Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

aga brāļus un māsas;

aga brāļus un māsas; nevajājiet jūsu ienaidniekus, nelādiet atkal tos, kas jūs lād, un dariet labu tiem, kas jums dara ļaunu, tad jūs pār viņu galvām sakrāsiet kvēlojošas ogles, un Dievs tādus jūsu darbus uzlūkos un simtkārtīgi jums tos atlīdzinās. 8] Neaizdodiet naudu tiem, kuri ar bagātīgiem procentiem jums to atkal var atdot, bet gan patiesi nabagiem un trūcīgiem, tad jūsu nauda Debesīs tiks nolikta uz augstiem procentiem, un Tēvs Debesīs jums izmaksās procentus un kapitālu uz mūžību! 9] Jūsu labo darbu dēļ pārāk dedzīgi no pasaules neņemiet arī slavu, pateicību un cildinājumus; jo ja jūs to darāt pasaules dēļ, kāda alga jums tad jāņem Debesīs?! Es jums saku: Kas uz pasaules nabaga brālim parādītā labā darba dēļ prasa un ņem vienalga kāda veida algu, viņa alga Debesīs izpaliek. 10] Kas strādā Debess dēļ, tas no Debesīm tiks atalgots laicīgi un kādreiz mūžīgi; bet kas strādā pasaules dēļ, tas no pasaules gan iegūs kādu nicināmu un izzūdošu algu, bet Debesīs viņš savu nopelnu grāmatu atradīs tukšu, un viņa alga tur nebūs, un viņa garīgai nabadzībai būs grūti izbeigties. 11] Ja jūs to labi liekat pie sirds un pēc tā darāt, tad jums drīz arī kļūs skaidrs, kādā veidā Es esmu izdziedinājis jūsu slimniekus. — Tagad jūs zināt visu, kas jums ir vajadzīgs zināt. Tālāk neko vairs nejautājiet, ja arī Es vēlētos jums to teikt, jums tas neko nelīdzētu. 12] Bet arī ievērojiet, ka jūs ne Jeruzalemē, ne Dāvida pilsētā par Mani, par Manu darbību un par šiem Maniem mācekļiem neko neizpaužat; jo tas jums nenestu nekādu svētību! 13] Bet tagad, ja jūs būsiet paēduši brokastis, pavisam mierīgi varat doties atkal mājup!” 14] Pēc šīs Manas runas tie pieci farizeji gan rādīja diezgan apmulsušas sejas, bet tomēr neviens neuzdrošinājās uzstādīt kādu tālāku jautājumu, noliecās Manā priekšā un tad devās viņu ēdamzālē un pēc brokastīm devās uz dzimteni. 223. To piecu farizeju domas par Kungu. Kāda farizeja pieņēmums: “Viņš ir vai nu Dievs, vai velns!” Farizeja domas par sociālismu. Mācīšanas padomi. 1] Bet pēc tam pie Manis pienāk un Man jautā, kādēļ Es ar betlēmiešiem runāju tik aizklāti. 2] Es saku: “Vai tad jūs vēl vienmēr esat tik nesaprātīgi, it kā jūs no Manis vēl nekad nebūtu dzirdējuši nevienu gudru vārdu! Viņi Mani netur ne par ko citu, kā par kādu ar ārkārtēji slepenām spējām apdāvinātu ārstu, kas ar noslēpumainu dabas spēku palīdzību veic tādu brīnumainu izdziedināšanu. 3] Viņiem nav sveša esejiešu sekta, kuriem ir dažas pavisam ievērojamas zināšanas aptiekāru mākslā, ar kuru palīdzību viņi spēj izdziedināt dažu labu slimību un arī spēj panākt dažas parādības, kurām kāda laja acīs vajag izskatīties kā acīmredzamiem brīnumiem. Ja jūs to nu pieņemat, vai te beigās var būt sagaidāms kas cits, nekā, ka šie betlēmieši Mani neuzskata ne par ko citu, kā par kādu ceturtās, tātad augstākās pakāpes esejieti, kura zināšanas iet tik tālu, ka viņam pie vadāmās virves ir dažādākie dabas spēki, kurus viņš var vadīt pēc savas patvaļas. 4] Bet ja Es viņiem būtu teicis, ka Es kā Visaugstākā Dēls esmu apsolītais Mesija, šie nocietinātie jūdi sāktu pār mēru dusmoties un turētu mani par kādu ļoti iedomīgu magu, kurš stāv savienībā ar sātanu un kā tādu Mani arī pār mēru zaimotu un viņu šeit atvesto slimnieku izdziedināšana viņiem būtu kļuvusi par ļaunāko piedauzības akmeni. Bet tagad, tā kā viņi Mani tur tikai par kādu esejieti, viņi pavisam mierīgi dodas uz mājām un slavē un cildina Dievu, kas cilvēkam devis tādas slepenas zināšanas un spēku, caur kuru viņš noteikti, kaut arī brīnumaini, var palīdzēt cietējiem cilvēkiem! 5] Bet lai viņi mājās, mierīgāk un pamatīgāk pārdomājot, ar vieglām pūlēm tomēr var atklāt, ka Es tomēr neesmu esejietis, jo Mani viņiem zināmi darītie principi par cilvēku morālām un sabiedriskām dzīvības attiecībām ir pilnīgi pretēji esejiešu principiem, tad es viņiem devu tieši tik daudz pamācības, cik tas minētam mērķim bija nepieciešams. Mājās viņi labi un rūpīgi salīdzinās Manas pamācības ar esejiešu mācību, kuru viņi labi zina un tikai pēc atrastiem spilgtākiem kontrastiem tā īsti sāks apmulst, kā tie pieci apmulsa jūsu acu priekšā, kad viņi dzirdēja Manus vārdus, jo Mana viņiem sniegtā mācība, kā teikts, ir vispār un vairāk kā pilnīgi pretēja esejiešu mācībai. 6] Viņi labprāt būtu Mani vēl vairāk izvaicājuši, bet Es viņus pavisam strupi atraidīju un viņi neiedrošinājās tālāk jautāt, jo viņi redzēja, ka Es gan patiesi pavisam labi varētu būt augstākā ranga esejietis, bet pēc Maniem viņiem adresētiem vārdiem atkal nē. Bet tagad ceļā viņi nedomā neko citu, kā vienīgi tikai par šo parādību, pārdomādami: “Vai esejiešiem varbūt ir divas mācības, viena ārējā tikai pasaules aklajiem ļaudīm un kāda iekšēja vienīgi sev?“ Bet Es tātad ar viņiem biju atklāts un kā rakstos labi izglī- 270

tots, viņiem pametu dažus iekšējās mācības izteicienus un visu tālāko meklēšanu atstājis viņu ziņā. 7] Bet viens no tiem pieciem domā, ka aiz Manis vajag slēpties kaut kam pavisam citam, nekā augstākā ranga esejietim. Viņš nu tiem pārējiem četriem saka: “Es no savas puses viņu nevaru turēt tieši par esejieti, jo tieši nesen es ar kādu esejieti runāju visu par viņu mācību un parašām, un viņš bija ļoti atklāts — bet viņš neko nezināja par kādu citu, slepenu mācību. Tālab es ārkārtējo dziednieku no Nacaretes turu par pavisam sevišķu, cik man zināms, nekad nebijušu parādību. Viņš ir vai nu kāds Dievs — vai kāds velns, bet ko es tomēr gribētu ļoti apšaubīt, tā, ka viņa mācība ir sociālākais princips, kādu man jebkad nācies dzirdēt; bet velns ir lielākais tirāns, un tādēļ visa sociālisma nesamierināms ienaidnieks!” 8] Redzat, tie pieci jau tagad ceļā ved tādas sarunas un tajās ir tā iedziļinājušies, ka viņi tikko mana, ka viņu kājas kustas un nes viņus tālāk. 9] Mani mīļie, jāmāca, ka pie darba vajag pieiet ļoti uzmanīgi; nevajag mājā tūlīt iekrist kopā ar visām durvīm un kā kādā ēdienreizē visus ēdienus likt galdā uzreiz, bet gan mājā ienākt klusu un pieklauvēt pie durvīm, kas ved vienā vai otrā istabā; un ja dod maltīti, tad uz galda tikai tad nes kādu otru ēdienu, kad viesi pirmo jau apēduši, citādi kā kādas mājas apciemotājs tiks uzskatīts kā nepieklājīgs un pārdrošs un apmeklētā mājā kā nekaunīgs iebrucējs panāks maz vai neko, un mājas tēvs saviem viesiem laupītu visu ēstgribu, ja uz galda uzreiz liktu veselu kaudzi visādu ēdienu; bet tā pareizi labā kārtībā viesi baudīs ēdienu ar labu apetīti un beigās viņi slavēs mājastēvu, ka viņš viņus tik lieliski pacienājis! 10] Un redzat, tieši tā pie darba vajag ķerties mācot, ja ar to grib kaut ko panākt. — Vai jūs to nu sapratāt?” 11] Mācekļi saka: “Jā, Kungs, tagad mēs precīzi saprotam visu, ko Tu nu kā vienmēr ļoti gudri mums sacīji!” 12] Es saku: “Nu labi, tad ejam arī mēs brokastīs!” 224. Mīlestības sacensības starp Kisjonu un Baramu. Sevī ieskatīšanās svētīgums un būtība. Sevī ieskatīšanās tiek caur Sātanu traucēta. 1] Mēs tūlīt pieceļamies no saviem atpūtas soliem un ejam ārā dārzā, kur mūs jau gaida bagātīgas brokastis, kuras mums vēl bija pagaatvojis Barams. 2] Kisjons gan Baramam saka: “Bet brāli, ko tu dari?! Vai tu it kā domā, ka manas noliktavas, ēdienu kambari un vīna pagrabi stāv tukši?” 3] Barams saka: ”Brāli, es pārāk labi zinu, ka tavus krājumus 1000 viesu neapēstu 1000 gados; bet es, slava Dievam, tomēr arī nepiederu pie šīs zemes nabagiem, un tā ļauj man šodien vēl to prieku visus šos viesus pamielot! Jo ar manu mazumu varēt pakalpot Kungam, tas man dara lielu prieku! Rīt uz taviem pavārdiem lai atkal iet tik rosīgi, cik vien tas vienmēr iespējams. 4] Kisjons un Barams apkampjas un saskūpstās, un tad arī sēžas pie galda un ēd gardu zivi kopā ar maizi un dzer vīnu. 5] Bet pēc mielasta Kisjons jautā, ar ko šodien nodarbošos, jeb vai Man atkal nebūtu padomā kāda ekskursija, lai viņš varētu visu sagatavot ērtam ceļojumam. 6] Es saku: “Mans draugs un brāli! Nerūpējies tikai ne par ko! Ko laiks nesīs, tam jātiek izmantotam! Bet šī diena un nākamā diena nesīs maz vai neko, un tādēļ arī nav vajadzīga nekāda iepriekšēja sagatavošanās. Rīt pret vakaru pie mums nāks Philopolds no Kānas; viņš arī zinās daudz ko pastāstīt. 7] Bet tagad līdz pusdienas laikam koku vēsajā ēnā izpildīsim dažus vingrinājumus, lai ieskatītos paši sevī. 8] Jo patiesi Es jums saku: “Visam cilvēkam nekas nav noderīgāks, kā laiku pa laikam ieskatīties savā iekšienē! Kas grib izpētīt sevi un savus spēkus, tam atkārtoti vajag pašam sevi izpētīt un iekšēji aplūkot. 9] Bet tā kā tas tieši ir tik nepieciešami, tad šodien pēcpusdienā mēs ķersimies pie kāda tāda vingrinājuma, bet pēc pusdienām nedaudz dosimies pie jūras un redzēsim, kas tur būs darāms. 10] Bet daži nezina, kā jāsāk ar iekšējo sevis aplūkošanu, un tādēļ Man jautā. Bet Es saku: “Atpūtieties un klusībā dzīvi pārdomājat par jūsu rīcību, par jums labi zināmo Dieva gribu un vai dažādos jūsu dzīves laikos jūs tai esat sekojuši, tā jūs iekšēji paši sevi esat aplūkojuši un caur to vienmēr vairāk un vairāk sātanam aprūtinājuši ceļu iespiesties jūsos. Jo viņš neko necenšas čaklāk darīt, kā caur visādām ārējām neko neizteicošām acu apmānīšanām cilvēku traucēt viņa iekšējā sevis paša aplūkošanā. 271

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220: dumji un tumši, ka bez kādu sevi
 • Page 221 and 222: vai negribat naudu viņiem tūlīt
 • Page 223 and 224: grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei
 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā