Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

221.

221. Par slinkuma ļaunumu un darbīguma svētību. Padomi ceļojot. Kūtri un enerģiski reģenti. Marija un Toms. Matejs pieraksta šo mācību par darbīgumu, dēvētu “Nakts sprediķis”. Kādēļ šīs piezīmes gāja bojā. 1] (Kungs): “Ja kāds ir kājām nogājis tālu ceļu un beidzot sasniedz pajumti, tad viņš, ja viņš tur tūlīt neies pie miera, bet gan izdarīs kādas nelielas kustības un nākamajā dienā būs kājās jau pirms Saules ausmas, visu nākamo dienu nejutīs nekādu nogurumu un, jo ilgāk viņš savu ceļojumu tā turpinās, jo mazāk tas viņu nogurdinās. 2] Bet ja kāds no sava dienas gājiena tikpat stipri noguris nonāk kādā mājvietā, tūlīt dodas gulēt un savu guļas vietu pamet tikai ap nākamās dienas pusdienas laiku, tad viņš savu tālāko ceļojumu uzsāks pilnīgi stīvām kājām un apdulušu galvu un pēc kāda noieta ceļa posma ļoti noguris ilgosies pēc atpūtas un beigās pat var notikt, ka ceļā paliek guļam un, ja viņam neviens — kas viegli iespējams — nenāk palīgā, tur iet bojā. 3] Bet kas pie tā ir vainīgs? Viņa paša pārāk liela tieksme pēc miera un ar to saistītie maldi, ka miers cilvēku spēcina. 4] Ja kāds vienā vai otrā mākslā, kura augstākā mērā prasa roku un pirkstu veiklību, grib sasniegt lielu, apbrīnu izsaucošu meistarību, jautājums: Vai viņš to jebkad sasniegs, ja tā vietā, lai katru dienu nepārtraukti čakli vingrinātos, savas rokas un pirkstus tur kabatās un dienu no dienas staigā apkārt uzmanīgi, baidīdamies savas rokas un pirkstus nenogurdināt un tos nepadarīt pārāk stīvus un savai mākslai nederīgus. 5] Patiesi, te Es Pats pie visas Manas neierobežotās gudrības nevarētu pareģot un noteikt laiku, kurā šāds mākslas māceklis kļūs virtuozs! Tādēļ, Mani mīļie draugi un brāļi, Es jums atkārtoti saku: 6] “Tikai darbība pēc darbības vispārējam cilvēku labumam! Jo visa dzīvība ir Dieva pastāvīgas un nenogurdināmas darbības auglis un tādēļ var tikt uzturēta un uz mūžību saglabāta tikai ar patiesu darbību, kamēr no bezdarbības parādās un vajag parādīties tikai nāvei. 7] Lieciet jūsu rokas uz jūsu sirdīm un ievērojiet, ka viņa nepārtraukti dienu un nakti ir darbīga! Bet vienīgi no šīs darbības atkarīga miesas dzīvība; ja sirds reiz sāk apstāties, te — Es domāju — ar dabīgo miesas dzīvību būtu beigas! 8] Bet kā miesīgās sirds miers acīmredzami ir miesas pilnīga nāve, tā arī dvēseles sirds līdzīgs miers ir dvēseles pilnīga nāve! 9] Bet dvēseles sirds saucas mīlestība, un tās pulss izpaužas patiesā un pilnīgā mīlestības darbībā. 10] Nemitīga mīlestības darbība tātad ir dvēseles sirds nekad nepagurstošie pulsa sitieni. Bet, jo čaklāk dvēseles sirds pulsē, jo dvēselē rodas vairāk dzīvības, un, ja caur to dvēselē ir radīta pietiekami augsta dzīvības pakāpe, tad tā līdzinās dievišķai, visaugstākai dzīvības pakāpei. Tādā veidā tāda dvēseles dzīvības pakāpe dvēselē pamodina dievišķā gara dzīvību. 11] Tas — kā tīra dzīvība, tāpēc, ka nenogurstošais visaugstākais darbīgums — tad caur mīlestības darbiem ieplūst tam līdzīgā kļuvušā dvēselē un dvēsele ņem savu sākumu zaļoksnējai neizsīkstošai dzīvībai. 12] Un redziet, tas viss rodas no darbības, bet nekad no kāda slinka miera! 13] Tādēļ bēdziet no miera un meklējiet pareizu darbīgumu, un jūsu alga būs mūžīga dzīvība! 14] Neticiet, ka Es it kā esmu nācis, lai cilvēkiem uz šīs Zemes nestu mieru un dusu; ak nē, bet gan zobenu un karu! 15] Jo caur visāda veida grūtībām un postu cilvēkiem vajag tikt mudinātiem uz visāda veida darbību, citādi viņi kļūtu par slinkiem, nobarojamiem vēršiem, kuri paši sevi nobaro par ēsmu mūžīgai nāvei! 16] Posts un trūkums cilvēkā tāpat izraisa vienu rūgšanu pēc otras, no kā tad beigās tomēr var attīstīties kas garīgs. 17] Protams, varētu gan teikt: “Bet caur postu un grūtībām tiek dzemdinātas arī dusmas, atriebība, slepkavība un naids, cietsirdība un vajāšanas!” Tas katrā ziņā ir pareizi; bet lai cik ļaunas arī šīs lietas ir, tad to sekas tomēr ir labākas, nekā slinks miers, kas ir miris un nenes neko labu un neko ļaunu. 18] Tādēļ Es jums saku: “Lai katrs pret Mani ir vai pilnīgi silts, vai pilnīgi auksts; jo kādu remdenu Es gribu izspļaut no Savas mutes!” 19] Enerģisks ienaidnieks Man ir mīļāks, nekā kāds remdens draugs; jo enerģisks ienaidnieks Mani 268

mudinās visādai darbībai, lai Es viņu vai nu iegūstu, vai izraugos pareizu ceļu, lai uz visiem laikiem viņu padarītu Man nekaitīgu; bet līdzās kādam vienaldzīgam draugam Es Pats kļūstu inerts, un, ja Mani skartu grūtības, vai kūtrais draugs Man būtu noderīgs?! 20] Tādēļ arī kūtrs reģents ir sērga tautai, jo tad tautas gars satrūd un cilvēki kļūst tikai par barojamiem vēršiem un nastu ēzeļiem! Bet enerģisks un pat tirānisks reģents tautu dara dzīvu un visi ir darbīgi, lai tikai nekristu kādā sodā; un ja kāds tirāns rīkojas par traku, tad tautas masas beidzot sacelsies un no sava mocītāja atbrīvosies. 21] Es nu domāju, ka esmu pietiekami runājis par darbīguma vērtību un esmu pārliecināts, ka jūs visi šo mācību esat sapratuši. Tādēļ, ja kāds grib un sevī jūt vajadzību pēc miera un atpūtas, tad lai sameklē sev guļas vietu; bet kas grib kopā ar Mani palikt nomodā, tas lai paliek šeit!” Te visi saka: “Kungs, ja Tu paliec nomodā, kā lai mēs te varētu gulēt?! — Tikai mātei Marijai, šķiet, vajadzīga miesas atpūta, un tā Tu gan varētu viņu sūtīt gulēt.” 22] Bet Marija, kaut gan viņa kādā atpūtas krēslā aiz manis viegli snauda, tomēr šos vārdus dzirdēja, piecēlās un visā draudzībā runātājam teica: “Draugs, kas tu parasti runā visu tavu līdzmācekļu labā, es tev saku, ka tavas rūpes par mani ir nedaudz liekas. Kunga labā es gan jau esmu pavadījusi simtām nakšu bez miega, un es vēl dzīvoju — un vēl daudzas pavadīšu bez miega un, ja tā ir Viņa griba, tādēļ nezaudēšu dzīvību! Tādēļ jūs visi nerūpējieties par mani; pietiek, ja tas Viens mani atceras! 23] Bet tas, kam bija teikti šie vārdi, bija Toms. Bet viņš piegāja pie Marijas un lūdza viņu, lai tā viņa labo nodomu neuzņem nelabvēlīgi. Bet Marija viņu nomierināja un bija ļoti priecīga par viņa rūpēm par viņu, un Tomam atkal kļuva viegli ap sirdi, un viņš pavisam apmierināts tūlīt atkal ieņēma savu vietu. 24] Uz kādu laiku nu iestājās klusums. Neviens nerunāja ne vārda, jo visi par dzirdēto nu daudz pārdomāja un izteikto patiesību atrada vienmēr gaišāk un gaišāk mirdzošu. 25] Tikai Matejs pēc kāda laika pie sevis teica: “Rīt, dienai austot, šī mācība par darbīgumu un atpūtu, cik labi vien tas ies, tiks uzrakstīta uz īpašas, tikai šai mācībai atvēlētas plākses; jo šī ļoti svarīgā mācība ne par kādu cenu nedrīkst pasaulei iet zudumā.” Un kad drīz pēc tam sāka aust diena, Matejs arī turēja savu vārdu, un tad šī mācība tika ilgi saglabāta un caur Jonaelu un Jairutu aiznesta uz Samariju, bet ar laiku tika ļoti sagrozīta, un tādēļ arī gāja bojā. Bet cik ilgi tā vēl bija, tā tautā bija zināma zem nosaukuma “Nakts Sprediķis.” 222. Tie pieci farizeji no Betlēmes mazgā Kungam kājas. Īss dzīvības Evaņģēlijs. 1] No rīta pie Manis atnāca tie pieci farizeji, pēc viņu parašas ļoti pieklājīgi sveicināja Mani un Manus mācekļus un vēl Man parādīja sevišķu godu caur to, ka viņi Man jautāja, vai es viņus turētu par cienīgiem, ka viņi Man mazgātu kājas. 2] Jo Betlēmē vēl bija kāds sens goda parādīšanas paradums, ka vai nu mājas tēvs saviem viesiem, vai kā pretēju goda parādīšanu, kāds pirmais no viesu skaita nākamā rītā mājas tēvam mazgāja kājas. Tādēļ arī Es tiem pieciem farizejiem atļāvu Sev mazgāt un noslaucīt kājas. 3] Tikai pēc šīs darbības tie pieci farizeji man jautāja, teikdami: “Patiesi, nepatveramais lielais Meistar! Saki mums tomēr tikai nedaudz no veida, kā tas ir, ar kā palīdzību tu panāc šādu nekad nedzirdētu izdziedināšanu? Ka tu to — vispār runājot — acīmredzami veic caur Dieva spēku, par to gan nav šaubu; bet kā un kādā veidā tādā nedzirdētā pilnībā, tas ir cits jautājums. Tikai par to — ja tu mūs tikai daļēji turi par tā cienīgiem — dod mums kādu mājienu un tad mēs, ļoti apmierināti, dodamies no šejienes atkal uz Betlēmi. 4] Es saku: “Ja arī Es jums vēlētos to teikt, tad jūs tam tomēr neticētu, jo arī pār jūsu acīm karājas trīskārtējā Mozus sega, lai jūs nespētu pamanīt, kas ir tas, Kas nu ar jums runā! Ja jūs Viņu pazītu, tad tādu jautājumu neuzstādītu; bet, tā kā jūs Viņu nepazīstat, tad jūs jautājat tā, kā jūs jautājat. 5] Bet, ja arī Es jums dotu pareizu atbildi, tad jūs to tomēr nepieņemtu. Jo jūs gan redzat to, kas ir un notiek pasaulē; bet kas te attiecas uz Garu, tā valstību un darbību, tas jums ir svešs, un tādēļ jūs arī nevarat aptvert un sajust, kas te ir Dieva Valstības esamība un darbība cilvēkā. 6] Bet tagad ejiet un nožēlojiet jūsu daudzos grēkus, tad jūs pamanīsiet, ka pie jums ir tuvu pienākusi Dieva Valstība. 7] Mīliet Dievu no visa spēka un pielūdziet Viņu garā un patiesībā; bet mīliet arī jūsu tuvākos, na- 269

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218: 16] Bet tagad mana drauga Kisjona k
 • Page 219 and 220: dumji un tumši, ka bez kādu sevi
 • Page 221 and 222: vai negribat naudu viņiem tūlīt
 • Page 223 and 224: grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei
 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1