Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

ku, dievišķā svētuma

ku, dievišķā svētuma dēļ to patstāvīguma labad nevarēju un nedrīkstēju tuvoties grēcīgajām, ļoti netīrajām miesām, un tad visos tādos gadījumos stājas spēkā zināmais “Nepieskaries Man!” 5] Jo ir ļoti liela starpība starp kādu tīru un kādu ļoti netīru bērnu. Pirmais var tikt tieši, bet otrs — tikai netieši no Manis vadīts, vajadzības gadījumā nepieciešami tikai pa ļoti ērkšķainām takām, kā tas šeit uzticami atstāstītajā gadījumā skaidrākā gaismā tika rādīts. 6] Tādēļ arī pārāk nepadomīgi nav jājautā, kādēļ nereti bērni, kuri tak noteikti neko vēl nav noziegušies, vai, mazākais, tak nespēj atbildēt par savu rīcību, no Manis nereti tiek bargāk piemeklēti, nekā veci grēcinieki, kuru grēkus būtu tikpat grūti saskaitīt kā jūras smiltis. 7] Te Es saku: “Kas pēc patikas grib locīt koku, tam vajag sākt kokam dot virzienu un veidu, kamēr koks vēl ir jauns un maigs. Ja koks reiz ir kļuvis vecs, tad jau vajag tikt pielietotam ārkārtērjam līdzeklim, lai vienmēr grūtāk iespējamā veidā tam dotu citu virzienu; bet kāds ļoti vecs koks vairs nepieņem nekādu virzienu — izņemot pēdējo, kur tas tiek nocirsts. 8] “Un tādēļ arī notiek, ka Es”, saka Tas kungs, “bērnus un nereti pat bērniņus bargāk piemeklēju, nekā pieaugušos cilvēkus; jo ļaunie gari nekur nav čaklāki, kā tieši pie bērniem un ir ļoti pakalpīgi dvēselei viņas miesu tā palīdzēt ielīksmot, ka miesai arī priekš viņiem jābūt daudz brīvām un ērtām mājvietām! 9] Bet ko tad dara Kungs, Kuram nekas nevar palikt nezināms, kas te notiek? 10] Redziet, Viņš sūta Savu eņģeli, liek ļaunā palīga nožēlojamo un ļaunprātīgo darbu saplosīt un caur visādām šķietami ārējām slimībām iznest ārā. 11] Aplūkojiet bērnu un bērniņu dažādās slimības, un Es jums saku, tās nav nekas cits, kā ļauni svešā materiāla, ar kuru dvēselei būvēt palīdzošie, vēl ļaunie un netīrie gari vienā un tai pat miesā paši sev grib iekārtot brīvas mājvietas, izgādāšana ārā. 12] Ja tāda ļauna rīcība pie bērniem tūlīt uz spēcīgāko netiktu apturēta, tad apsēsto, kurlmēmo, vājprātīgo un citāda veida kropļu būtu tik daudz, ka uz visas zemes nebūtu viegli kaut kur atrast tikai vienu veselu cilvēku. 13] Protams, atkal jautā un saka: “Bet kā augsti gudrais Dievs sākotnēji var to pielaist, ka ļaunie un netīrie gari var ielavīties dvēseles jaunajā miesā?! 14] Un Es saku: “Tā jautā aklais cilvēks, kas nezina, ka visa zeme, jā, visa radība, pēc tās šķietami ārējās materiālās daļas, visos tā dēvētos elementos uz noteiktu laiku ir, tā teikt, notiesāto vai sagūstīto garu konglomerants (t. i., sakropļojums, uzkrāšanās — izd.) 242. Par dzīvības spēku noslēpumu. Slimību un diētas iztīrošā iedarbība. Pareiza ēdiena nozīmīgums bērniem. Mozus diētas priekšraksti. Brīdinājums /atturēties no/ no tārpainu un negatavu augļu, kartupeļu un kafijas baudīšanas. 1] Cik bieži dvēsele viņas miesai prasa un viņai tiek sniegta materiāla barība, viņa ar to tad arī viņas miesā vienmēr saņem jau leģionu brīvākus kļuvušus, vēl ļaunus un netīrus garus, kuriem tad vajag būt palīdzīgiem viņas miesas tālākai izbūvei. 2] Bet gari pamazām saķeras kopā un drīz veido pilnīgi savas, viņu veidā inteliģentas dvēseles; kad viņi sasnieguši kādu tādu pakāpi, tad viņi arī drīz miesas īsto dvēseli, kā miesas tiesīgo īpašnieci, atstāj likteņa varā un sāk miesā panākt tādu iekārtojumu, kāds būtu derīgs viņu iedomātam labumam. 3] Ja viņi, kas sevišķi pie viņu jaunām un ļoti izsalkušām un ēst alkstošām dvēselēm pārāk viegli tā ir, viņu iedomātam labumam reiz sasnieguši tādu diezgan augstu pakāpi, tad te var un arī vajag pie bērniem iestāties vienai vai otrai parādībai. 4] Ja negrib ļaut bērnam pāriet pilnīgā apsēstībā, tad svešādam vajag tikt izdzītam ārā vai nu caur kādu tam derīgu slimību, vai, lai bērna vājo dvēseli pārāk nemocītu, līdz zināmam laikam pielaiž dvēselei gan nožēlojami turpināt dzīvot pa pusei svešajā miesā un tad atkal vai nu caur ārēju un iekšēju garu pasaules vienlaicīgu pamācību cenšas viņu atkal pacelt tādā izpratnes pakāpē, ka beigās caur gavēšanu un visādu citādu atsacīšanos viņa pati labprātīgi sāk izdzīt savus parazītus, jeb, ja parazīti ir pārāk stūrgalvīgi, gan atņem arī visu miesu un tad kādā citā pasaulē tādu dvēseli izglīto piemērotu mūžīgai dzīvībai. 5] Arī vecākiem tik rūgtai viņu bērnu agrai miesas nāvei bieži ir tāds iemesls; tādēļ it sevišķi laicīgi 292

agātiem vecākiem labi jārūpēja, lai viņu bērni saņem mērķim atbilstošu barību. 6] Ja māte ēd caur Mozu zināmus darītus netīrus ēdienus, tad viņai bērns nav jāzīda, bet gan jāliek to zīdīt kādai citai, kura bauda tīru barību, citādi viņai ar bērnu būs liels posts. 7] Šī iemesla dēļ jau no Ābrama un galvenokārt caur Mozu jūdiem ar likumu tika norādīti tīri dzīvnieki un tīri augļi, un visiem, kuri šos likumus apzinīgi turēja, nekad nebija slimi bērni, un viņi paši sasniedza lielu vecumu, un parasti nomira no vecuma vājuma. 8] Bet šajā laikā, kur dzenas pat pēc svešādiem gardumiem un nekad pavisam vairs nedomā par to, vai kāds kumoss ir tīrs vai netīrs un dažās zemēs jau stumj vēderā visu, kas nesaucas akmens un māls, tad no aklo cilvēku puses tak jau tāpat ir brīnums, ka viņi pat miesīgi vēl nav nogrimuši atpakaļ atbilstošu dzīvnieku izskatā, ko dvēseliski viņi tomēr jau ir panākuši. 9] Ja tagad bērni jau viņu pirmajā dzīves laikā slimo ar visādām slimībām, te galvenokārt rokām aptverams iemesls ir vispirms ļoti nepiemērotā barība, ar kuras palīdzību miesā lielā daudzumā tiek ienesti ļauni un netīri gari, kuriem dvēseles svētības dēļ nereti vajag tikt izdabūtiem ārā no dvēseles pat ar jaunās miesas pilnīgu prom aizgādāšanu, un tādēļ pie tā nav vainīgs nekas cits, kā tikai pārāk bieži pie viņu bērnu agrās nāves ir vainīgs vecāku nepiedodamais aklums, jo tādi vecāki drīzāk seko visam citam, nekā Dieva padomam Svētajā grāmatā. 10] Redziet, es caur Maniem eņģeļiem katru gadu uz rūpīgāko lieku pārbaudīt pat visus augļu kokus, no kuriem cilvēki ņem barību, saskaņā ar ko neviens ābols, neviens bumbieris un neviens, lai kāda nosaukuma auglis, kas ziedēja, nedrīkst pilnīgi nogatavoties, ja tajā iemājojis augļa pakāpei vēl pārāk netīrs gars; katrs šāds auglis kā vēl pilnīgi negatavs tiek no krūma nomests. 11] Tāda pat aizgādība notiek pie visām cilvēku barībai noteiktām labības sugām un stādiem. 12] Bet aklais cilvēks ne tikai to neatzīst, bet līdzīgi polipam rij visu, kas tikai viņam liekas kas gards; kāds brīnums, ka pēc tam viņš drīz kļūst slims, slinks, nespēcīgs. 13] Tāpat katra veida tā sauktie kartupeļi, sevišķi bērniem un zīdītājām sievām, kā arī grūtām sievām, ir vairāk kā slikti, un vēl sliktāka ir kafija! Bet apžilbušais neko neredz un labās garšas dēļ abus bauda ar lielu kāri; bet bērni un beigās sievas un vīri caur to kļūst miesā nožēlojami. Bet tas aklajam nav svarīgi; viņš ēd arī daudz ļaunākas indes, — kādēļ viņam nav jābauda šīs divas vieglākā veida indes?! 14] Bet Es vēlreiz noteikšu cilvēkam piemērotu ēdienu, ja viņš pie tā turēsies, tad viņš būs un paliks vesels; bet, ja viņš pēc tā nevadīsies, tad viņam arī jāiet bojā kā ļaunam zvēram tuksnesī. 15] Bet nu pietiek ar šo ļoti svarīgo paskaidrojumu, un tādēļ atkal pie galvenās lietas. * * * Pirmās grāmatas beigas. 293

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā