Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

sa šo vīnu pavāram

sa šo vīnu pavāram nogaršošanai. 9. Kad ēdienu pārzinis to vīnu, kas bija bijis ūdens, nogaršoja, un nezināja, kā tas bija zināms sulaiņiem, no kurienes tas nāca, viņš aicināja līgavaini. 4] Pavārs ieplēš acis un tūlīt aicina pie sevis līgavaini, un saka viņam: “Bet tu gan no kārtības vēl neko nesaproti!” 10.Un viņam saka: “Katrs vispirms dod labo vīnu, un, kad viesi apskurbuši, tikai tad to sliktāko, bet tu labo līdz šim esi pietaupījis.” 5] Vai tad ikviens vispirms neceļ viesiem priekšā labo vīnu, un tikai tad, kad viņi ir nedaudz apreibuši, un viņu garša jau ir vairāk notrulinājusies, kādu sliktāku? — Bet tu dari tieši otrādi! 6] Bet līgavainis atbildēja: “Tu te runā kā aklais par krāsām. Redzi, šis vīns nekad nav ticis izspiests kaut kur uz zemes, bet gan, kā reiz manna, uz mūsu galdiem nāca no debesīm; un tādēļ tam, protams, gan vajag būt labākam par ikkatru kaut kur uz zemes sastopamu vīnu.” 7] Pavārs saka: “Vai tu mani turi par nelgu, vai pats tāds esi? Ka tad uz tava galda var nākt kāds vīns no debesīm? Tad jau pie galda vajadzētu sēdēt pašam Jehovam vai vismaz Viņa kalpam Mozum!” 8] Bet līgavainis runā: “Nāc un pats par visu pārliecinies!” 9] Pavārs kopā ar līgavaini tūlīt ieiet ēdamzālē un apskata sešas krūzes, kuras tiešām izrādījās pilnas labākā vīna. Pārliecinājies par notikušo brīnumu, viņš runā: “Kungs, piedod man manus grēkus! Kaut ko tādu var darīt tikai Dievs, un Dievam vajag būt šeit, starp mums. Jo nevienam cilvēkam kaut kas tāds nav iespējams!” 10] Nu vīns tika celts priekšā viesiem, un, kad tie to nobaudīja, visi teica: “Tāds vīns mūsu zemēs netiek izspiests! Tas patiesi ir debesu vīns! Gods tam, kam Dievs devis tādu varu!” 11] Pēc tam viņi Man un jaunatnākušajam viesim Tomam uzdzēra laimes un sveicienu. 12] Visi, kas bija klāt šajās kāzās, tagad pilnīgi ticēja, ka Es, neapšaubāmi, esmu apsolītais Mesija. 13] Bet Pēteris slepeni Man teica: “Kungs, ļauj man atkal no šejienes aiziet! — Jo Tu esi Pats Jehova, kā Tavs kalps Dāvids savos psalmos par Tevi ir pravietojis; bet es esmu nabaga grēcinieks un viscaur Tevis necienīgs!” 14] Es viņam saku: “Ja tu sevi turi par necienīgu staigāt Man līdzās, kuru tad tu turi par cienīgu? Redzi, Es neesmu nācis pie stiprajiem, ja viņi kaut kur būtu, bet gan pie vājiem un slimiem. Ja kāds ir vesels, ārsts viņam nav vajadzīgs, ārsts ir vajadzīgs tikai slimiem un vājiem. Tādēļ drosmīgi paliec tikai pie Manis, jo Es tavus grēkus jau sen tev esmu piedevis; un, ja tu arī man līdzās grēkosi, Es tev arī to piedošu, jo tu Mani esi atzinis ne savā spēkā, bet savā vājumā. Tāpēc, ka tagad ticībā jau esi klints, tev ir jātop pilnīgam paļaujoties uz vienīgo žēlastību no augšas!” 15] Pēc tādas Manas pamācības Pēterim pār vaigiem sāk ritēt asaras, un viņš lielā aizgrābtībā saka: “Kungs, — lai vai visi Tevi atstātu, tad es Tevi tomēr neatstāšu; jo Tavi svētie vārdi ir patiesība un dzīvība!” 16] Pēc šiem vārdiem Pēteris piecēlās, ņem biķeri un saka: “Svētība tev, Izraēl, un trīskārt svētība mums! Jo mēs esam piepildītā apsolījuma liecinieki. Dievs ir apmeklējis Savu tautu. Tas, kam grūti bija noticēt, tagad mūsu priekšā ir piepildīts! Kopš šī brīža mēs vairs nesauksim augšup no bezdibeņa, jo Augstības Augstība ir nonākusi mūsu posta dziļuma dzīlēs! Tādēļ viss gods Tam, Kas ir starp mums un no savas varas un žēlastības mums ir devis šo vīnu, ka lai mēs ticam Viņam un no šī brīža Viņā dodam Dieva godu!” — Pēc tam Pēteris dzer un visi viņam uzdzer, sacīdami: “Tas ir taisnīgs vīrs!” 17] Bet Es vairāk slepenībā Pēterim saku: “To tev neteica tava miesa; bet to tavam garam ir atklājis Tēvs, Kas ir Manī. Šobrīd vēl atturies paust to skaļā balsī; bet nāks laiks, kad tev būs tā jākliedz, lai sadzird visa pasaule!” Pēc tam viesu starpā atkal iestājās klusums. Pateicoties šim darbam, visi tagad Man ticēja un bija saredzējuši Manī patiesu Mesiju, kas esot atnācis, lai viņus atsvabinātu no visiem ienaidniekiem. 11. Tā ir pirmā zīme, ko Jēzus veica un kas notika Galilejā Kānā, un Viņš atklāja Savu godību, un Viņa mācekļi tagad Viņam ļoti ticēja. 18] Tā arī bija pirmā ārkārtējā zīme, ko Es lielā pestīšanas darba sākumā veicu daudzu acu priekšā, un šajā zīmē, kaut arī aizsegti, rādīju turpmāko lielo darbu; bet visā sabiedrībā nebija neviena, kurš to saprastu. — Jo, līdzīgi, kā Mana gavēšana tuksnesī iepriekš norādīja uz visu to vajāšanu, ko Es pieredzēju no paša tempļa Jeruzalemē, un Jāņa kristīšana — uz Manu krusta nāvi, tāpat šīs kāzas norādīja uz Manu augšāmcelšanos, un Manis dotā zīme tapa par gara atdzimšanas piemēru mūžīgai dzīvei. 22

19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārvērtu par vīnu, tā arī cilvēka dabiski miesiskais ar Manis teiktu vārdu, ja cilvēks pēc tā dzīvo, tiks pārvērsts par garu. 20] Bet katram vajadzētu arī savā sirdī paklausīt padomam, kuru Marija deva sulaiņiem, sacīdama: “Ko Viņš jums teiks, to darāt!”, tad arī Es ikviena dvēselē darīšu to, ko Es darīju Galilejā Kānā, proti, došu īstu zīmi, no kuras katrs, kas dzīvo pēc Maniem vārdiem, sevī pašā vieglāk atzīs gara atdzimšanu. 12. Tas Kungs ar Savējiem Kapernaumā un pie tās. Kāda Jesajas pravietojuma piepildīšanās. Tā Kunga mācīšanas darbības sākums. Mājieni par sīktirgotāju garu. Kungs ar Savējiem Lieldienu svētkos Jeruzalemē. Mājieni par toreizējo Lieldienu laiku. Dieva templis kā lopu un naudas tirgus. (Jāņa ev. 2:12-13) 12. Pēc tam Viņš nogāja lejā Kapernaumā, un Viņa māte, brāļi un Viņa mācekļi gāja kopā ar Viņu, bet nepalika tur ilgi. 1] Septiņas dienas pēc šīm kāzām Es atstāju Nācareti un ar Mariju un kopā ar Saviem pieciem brāļiem, no kuriem divi piederēja pie Maniem mācekļiem, kā arī ar agrāk uzņemtajiem mācekļiem, devos uz Kapernaumu, kādu toreiz diezgan ievērojamu tirdzniecības pilsētu, kura atradās pie Zebulonas un Naftalas robežas, tātad starp šīm divām provincēm pie Galilejas jūras, un netālu no tās vietas, kur Jānis Jordanas pretējā krastā Betānijas apvidū kristīja. Patlaban šajā bieži pavisam izžuvušajā upē bija pietiekami daudz ūdens. 2] Šeit jautātu, ko tad Es īstenībā meklēju šajā pilsētā, kas palikusi gandrīz pilnīgi pagāniska. — Skat. pravieti Jesaju, tur rakstīts (9., 1.): “Zebulonas zemē un Naftaļas zemē pie jūras ceļa, viņpus Jordanas, un pagānu Galilejā, tie ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un visiem, kas te sēdēja nāves vietā un ēnā, ir uzaususi varena gaisma. 3] Un, kurš to Jesajas grāmatā ir atradis un zina, ka Man rakstus vajadzēja piepildīt no A līdz Z, tas pavisam viegli sapratīs, kāpēc Es no Nācaretes devos uz Kapernaumu. Bez tam šajā apvidū Man bija jāuzņem vēl divi mācekļi, Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli. Viņi arī bija zvejnieki un zvejoja Galilejas jūrā, netālu no Jordānas grīvas un arī netālu no Pētera un Andreja zvejas vietām, kur abiem arī bija tiesības zvejot jūrā. 4] Kad šie abi mācekļi bija uzņemti un no Maniem vārdiem un to, kas bija ap Mani, varenām liecībām, Mani bija atzinuši, Es tūlīt sāku mācīt cilvēkus un mudināju viņus uz atgriešanos no grēkiem, tādēļ, ka Dieva Valstība bija pienākusi tuvu klāt. Es gāju viņu sinagogās un tur mācīju. Vairāki ticēja, bet daudzi dusmojās, gribēja Man pielikt savas rokas un no kāda kalna iegrūst Mani jūrā. Bet Es ar visiem, kas bija ar Mani, no viņiem aizgāju un apmeklēju dažas nelielas apdzīvotas vietas pie Galilejas jūras, pasludināju Dieva Valstību, dziedināju daudzus slimos, un nabagi un vienkārši ļaudis Man ticēja un labprāt uzņēma Manu Mācību; vairāki no viņiem Man piebiedrojās un sekoja Man līdz kā avis savam ganam. 5] Tomēr Es uzturējos Kapernaumā tikai īsu laiku, jo tur nebija gandrīz nekādas ticības un vēl mazāk mīlestības, — šī pilsēta bija lieltirdzniecības un sīktirdzniecības vieta. Bet, kur valda liela un maza mēroga tirdzniecība, tur ticība un mīlestība ir pilnā mērā atvadījušās; savukārt, kur to abu nav, tur Man ir maz vai nav nekā, ko darīt. 13. Un jūdu Lieldienas bija tuvu, un Jēzus gāja augšup uz Jeruzalemi. 6] Bet tikmēr jau bija pienākušas jūdu Lieldienas, un es ar visiem, kas bija pie Manis, devos augšup uz Jeruzalemi. Īstās Jūdu Lieldienas nevajag stādīties priekšā laikā, kādā tās tagad dažādās kristīgās draudzēs tiek noteiktas par tām līdzīgiem svētkiem, dažkārt pat jau marta mēnesī, bet gandrīz veselu gada ceturksni vēlāk. Jo Lieldienās pateicās Jehovam par gada pirmo ražu, kura sastāvēja no miežiem, rudziem un kviešiem, un tajās jau ēda jauno maizi, kura, saskaņā ar likumu, bija neraudzēta. Tajā zemē šajā laikā neviens nedrīkstēja ēst raudzētu maizi. 7] Šie neraudzētās maizes svētki varēja notikt tikai tad, kad jauniekulto labību jau varēja samalt miltos, bet ne laikā, kad labība tikko tika sēta. Jūdejā, ja gads ir labs, labība gan nogatavojas 14 — 20 dienu agrāk, nekā šeit, bet pat Ēģiptē to nenovāc agrāk kā maija beigās, nemaz nerunājot par Jūdeju, kur laiks ir ievērojami vēsāks, nekā Ēģiptē. 8] Tātad neraudzētas maizes laiks bija klāt, un, kā vēstīts, Es ar visiem, kas bija pie Manis, devos augšup uz jūdu galvaspilsētu, kura tā arī saucas — “Dieva pilsēta”. 23

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā