtība un misija. Jairuta labā runa par cilvēciska vājuma svētību. ............................... 84 65. Ziharā. — Jairuts pavada Kungu. Sargeņģeļu pakalpojums. Scēna ar romiešu algotņiem. ...... 86 66. Ziharā. — Podagras slimā izdziedināšana pie ciemata. Viņa priecīgā pateicība ar dziesmām un lēcieniem. Romiešu karavīru bēgšana un atgriešanās. ................................... 87 67. Ziharā. — Svarīga runa par Mesijas, Sātana un Dieva kārtību. Kungs kā jaunā mīlestības baušļa pasludinātājs. Jehovas klātbūtne maigā vēsmiņā. ....................................... 88 68. Ziharā. — Romiešu militārā delegācija. Saruna starp Kungu un romiešu virsnieku par patiesību. Cilvēki un cilvēku maskas. Par pilnību. Par Kunga sekotājiem. ........................... 89 69. Ziharā. — Par neesošiem dieviem. Par patiesības vērtību un būtību un ceļu uz to. Īstenais Gordija mezgls. Mīlestības noslēpums. Galva un sirds. Patiesības atslēga un mītne. ................. 91 70. Ziharā. — Piemērs par galvas un sirds būtību. “Ar noziedznieku apejies nevis kā tiesnesis, bet gan kā mīlošs brālis, tad tu atradīsi patiesību un svētību!” Dusmas ir tiesa. Kur trūkst mīlestības, nav patiesības. Bezgalības vispārējā patiesība. Mājiens par viņpasaules individuālo esamību. “Kas tu esi?” “Seko Man!” .................................................................. 91 71. Ziharā. — Tas Kungs dziedina pulkveža sievu. Svarīgi dzīvības padomi, lai nonāktu pie pilnīgas patiesības un darbības spēka. Tas Kungs liecina par Tēvu. Mācības kritērijs. ................ 93 72. Gājiens uz Ziharu. Ievērojami pareģojumi par nākotni. Par pasaules beigām un vispārējo tiesu. Par lielajām skumjām. Eņģeļu vēstījumi pirms Kristus atkalatnākšanas. Zeme kā paradīze. Sātana pēdējā pārbaude. Par Kunga ciešanām un augšāmcelšanos. .............................. 94 73. Ziharā. — Kungs ar Savējiem pie Irhaelas. Jānis, izdziedinātais un Jonaels. Viņa labā izpratne, no Kunga slavēta un svētīta. Kungs un Jairuts. ............................................ 94 74. Ziharā. — Nekaunīgo mēmo un viņu melīgo biedru draudošā izturēšanās. Jorama nopietnība un mācekļu dedzība pret meļiem. Kunga rājiens un padomi, kā izturēties pret cilvēku ļaunumu. “Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu! Līdzība par kungu un kalpu. Piemērs par atriebības un atmaksas ļaunumu. ......................................................................... 95 75. Ziharā. Iecietības ēnas puses. Piemērs no dzīvnieku dārza. Par atpestīšanu no ļaunuma. Jaunais ceļā uz Dieva Bērna brīvību. Par apiešanos ar noziedzniekiem. Līdzība par lauvu. Mesijas un apustuļu Evaņģēlijs. ........................................................................ 97 76. Ziharā. — Pētera labā runa un lūgšana (tēvreize). Kunga padoms miera un kārtības uzturēšanai. “Ar mīlestību jūs sasniedzat visu!” Ar varu velni tiek pamodināti — uz ļaunu. Pētera cilvēciskais priekšlikums patiesības izplatīšanai. Kunga vārdi par sargeņģeļu darbu un par ļaundaru būtību. .. 98 77. Ziharā. — Kungs un nekaunīgie kliedzēji. Virsnieka drūmās domas par cilvēku nekrietnību. Jonaela 297

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1