Views
6 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Saturs LIELAIS JĀŅA

Saturs LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS ......................................................... 1 PRIEKŠVĀRDS ..................................................................... 3 JAKOBS LORBERS .................................................................. 4 LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS, 1. GRĀMATA ............................................ 6 1. Īss ievads mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus mīļotā apustuļa Jāņa Evaņģēlija vārda izpratnē. (Jāņa ev. 1:1–5) ..................................................................... 6 2. Augsts gars (Miķelis), nācis miesā kā Jānis Kristītājs, liecina par To Kungu. Pamatmācība: Par Dieva būtību, par cilvēka būtību un viņa attiecībām ar Dievu. Par cilvēka krišanu un Dieva ārkārtējiem ceļiem viņa atpestīšanai. (Jāņa ev. 1:1–16) .............................................. 8 3. Mūžīgā Vārda tapšana par cilvēku, un Jāņa Kristītāja liecība par Viņu. Galvenie dzīvības mājieni uz jaunu esamību caur atdzimšanu. Pirmā un otrā žēlastība. (Jāņa ev. 1:14—16) ............... 10 4. Par bauslību un žēlastību. Uz brīvo Dieva bērnību aicināto būtņu tālākās cīņas. Ierodas Pestītājs. Tēvs un Dēls ir viens kā liesma un gaisma. (Jāņa ev. 1:1–18) .................................. 10 5. Jāņa Kristītāja liecība par sevi. Viņa Elijas gara noliegšanas iemesls. Mesijas priekšteča pazemīgā atzīšanās. Templiešu nepareizās domas par Kristus atnākšanu. Jāņa atkārtotā gaišā liecība par Kungu. (Jāņa ev. 1:19–30) ........................................................... 11 6. Jānis apliecina, ka viņš To Kungu tagad ir pazinis. Dubultkristības. Jānis krista To Kungu ar ūdeni, un Tas viņu ar Savu Svēto garu. Svētā Tēva liecība par Savu dēlu. Mājieni par toreizējo rakstīšanas veidu. ............................................................................ 14 7. Trīs panti kā toreizējā rakstības veida piemēri. (Jāņa ev. 1:35-37) ........................... 15 8. Kunga pirmie mācekļi. Viņa būda tuksnesī kā vientuļnieku mītņu pirmsākums. Andrejs un Pēteris, divi brāļi zvejnieki. Svarīgs notikums par Kunga pretīmnākšanu un iekšējās patiesības liecība. (Jāņa ev. 1:38–42) .................................................................. 16 9. Abu pirmo mācekļu uzticības pārbaude. Pētera dzimtene. Filipa aicināšana; viņa nojausma par Mesijas personu. Sīkāk par Nātānaēla aicināšanu. Šī izskaidrojuma būtība kā ceļa rādītājs uz dzīvu gaismu. (Jāņa ev. 1:43-51) ........................................................... 17 10. Pirmās un otrās nodaļas sakarība. Kungs ar saviem četriem mācekļiem vecāku namā. Jāzeps ir nomiris. Marijas maldīgās domas par Mesijas darbību. Jēkabs, Jānis un Toms pieņemti par apustuļiem. Mājieni par garīgo atbilstību pie notikumiem kāzās Kānā. Trīs atdzimšanas stadijas. (Jāņa ev. 2:1–5) .................................................................... 19 11. Notikumi kāzās Kānā. Brīnums ar vīnu. Pētera apliecinājums. Tā Kunga liecība par savu misiju. Pētera nozīmīgais tosts. Atbilstību mājieni. (Jāņa ev. 2:6–11) ............................. 21 12. Tas Kungs ar Savējiem Kapernaumā un pie tās. Kāda Jesajas pravietojuma piepildīšanās. Tā Kunga mācīšanas darbības sākums. Mājieni par sīktirgotāju garu. Kungs ar Savējiem Lieldienu svētkos Jeruzalemē. Mājieni par toreizējo Lieldienu laiku. Dieva templis kā lopu un naudas tirgus. (Jāņa ev. 2:12-13) .................................................................. 23 13. Tirgošanās neģēlības Lieldienu svētkos. Pētera un Nātānaēla dusmas. Vecā jūda liecība par tempļa neģēlībām. Kunga veiktā tempļa šķīstīšana. (Jāņa ev. 2:14-17) ............................ 24 14. Kunga pravietiskais vārds par tempļa noārdīšanu un uzcelšanu trijās dienās. Jūdu neizpratne: viņi tiek noraidīti pie mācekļiem. Viņu liecība un apliecinājums. Kunga lielā liecības gaisma jūdiem. Viņi prasa zīmi. (Jāņa ev. 2:18–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 15. Kunga tālāka epizode ar jūdiem. Viens no viņiem grib lūgt Kungu viesos; Kungs viņam atklāj viņa un tā biedru nekrietnās domas un cilvēcisko statūtu ļaunumu un atstāj templi. (Jāņa ev. 2:23–25) . 27 16. Kunga atklātā tempļa šķīstīšanas garīgā nozīme jeb atbilstība. Ļoti svarīgi dzīves un vadības padomi. 28 17. Kungs, mājvietā mācīdams un dziedinādams, dara daudz laba. Kungs satiekas ar nakts laikā 294

atnākušajiem bagātniekiem. “Kas pasaules priekšā ir mazs, to Dievs ir izraudzījis.” (Jāņa ev. 3:1) . 30 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsētas galvu Nikodēmu. Nikodēms kā pravietojumu zinātājs ir pareizi aprēķinājis Dieva Valstības atnākšanu, tomēr pēdējo neatzīst. Svarīgi dzīvības padomi uz atdzimšanu. (Jāņa ev. 3:2–5) ......................................................... 31 19. Sarunas turpinājums ar Nikodēmu. Kungs kā Meistars visā, tātad arī patiesā gudrībā. Cilvēka būtība. Gara noslēpums. Skaista līdzība par jauno vīru, kā atbilstība garīgai gaismai vēl nenobriedušā dvēselē. (Jāņa ev. 3:6–12) ............................................... 32 20. Tālākie trīs svarīgie panti, kuri Nikodēmam ir nesaprotami. Viņa pesimistiskā runa. Kunga īss mājiens viņam. (Jāņa ev. 3:13–15) .................................................... 33 21. Kungs dod Nikodēmam saprotamākus mājienus par Dēla tapšanu par Cilvēku un par viņa, kā Dieva un Cilvēka dēla misiju. Kas ir tiesa? Kas Kungu nespēja atzīt, tajā jau ir tiesa. (Jāņa ev. 3:16–21) .. 34 22. Nikodēms vēl arvien nevar atrast dievišķo Cilvēka Dēlu; Kungs noraida viņu pie Jāņa. Beidzot Nikodēmā uzaust gaisma. “Seko savas sirds balsij!” Mīlestības vērtība. Kungs izlūdzas no Nikodēma kādu labdarību; Nikodēms atzīstas savā mīlestībā uz vēl nepazīstamo. ........... 35 23. Kunga darbība Jūdejā. Ūdens un uguns kristības. Mīlestības mācība un brīnumainu labdarību pavadošā liecība. Tikai viens, kas ir vajadzīgs. Mācekļu neizšķirtais jautājums par derīgu kristību: “Vai Tu tas esi?” Kunga atbilde. (Jāņa ev. 3:22–26) ...................................... 37 24. Jāņa Kristītāja skaidrākā, lielākā un pēdējā liecība par Kungu. Kas ir līgava un kas līgavainis? Jāņa pazemība. Dieva noslēpums kā Tēvs un dēls. Mūžīgas dzīvības noteikums: ticība Dēlam. (Jāņa ev. 3:27–36) .................................................................. 38 25. Žēlastības iedarbība uz tiem, kas tic Kungam, ļoti pavairo Viņa piekritējus. Neīstu Evaņģēliju izcelšanās. Templiešu greizsirdība un vajāšanas niknums. Kungs pāri Samarijai dodas uz Galileju. Samariešu raksturs. Zihara. Kungs ar Savējiem atpūšas pie Jēkaba akas. (Jāņa ev. 4:1–6) ...... 40 26. Tas Kungs un sieva pie akas. Tā Kunga vārdi par Viņa dzīvā ūdens būtību. .................. 41 27. Tālākais notikums pie Jēkaba akas. Tā Kunga saruna ar sievu par viņas vīru. Sieva atzīst Kungu kā pravieti un lūdz paskaidrojumu, kur Dievu var patiesi pielūgt, lai taptu dziedināta. Par patiesu Dieva pielūgšanu Garā un Patiesībā. Dzīvības padomi. (Jāņa ev. 4:17-24) .................. 43 28. Sieva pie Jēkaba akas grib Tam Kungam ļaut dzert no viņas krūzes. Par Kunga garīgām slāpēm pēc cilvēku sirdīm. Gara dziedinošais spēks ticīgos cilvēkos. Kungs atklāj sievai Sevi kā Mesiju. (Jāņa ev. 4:25–26) .................................................................. 44 29. Ar dažu mācekļu atgriešanos Kunga saruna ar samarieti pie Jēkaba akas tiek traucēta. Par darbīgu mīlestību kā patiesu Dieva godināšanu. Sievas izdziedināšana. Izdziedinātās prieks un dedzīga atrastā Mesijas slavēšana. Zihariešu delegācija pie Mesijas. (Jāņa ev. 4:27–30) ............... 45 30. Tā Kunga runa par Viņa dzīvo ūdeni. Par lielo pļaujas misiju. “Lūdzat vairāk līdzstrādniekus!” Par sabata ģeķību un Dievam patīkamu sabata svētīšanu. (Jāņa ev. 4:31–38) ................... 46 31. Samarieši atzīst un ticīgi uzņem Kungu. Scēna starp Ziharas pilsoņiem un sievu no Jēkaba akas. Sievas runa par patiesu goda zīmi: Mīlestību uz Dievu. (Jāņa ev. 4:39–42) .................. 47 32. Laipna aina starp Kungu un sievu, kuras mājā Viņš grib ņemt mājvietu. Kunga runa samariešiem. Kungs redz sirdi, bet cilvēks — ārējo. Kristus pie Jēkaba akas sastaptās sievas gods. .......... 49 33. Brīnišķīgie notikumi sievas namā. Ārsts un samarieši — Mozus piekritēji. Viņu nekaunīgie zaimi par Jēzu un taisnīgais sods. Ārsta stāstījums un Kunga padoms. .......................... 50 34. Tā Kunga Mācība un darbi tiek no Evaņģēlista Jāņa pierakstīti. Kungs ar Savējiem senajā Jāzepa namā Ziharā. Eņģeļi visu sagatavojuši svētajai sabiedrībai. Par attiecībām starp Dievu — Tēvu un Dēlu. ............................................................................. 51 35. Ziharā. — Kalpotāji ziņo par mājas brīnišķo iekārtošanu. Sievas godbijīgais pārsteigums un atzīšanās Kunga priekšā. Viņa pavēle viņai klusēt un Viņa mīlestības rūpes par Mariju. Mācekļi skata debesis. Nātānaēla labā atziņa. Tā Kunga padoms klusēt par dievišķi svētiem noslēpumiem. . 52 36. Ziharā. Tas Kungs Jānim Evaņģēlistam pavēl, ka ne viss ir piemērots pierakstīšanai. Tagadējās atklāsmes apsolījums. “Pietiek, ka tu tici un Mani mīli!” Par Mesiju un Viņa valstību. Svētības vārdi ārstam un sievai. Kungs savieno Joramu un Irhaelu laulībā. Tas Kungs neguļ. ............... 53 295

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1
1
1
-1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1