Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

paraugs, pēc kura

paraugs, pēc kura katram jāvadās! Kas tiek saukts, ja viņš pēc Manis jautā, tas lai nāk un nevilcinās! Jo Es vienmēr nepalieku Kāna (atbilstoši: šajā pasaulē pilns žēlastības), bet gan drīz atkal dodos tālāk un savas acis un ausis novēršu no tiem, kuri tad uz Manu “Nāc!”vilcinās. 216. Philopolda pieticīga un labā runa. Tā Kunga žēlastības bagātā atbilde. Divu veidu cilvēki uz zemes — no lejas un no augšas. Kunga iemiesošanās cilvēkā uz Zemes iemesls. Pēdējiem jābūt tiem pirmiem. Padoms rakstītājiem Matejam un Jānim. Par tagadējo jaunatklāsmi. 1] Kad Philopolds pienāca pie Manis, viņš teica: “Kungs, es pret Tevi esmu bezgala rupji nogrēkojis; bet tajā nebija vainojams nekas cits, kā mans lielais aklums! Vienīgi tagad, tā kā Tu, ak, Kungs, patiesi brīnumainā veidā esi mani darījis redzīgu un es nu pazīstu, kas Tu esi, tad tavas mūžīgās mīlestības un gudrības vārdā lūdzu Tevi, ka Tu man, nabaga aklajam grēciniekam, piedod visas manas kļūdas, kuras es nu pret Tevi un agrāk pret maniem tuviniekiem pieļāvu tādā veidā, kā Tu pirmīt man tās precīzi rādīji. Ja es būtu rakstījis Tavu svēto Vārdu, — pie visām debesīm, nevienam ķeksītim nebūtu jāpaliek neizpildītam! Bet es ticu, ka Tavu vēlēšanos esmu labi iegaumējis un burtiski to izpildīšu! Tu Kisjonam par mums visiem samaksāji parādus un bez atlīdzības brīnumaini izdziedināji visus mūsu slimniekus, un to visu darīji bez kāda iepriekšēja pienācīga lūguma, un tādēļ es nu ceru, ka Tu vienu lūdzošu grēcinieku neatstumsi no Sevis!” 2] Es saku: “Es tev saku: “Tu esi pieņemts! Jo kas te nāk, tiek pieņemts. Bet vispirms ej un Manis prasītā kartībā nokārto savas lietas; tad nāc un seko Man; jo tev nav jāpieķeras šai pasaulei, tā kā tu neesi no šīs pasaules, kā no lejas, bet gan no kādas citas pasaules, kā no augšas! 3] Jo no visiem tiem, kurus tu redzi ap mani, daži ir arī tieši no tavas pasaules, bet citi no kādas citas gaismas pasaules, un nedaudzi no šīs pasaules; un šie nedaudzie nozīmē maz, jo pasaule viņiem vēl vienmēr ir svarīgāka, nekā Es. Tādēļ arī viņi spēj tikai maz vai neko. 4] Bet Es tieši tādēļ izvēlējos šo zemi, tādēļ tās bērni visa bezgalībā ir tie pēdējie un neievērojamākie, un esmu ietērpies zemākā sabiedriskā stāvokļa tērpā tādēl, lai visā Manā bezgalīgā Visumā visām radībām dotu iespēju Man tuvoties; no viszemāko planētu iedzīvotājiem līdz visaugstāko pirmcentrālo sauļu iedzīvotājiem jāvar man tuvoties pa vienu un to pašu ceļu. 5] Tādēļ nebrīnies, ka tu Mani sastopi uz šīs visa Visuma nepilnīgākās, pēdējas planētas! Jo Es Pats to tā gribu, un kas Man var pavēlēt, ka Man varbūt jādara citādi?!” 6] Philopolds saka: “Kungs, kam gan jāvar vai jāgrib Tev dot kādu padomu, ja viņš tic, redz un pazīst, ka Tu esi tas Kungs kopš mūžības?! Bet tagad es eju, lai tūlīt pildītu Tavu svētāko gribu.” 7] Pēc šiem vārdiem Philopolds ar visiem kopienas pārstāvjiem aizsteidzas; bet, kamēr līdzi dodas arī vairāki jūdi, lai redzētu, ko grieķi viņiem nolems, Es izdziedinātajiem mācu, kā viņiem turpmāk jāizturas, lai vairs nekristu atpakaļ viņu ļaunajās slimībās! 8] Visi ar pateicību šo pamācību pieņem un arī no sirds dziļumiem Man pateicas par viņiem parādīto ārkārtīgi lielo labdarību. 9] Bet pēc tam Es viņiem aizliedzu kādam svešiniekam ko stāstīt par visu to, ko viņi šeit redzējuši un dzirdējuši un tādā veidā pirms laika Mani nenodot, kur tad, ja viņi šo pavēli neievērotu, viņiem klātos slikti. Bet viņi visi Man apsola, ka ārpus apdzīvotās vietas nevienam tas nav jāuzzina. 10] Bet pēc tam Es viņus atlaižu un arī mācekļiem saku, lai, izņemot Kisā, viņi nevienam šos darbus neizpauž; un uz Mateja jautājumu attiecībā uz šo lietu, vai viņš to drīkstētu aprakstīt, Es atbildēju: “Nē! Jo jūs kā mani tuvākie to gan pieņemat un arī varat aptvert; bet ja te daudzās grāmatās tiktu aprakstīts viss, ko Es jūsu acu priekšā daru un runāju, tad pasaule tādas grāmatas ne tikai neaptvertu, bet gan pie tam vēl pār mēru dusmotos un jums pār visu zemi celtu neslavu. Tādēļ no tevis, Matej, nav jātiek pierakstītam nekam citam, kā tikai tam, ko Es tev noteikti pavēlu pierakstīt.” 11] Arī Jānis reiz saka: “Bet Kungs, Tu mana tīrākā mīlestība! Tas viss gan jau būtu pareizi; bet ja ar laiku reiz pasaule par Tavu šeit esamību un darbību saņem nepilnīgus pirmdokumentus, tad beigās nepieciešami šaubīsies par Tevi, Tavu esamību un darbību un tādus fragmentus uzskatīs par priesteriskas savtības darbu!” 12] Es saku: “Bet tas ir tieši tas, ko Es gribu īstenai pasaulei, kas ir sātana māja; jo ja kādai cūkai met priekšā kukurūzas graudus vai cēlākās pērles, tad tā ar pērlēm darīs tieši to pašu, ko viņa dara ar 262

kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ ir labāk, ka tā lieta psaulei tiek dota visa aizsegtība, un tad tā var cīkstēties tikai ar čaulu, bet tā iekšienē dzīvības grauds paliek vesels. 14] Bet kad tas reiz būs nepieciešami, tad Es no jauna atmodināšu cilvēkus un viņiem darīšu zināmu visu, kas šeit ir noticis, un kas pasaulei sagaidāms tās nelabojamā ļaunuma dēļ. 15] Bet kā tas viss notiks, to Es, pēc tam, kad es atkal mājošu Manās debesīs, tev, Mans brāli Jāni, vēl šajā pasaulē aizklātās ainas atklāšu, lai to zina visa pasaule. 16] Bet nu jau atkal pie mums nāk atpakaļ pilsētiņas pārstāvji no grieķu un jūdu puses; redzēsim, kā viņi ir izpildījuši Manu prasību!” 217. Brīdina no sātana valgiem. Ļaunais gars var iedarboties tikai uz prātu, bet ne uz dvēseles gribu. Mierinājuma bagāti dzīvības padomi. 1] Philopolds kopā ar vairākiem grieķiem pienāk pie Manis un saka: “Kungs, cik daudz vien tikai šajā īsajā laikā bija izdarāms, mēs labprāt Tavu prasību esam izpildījuši; bet, kas vēl bija jādara atsevišķos sīkumos, tas nepaliks neizdarīts. Ar manu māju un manu ģimeni es tiktāl esmu nokārtojis, ka tagad es netraucēts varu Tevi pavadīt uz gadu, diviem līdz trim, ja tikai es savai ģimenei šad un tad daru zināmu, kur es uzturos un ko Tu dari. Jo redzi, visi mani mājnieki tagad tic un arī cer uz Tavu Vārdu. Ja Tu, ak, Kungs, esi ar to mierā, tad žēlīgi dari man to zināmu; bet ja Tu vēl ko vēlētos, tad arī to mums atklāj!” 2] Es saku: “Pagaidām jūs esat darījuši visu, kas te ir pareizi Dieva un visu taisnīgi domājošu un jūtošu cilvēku priekšā; bet esiet uzmanīgi, ka caur visādām lamatām sātans jūs nesavaldzina un caur to jūs pēc tam nenododaties visādiem strīdiem un ķildām, kur tad šāds viegli iespējams stāvoklis būtu daudz ļaunāks, nekā te bija šis tagadējais, no kura Es jūs nu esmu atbrīvojis! 3] Jo ļaunais gars nekad neguļ, ne dienu, ne nakti; tadēļ viņš skrien apkārt kā izsalkusi lauva un savā lielajā izsalkumā uzbrūk visam, kas tikai niecīgākā mērā viņam kaut kur pakļaujas. 4] Ja viņš būtu redzams, tad daži drosmīgi uzdrošinātos ar viņu iet cīņa, bet, vēl vairāk, nekā pie viņu neredzamības, cīņā tiktu uzvarēti; jo viņš savu izskatu var pacelt līdz gaismas eņģeļa skaistumam un arī sev apņemt šausmīgākā, uguni spļaujoša pūķa apvalku. Bet kas viņu zem šāda izskata iedrošinātos aizskart?! Jo vai nu caur savu skaistumu, vai caur savu visu sastindzinošu pretīgumu viņš kļūtu tukstos reiz tukstošu uzvarētājs; bet, tā kā viņš nevienam nevar un nedrīkst sevi parādīt, un katrs cilvēks viegli pazīst viņa ļaunos čukstus, tā, ka dvēseli vienmēr noskaņo uz cietsirdību, netiklību, laulības pārkāpšanu, savtību, varaskāri, nepatiesu zvērestu, skopumu, nežēlību, uz vienaldzību pret visu patieso un dievišķo, nejutību pret nabagiem un cietējiem un kāri uz visām pasaules baudām, tad viņš tādām ļaunām sātana tieksmēm vienmēr var arī pretoties, pie kam sātans var iedarboties tikai uz dvēseles tieksmēm, bet nekad uz viņas gribu. 5] Tādēļ Es nu jums arī parādīju pazīmes, pēc kurām, ja tas piezogas jūsu dvēselēm, jūs viegli varat pazīt, kāds gars atrodas jūsu tuvumā, un kāds viņam ar jums nodoms. 6] Ja jūs pie sevis ko tādu manat, tad atcerieties šo Manu Mācību un vārdus; iedrošiniet savas dvēseles un dariet tieši pretējo tam, ko jūs sākat kārot, tad jūs kļūsiet ļauna gara meistari. Un, ja visas norādītajās lietās jūs viņu uzvarēsiet, tad turpmāk viņš jūs atstās visā mierā, un jums ar viņu vairs nebūs jāizcīna nekādas cīņas. Bet ja jūs vienā vai otrā lietā ļaujat sevi sagūstīt, vai, mazākais, ar nedaudz vieglu prātu viņam paklausat, tad līdz jūsu laicīgas dzīves beigām jums nebūs viegli no viņa atkal atbrīvoties. 7] Tādēļ ņemiet vēra visas tās lietas, uz kuram Es jūs darīju uzmanīgus! Jo, kur ļaunais kādā dvēselē tikai reizi ielauzies, — kas viņam tieši nesagādā pārāk lielas pūles —, ka vienā vai otrā lietā padevās viņa gribai, no kā tad dabīgi tika dzemdēts kāds grēks, tad tas jau maksā lielas pūles, lai šo zaudējumu dvēselei atkal vērstu par labu. 8] Bet kam te ir nopietna griba, un pats dara tik daudz, cik viņš var, un savu vājību garā nodod Man, tam tad arī pilnīga uzvara par sātanu būs vieglāka; bet, labi ievērojiet, tikai caur dzīvi ticīgu Mana Vārda piesaukšanu. 9] Tagad jūs zināt visu, ko jums vajag zināt; jūs pazīstst īsto, vienīgi patieso, dzīvo Dievu un zināt Viņa gribu. 10] Es jums saku: Tēvs Debesīs jūs ir labi apgādājis ar visu, kas jums vajadzīgs; tagad ir atkarīgs no 263