Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

jiem no pamatiem esat

jiem no pamatiem esat pelnījuši! Saki man, kādam jābūt cilvēkam, lai pie tādas jūsus izturēšanās no jūsu puses vēl var palikt jūsu draugs?! Patiesi, Pats Dievs nevarētu jums parādīt vairāk labdarības, kā tīri dievišķais Jēzus jums augstākā mērā ir parādījis! Bet kā jūs Viņam to atlīdzināt?! Jūs Viņu vajājat kā briesmīgāko noziedznieku, un, ja jūs varētu Viņu notvert, jūs jau sen būtu Viņu nonāvējuši; bet, tā kā viņu acīmredzami sargā Dieva roka, tad jūs tomēr, cik vien varat, darāt Viņam ļaunu. 9] Ko jums ir nodarījusi Viņa nabaga ļoti dievbijīgā māte Marija, ka jums vajadzēja viņai atņemt viņas jau tāpat ļoti nelielo mājiņu ar pāris maziem dārziem un tad vēl, atklāti izzobojot, kopā ar Jāzepa bērniem padzīt, it kā viņa būtu viszemiskākā noziedzniece?! 10] Kādēļ, es tagad jautāju, jūs to darījāt?” 11] Jairuss saka: “Tādēļ, ka viņš visur pret mums radīja aizdomas un zākājās par priesteriem un Dieva templi, un tas tak tomēr būs pietiekošs iemesls?!” 12] Ārsts no Nācaretes, vārdā BORUS, kas pēc dzimuma bija grieķis, saka: “Ak — hinc ergo illac lacrimae? (Tātad tādēļ tās asaras!) Klausieties! Es, kā jūs visi labi zināt, esmu grieķis, un tādēļ man ar jūsu teoloģiju nav nekāda sakara, kaut gan tā man pavisam nav sveša. Es esmu tālu no tā, lai peltu jūsu Mozu un visus citus praviešus, ar kuriem visiem jūsu senči ļauni apgājušies; jo viņu mācība un brīdinājumi ir tieši tādi, kādus jums sludināja mans sirsnīgākais draugs Jēzus un tādēļ arī ir pilni patiesības un dievišķa gara. 13] Bet turpretī, aplūkojot jūsu tagadējo teoloģiju un jūsu zem katras kritikas nožēlojamākos tempļa statūtus un paša tempļa slavējamo iekārtojumu, nu jums pašiem vajag skaļi izsaukties: Anam mutatus ab illo! (Kāda starpība!) 14] Līdzās jūsu tagadējiem staūtiem izlasiet vienīgi tikai pravieti Jesaju un pie tam dzīvi ticiet, ka Jehova, Mozus un pravieši tomēr ir tak kas nedaudz vairāk, nekā tikai jūsu mantkārīgajiem, labklājību mīlošajiem mērķiem noderīgās pasakas, un tad jums pašiem vajadzēs nodrebēt par kliedzošajiem noziegumiem, kurus darāt svētajā vietā. 15] Bet ja dievišķais Jēzus, kopā ar kuru tak acīmredzami darbojas Dieva, tagad līdzīgi Jesajam jums uzrāda jūsu milzīgos noziegumus un kā patiess draugs grib jūs atvest atpakaļ pie Dieva, no Kura jūs tik tālu esat atkāpušies, — jautājums: vai tādēļ Viņš no jūsu puses pelna tādu rīcību?! 16] Patiesi, ja man būtu Viņa neaprakstāmā dievišķība, es vēlētos teikt — visvarenība, mēs viens ar otru jau sen būtu galā un skaidrībā kā ar tiem desmit pie Ziharas klientiem, kurus jūs cilvēciskākā un draudzīgākā veidā izsūtījāt pret Viņu un Viņa vismiermīlīgākajiem mācekļiem! Jādomā, beidzot arī Viņam reiz ir izsīkusi Viņa dievišķā pacietība! 17] Vēl vienreiz teikts: ja man piederētu Viņa patiesi pilnīgā visvarenība, es jau sen pār jums visiem būtu pārplūdinājis visu Galilejas jūru, būtu jūs noslīcinājis, līdzīgi pelēm un žurkām!” 18] Par šo ļoti atklāto Borusa runu vairāki šeit klātesošie farizeji ļoti sadusmojas un saka: “Pievaldi savu mēli! Ne tādēļ tu šeit esi ticis aicināts no Nācaretes. Bīsties no mums; jo mums ir pietiekami varas tevi pazudināt!” 19] Borus saka: “Ak, to es no visas sirds jums labprāt ticu; jo tam man ir pietiekams apliecinājums jūsu pasaulslavenā cilvēku mīlestība. Tomēr, kas attiecas uz mani, te nejauši ir liels “Bet”. Borusam no Nācaretes nav ne mazāko baiļu no jums! 20] Boruss gan nav tik visvarens, kā dievišķais Jēzus, bet viņam pietiekami pieder slepena vara, vienā acumirklī jūs visus iznīcināt un tad kā ārstam par to nevienam nav jādod norēķins! Vai jūs mani esat sapratuši?! Jēzus ir Dievs, un es tikai cilvēks, un tādēļ Viņš arī ir pacietīgāks, nekā es! Bet jūs nedrīkstiet mani ļoti sadusmot, citādi ar manu pacietību ir galā!” 21] Te Borus no kabatas izvelk kādu pudelīti un to rāda niknajiem farizejiem, izsakot ļoti nozīmīgus vārdus: “Redziet, šis ierocis ir varenāks, nekā desmit leģioni. Es protu sevi aizstāvēt; bet, ja es to atveru, tad jūs visi acumirklī esat miruši. Un redzat, te uz šīs pudelītes arī stāv rakstīts tas lielais, ļoti svarīgais “Bet!” Ja jūs tagad ar mani gribat kaut ko uzsākt, tad mēs visi tūlīt būsim miruši!” 22] Ieraugot šo nāvi nesošo pudelīti, kurā galabājās ļoti spēcīga un nāvi ātri nesoša inde, kas ar savu ātri izplatošos smaku apreibina un nonāvē visus, kuru nāsis aizsniedz, farizeji ļoti izbīstas. 23] Bet šī inde bija arkanums, kas vēlāk pavisam izzuda; bet šī inde tika ņemta no kāda krūma, kas šur tur aug galējā Indijā un tur, kur tas sastopams, tas lielā apkārtnē iznīcina visu dzīvību. Farizeji to zina, un tādēļ aiz lielām bailēm ir pavisam mēmi un Jairuss lūdz Borusu, lai viņš šo pudelīt atkal noslēptu. 276

24] Boruss to arī dara, bet Jairusam saka: “Draugs, kā var likt Jēzu, kas tev parādīja nekad nedzirdētu labdarību, tik ļoti apkaunojoši vajāt! Saki man atklāti, vai tu patiesi nesaproti, ka katrs Viņa svētais vārds ir patiesība, jeb tu nopietnībā negribi to saprast?!” 229. Jairusa gļēvā un pasaulīgi bailīgā atbilde. Borusa atklātais un asais rājiens. Par atlīdzību viņpasaulē. Boruss gļēvajam Jairusam atsakās palīdzēt un aiziet. 1] Jairuss saka: “Draugs, es tevi saprotu labāk, nekā tu to domā; bet tagad ir lietas, kuras, lai arī cik labi tās saprastu, attiecībā uz cilvēku pasaulīgo stāvokli pavisam nedrīkstētu tikt saprastas. 2] Kā kādam pasaulē augsti stāvošām cilvēkam tev bieži vajag smieties tur, kur tu īstenībā vēlētos raudāt, un bieži vajag sērot, kur tu īstenībā vēlētos lēkāt un dejot. Bet ko tu kā kāds atsevišķs, vientuļš cilvēks vari darīt?! Vai tu vari peldēt pret spēcīgu straumi, ja tu reiz esi tās varā?! 3] Bet mums, cilvēkiem, ir jūtīga āda un vēl jūtīgāks kuņģis; tie abi grib būt apmierināti, un tādēļ mums neatliek nekas cits, kā vai nu prātu un saprātu pakārt uz naglas un skriet līdzi straumei, vai kā kādam nicinātam nabagam kaut kur kādā zemes stūrī nobeigties kā ievainotam zvēram. 4] Tici man, ka es, starp mums runājot, Kristu pazīstu labāk nekā tu; bet ko tas viss līdz iepretī Romai un Jeruzalemei?! Ja tu darbojies pret, tu esi piedzīvojis savu pēdējo dienu! 5] Jēzus nopietnībā var būt visaugstākā Dieva Dēls, par ko es pats pie sevis nemaz nešaubos; bet vai sava laicīgā stāvokļa dēļ es varu atklāti izteikt savu iekšējo ticību, jā, manu iekšējo pārliecību?! Un ja es to darītu, kas tad ar kādu no mums?” 6] Boruss saka: “Kas tad, kas tad? — Tā pasaulē vieglas dzīves dēļ šo jautājumu vienmēr uzstāda kādam draugam, kuram tīra patiesība vienmēr svarīgāka, nekā visa ar visiem lāstiem apkrautā pasaule, un tādēļ arī labklājību tīkojošā cilvēka ādā un vēderā svētā patiesība vienmēr atrada tās drošo kapu. 7] Kam labklājība un pasaules spožā slava svarīgāka, nekā dievišķā patiesība, tas pat pie labākās iedzimtās dabas nonāk pie tādiem jautājumiem un pārdomām un no dievišķās gaismas atgriežas atpakaļ pasaules tumsā un tā noliedz Dievu un visu gaismu no Viņa, — un es jautāju: — Kādēļ? Kas to kā nepieciešamību liek viņa sirdī, nekas cits, kā tieksme pēc visāda veida pārticības! Tādēļ viņš dedzīgi dzenas pēc visa, ar ko sev var sagādāt to, kas viņam var nodrošināt pārticību; un, ja bieži ar lielām pūlēm un grūtībām sasniedz to, pēc kā viņš pasaulīga jutekliskuma dēļ tiecas, tad viņš tūlīt visu patiesību pārmet pār bortu, un, ja viņš kaut kur tikai niecīgākā mērā mana ko tādu, caur ko viņš savā spoži nostādītajā labklājības pakāpē it kā varētu ciest zaudējumu, tad labāk viņš pats paliek par tirānu pret visu, kas sevī nes tikai dzirkstelīti īstas patiesības. 8] Bet ja tad viņš kļūst vārgs un saslimst un iet pie ārsta, tad viņš negrib neko citu, kā iespējami patiesu plaīdzību! Kādēļ tad te patiesība, un kādēļ citādi nekur?! 9] Skaties te! — tava meita guļ nedziedināmi slima; ko tu nu dotu par patiesām zālēm, kas palīdzētu tavas meitas miesai?! Kā daudz pieredzējis ārsts es tev saku, ka ir tikai vienīgās patiesas zāles, kas tavai meitai pēkšņi plalīdzētu, un šādas zāles tad tak būtu pilna patiesība attiecībā uz tavas meitas miesas slimību! Jā, par šo patiesību tu tagad atdotu visu; bet par kādu patiesību, caur kuru kļūtu vesela tava dvēsele, tu ne tikai neko nedod, bet gan tavas labklājības dēļ to vēl vajā, kur tikai tā vienmēr ieraugāma! Saki: Kādēļ tāda izturēšanās? 10] Tu tik pat labi, kā es, zini, ka tempļa mēslos nav nekādas iedarbības; tu zini, ka visas tāda veida lietas ir pretīga māņticība, pavisam piemērota, lai vājiem cilvēkiem nodzēstu katras labākās gaismas dzirkstelīti, un tomēr tu ar uguni un zobenu kā svētuma apgānītāju vajātu to, kurš no taviem ticības brāļiem iedrošinātos par to pateikt atklātu vārdu. 11] Bet atceries tagad vienu mūžam patiesu Dievu, kas Pats ir gaisma un mūžīga nemainīgākā patiesība un neļauj ar sevi tirgoties; ko Viņš reiz teiks tādiem kalpiem, kāds esi tu?! 12] Patiesi, neviens no jums nepaliks nesodīts! Vai jūs tagad ticat vai neticat, tad tomēr aiz kapa vārtiem ir liela viņpasaule, kur katram tiks sīki atlīdzināts pēc viņa rīcības! 13] Man tas nav nezināms; jo es to esmu meklējis un arī atradis. Mana mūžīgā dzīvība ir manās rokās un, ja tas būtu iespējams, es par to atdotu tūkstots dzīvības, ja es to sev nevarētu iegūt citādi, kā par šo maksu. 14] Bet man tā ir, un mūžīgā dzīvība man ir mācījusi nicināt miesas dzīvību un to tikai tikdaudz 277

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1