Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

gudrais norādījums par

gudrais norādījums par paļāvību uz Kungu. “Viņš darīs labu — Savā laikā!” ................ 99 78. Ziharā. — Romiešu virsnieka un Jonaela sarunas par iecietību turpinājums. Virsnieka labā liecība par Jēzu un viņa dusmas par aklajiem un ļaunajiem jūdiem. Nedaudz gaismas par dziedniecību. Lēnprātība un pacietība iedarbīgāka nekā dusmas. Piemēri kā pieredzes segums. Kungam sekot ir labāk, nekā Viņam aizsteigties priekšā. ............................................... 100 79. Ziharā. — Jonaela vārdi par dvēseļu slimību ārstēšanu. Pārāk lielas stingrības ļaunās sekas lielā un mazā. Par nāves sodu. Nonāvēto atriebība. Labs padoms par izlīgšanu ar mirstošiem ienaidniekiem. Miera un draudzības svētība. Viņpasaules ienaidnieku atriebība. ........... 101 80. Ziharā. — “Dzīvojiet mierā un vienprātībā!” Par sargu gariem. Mājiens par dievišķās mājturības kārtību. Cilvēciski pamatots jautājums: KĀ un KAD uz Zemes var kļūt labāk? Kad nāks Dieva Valstības valdīšana? ............................................................... 103 81. Ziharā. — Kunga pamācība par izturēšanos pret noziedznieku. Nāves sods un tā iedarbība. Padoms tiesnešiem. Par Kunga cilvēka tapšanas galveno mērķi. Tilta uzcelšana starp šo un viņpasauli. Viņpasaules vadonis neprašam. Labs lūgums. ......................................... 104 82. Ziharā. — Kunga slepena apciemojuma apsolījums. Pravietis labāk darbojas svešumā. Matejs pavada Kungu kā rakstītājs. Virsnieka pateicība. Jonaels tiek iecelts par skolotāju; viņam tiek dots brīnumains spēks un pielikts klāt eņģelis kā skolotājs. Irhaelas un Jorama dziļās šķiršanās sāpes. Kunga mierinājums. (Jāņa ev. 4:43–44) ............................................... 105 83. Ziharā. — Svarīgi misijas padomi. Patiesības spēks. Par Kunga Vārda būtību. Žēlastības aicinājums cilvēkiem kļūt par Dieva bērniem. Kungs negrib ne staigātājus ar nokārtām galvām, ne pasaules lādētājus. Dzīvības padomi. Aizceļošana no Ziharas. ................................... 106 84. Mateja pārmetums Kungam. Ceļojums uz Galileju. Par Dieva būtību un radīšanas norisi. Par saules skaistumu, attālumu un lielumu. Saules aptumšošanās. Jutekliskiem cilvēkiem nedaudz bailes nekad nekaitē. ................................................................... 106 85. Tālākais ceļojums. Ierašanās Galilejā. Dažādie uzskati par Mesiju. Mājiens par Dieva Valstību. Tālākais ceļojums uz Kānu Galilejā. (Jāņa ev. 4:45) ..................................... 108 86. Kungs atkal Kānā Galilejā. Netiklie neapzināti sevi nodod. Kungs par netiklības kaitīgumu šajā un viņā pasaulē. Baudkāre ir Sātana mākslas paņēmiens. (Jāņa ev. 4:46 ) ..................... 108 87. Patiesā dzimtene ir pie Kunga. Jūdu šaubas. Viņu aiziešana un viņu, no Romas karavīriem, apcietināšana. Kornēlijs pie Kunga. .................................................. 110 88. Kunga saruna ar Kornēliju par tempļa odžu dzimumu Jeruzalemē un tempļa tīrīšana caur Kungu. Nikodēma labā ietekme. Pareģojums par Jeruzalemes tiesu. ............................ 111 89. Jēzus lūdz par visiem Savējiem, atlaiž brāļus kārtot viņu mājas saimniecību un dod Savējiem padomu par nodevu kārtību. Par Tomu un Iskariotu. Pēteris un Kungs. “Kur trūkst ticības, tur mums ir maz darba.” Mielasta labākā garšviela. Slimību dziedināšana caur roku uzlikšanu. Dziedinošas zāles. Mācekļu atgriešanās. Jaunais Markus, Pētera dēls. Toma labais zvejas loms. Iskariota būtība. .................................................................. 112 90. Ķēniņa galma vīra dēla izdziedināšana. Pēdējā pateicība un atgriešanās. Kornēlija runa par vienīgo Kungam patīkamo godināšanu. Mājiens par toreizējā laika aprēķināšanu. (Jāņa ev. 4:47–53) . 113 91. Kunga norādījums diviem Saviem toreizējiem rakstītājiem Jānim un Matejam. Nedaudz par šo divu Evaņģēliju atšķirību pareizu izpratni. Kunga pasākumi kopš senatnes Savas Mācības tīrīšanas un izskaidrošanas mērķim. Tā Kunga liecība par Savu jauno tagadējo atklāsmi. (Jāņa ev. 4:54) .. 115 92. Kungs un Matejs. Pareiza kārtība vienmēr ir laba un derīga. Te daži piemēri: par mazgāšanos; par akmens izlasīšanu no lauka. Par Dieva viszināšanu. Cilvēku vadīšana. Par sargu gariem. “Dievs ir Mīlestība!” Par attiecībām starp Dievu kā tīrāko mīlestību un cilvēkiem. Mudinājums doties uz Kapernaumu. .................................................................... 117 93. Kungs un saimnieks Kobans Kānā. Par brīvu pašnoteikšanos. Piemērs par mākslas darbu. “Kam te ir, tam tiks dots!” Patiesa dzīvība nāk no sirds. Brīvs no visa — tā svētceļnieks ceļo viegli! ... 118 94. Par naudu. Jūdas Iskariota pasaules rūpju nomāktā prāta iebildumi. Uzticēšanās Dievam — lielākais dārgums. Kādēļ Mozus nenonāca Apsolītajā Zemē? Kunga liecība par Sevi. Par naudas lāstu un briesmām kādreiz un tagad. Atbrīvojošā uguns no augšas. Jūdas nekaunīgā naudas slavēšana. Nopietna atbilde. “Ko mīl, to prot slavēt!” ........................................... 119 298

95. Toms un Jūda. Jūdas būtība un Toma pareģojums. Jūdas zaimojošā runa. .................. 121 96. Kungs nomierina sadusmoto Tomu un norāda viņam uz piedošanu, lai sevī ir brīvs. Toms atstāsta Jūdas strīdu ar Jāni Kristītāju un par viņa garīgo tumsu. Kunga mājiens par Jūdu. Ierašanās Kapernaumā. ..................................................................... 122 97. Scēna ar virsnieku no Kapernaumas. Slimā kalpa dziedināšana pēc viņa kunga uzticības pilnā lūguma. “Kas te tic un mīl — vai pagāns vai jūds, — kļūs svētlaimīgs!” Brīnumdarba Kapernaumā dažādā iedarbība. (Mateja ev. 8:5–13) ................................................ 123 98. Ļaužu labā viltība pret jūdu priesterību. Viņi lūdz priesterus arī dziedināt slimniekus caur Dieva žēlastību. Priesteru viltīgā atrunāšanās. Tautas draudošā atbilde un labā liecība par Jēzu. ... 124 99. Templiešu dusmas uz Kungu un atriebības kāre. Kungs Pētera zvejas būdā. Jēzus iemīļots apvidus: Galilejas jūra. Pētera vedeklas brīnišķa izdziedināšana. (Mateja ev. 8:14–15) ............... 125 100. Kunga norādījumi rakstītājam Matejam. Mateja un Jāņa Evaņģēliju sfēru atšķirība. Mateja Evaņģēlijs atstāsta faktus; Jāņa Evaņģēlijs dod dziļas atbilstības. Mielasts Pētera būdā. Brīnumainais loms. Pētera pazemīgā liecība par Kunga dievišķību. Norādījums uz nodevēju. ............ 125 101. Kungs pārtrauc Pētera svinīgo, labo liecību. Vakara mielasts pie Pētera. Scēna starp Pēteri un plātīgo Jūdu. Ūdens pārvēršana vīnā. Iskariots piedzēries. Liels dziedināšanas brīnums. ..... 126 102. Scēna ar ticīgajiem jūdiem no Kapernaumas. Liels dziedināšanas brīnums. Kunga brīdinājums no tempļa čūskām. Rakstu mācītāju runātājs no Jesaja par Kungu dod labu liecību. Ļaužu drūzma. Viltīgais rakstu mācītājs tiek no Kunga atmaskots un aizraidīts. (Mateja ev. 8:16–20) ....... 127 103. “Ļaujiet mirušiem aprakt savus mirušos!” Kungs ar Savējiem patveras no ļaužu drūzmas kuģī. Vētra uz jūras. Kungs kuģī guļ un tiek no Savējiem modināts. ‘’Ak, jūs mazdūšīgie!” Vētra apklust — cilvēku izbrīns. (Mateja ev. 8:21–27) .............................................. 128 104. Izcelšanās krastā pie gadariešiem. Scēna ar diviem apsēstiem. Viņu izdziedināšana caur Kunga Vārdu. Pagānu sprediķis. Gadariešu bailes. Kunga došanās prom. Abu izdziedināto labais misiones darbs. (Mateja ev. 8:28–34) ........................................................ 129 105. Atgriešanās Nācaretē. Kungs kopā ar Savējiem bauda mielastu laicīgajā mājā. Dažādi uzskati par iemesliem, kādēļ Kungs te nedarīja nevienu brīnumu. Sinagogas apciemošana. “Runāt ir labi, klusēt — labāk!” Tempļa kliķes daba; viņu liekulīgā atbilde un jautājums pēc Jēzus. (Mateja ev. 9:1) 131 106. Kāds taisnīgs vīrs sinagogā par Kungu dod atklātu patiesi labu liecību. Personiskais un vispārējais par Jēzu no Nācaretes. Viņa dzīve, Viņa darbi un Viņa Mācība. Farizeju asā atbilde uz to. Vīra atkārtota spēcīga liecība par farizeju ļaunumu un Kunga dievišķību liek aizskartajiem farizejiem niknās dusmās pazust. Ticīgie grib Jēzu izvēlēt par skolotāju un virspriesteri. ............. 132 107. Saimnieka Simona prieks par šo templiešu zīmīgo sakāvi. Kunga norādījums, kur var taisnīgi priecāties, un Viņa brīdinājums neuzjautrināties par akliem cilvēkiem vai sliktām asprātībām. Piemēri: izdziedinātie gadarieši un izjokotais aklais. Pasaules komēdija Dieva bērniem ir drāma. . 134 108. Marijas mājas rūpes no Kunga novērstas. Viņas pateicība un viņa atgādinājums. Mācekļu un Meistara uzslava Marijai. Kunga pareģojums par Marijas dievināšanu. Brīdinājums no sievietes vājībām, lepošanās, ārišķīguma un augstprātības. ...................................... 135 109. Pētera un Simona saruna par Jēzus Mācības nākotni. Kunga uzaicinājums uzticēties Dievam. Neraizējieties par tālu stāvošo, bet labprātīgi dariet to, uz ko jūs esat aicināti!” Līdzība par mākslinieku un viņa darba rīkiem. “Jūs esat vētījamās lāpstas Tēva rokās.” “Kas Tu esi?” Mājiens par “Tēvu” un “Dēlu”. .............................................................. 136 110. Apvainojies Jūda. Kunga mājiens par viņu. Jūda kā negausis un podu tirgotājs. Kungs un trīs farizeji, starp viņiem arī Jairus no Kapernaumas. ...................................... 137 111. Svētā sabiedrība kuģī. Atgriešanās Jairusa mājā. Asiņojošās grieķu sievas izdziedināšana. Tās īss dzīves stāsts. ..................................................................... 138 112. Jairusa meitas nāve. Kunga mierinājums un apsolījums. Jairusa meitas uzmodināšana. Uzmodinātās viņpasaules piedzīvojums. Kunga pavēle klusēt. ........................... 139 113. Kunga padoms abiem Saviem rakstītājiem Matejam un Jānim. Par atšķirīgiem pierakstiem. Svarīgi mājieni par Evaņģēliju būtību. Vienīgais ceļš Dievišķā Vārda patiesai izpratnei. ............ 140 114. Kunga vārdi Jairusam par pareizu pateicību. Pētera publiska liecība par mirušās atmodināšanu. 299

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā