Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

1] Nu ātri tiek izvesta

1] Nu ātri tiek izvesta iepriekšējā izmeklēšana un kad tā drīz ir galā, tad tiek priekšā vesti tie divpadsmit. Kad virstiesnesis viņus izjautā, viņi saka: “Mēs esam kungi pār sevi, un mums ir mūsu tiesa templī Jeruzalemē, — bet, izņemot Dievu un šo tiesu, mēs par savu rīcību nevienam neesam parādā nekādu atbildību, un tā tu vari mums jautāt, ko gribi , tad tomēr tu no mums vairs nesaņemsi nekādu atbildi; jo mēs stāvam uz likumīga pamata, kas ir ļoti stiprs, un jūs mums neko nevarēsiet padarīt.” 2] Tiesnesis saka: “Pret tāda veida ietiepību man ir kāds līdzeklis; tas pastāv rīkstēs un pātagā! Tas jau jūs piespiedīs runāt! Jo tiesa neatzīst nekādu kārtu starpību; likuma priekšā visi ir līdzīgi! 3] Viens no tiem divpadsmit farizejiem saka: “Ak, mēs pazīstam šo līdzekli un tā spēku un iedarbību; bet mēs zinām vēl citu līdzekli! Ja mēs gribam to pielietot un, iespējams, pielietosim, tad mēs šeit būsim pēdējie, pār kuriem tu uzdrošināsies turēt tiesu! Vai tu nezini slaveno apliecību no Cēzara Augusta, kuru viņš, pašrocīgi rakstītu, nodeva Jeruzalemes priesteriem, kur viņš saka: 4] “Šī priesteru kasta Romas ķeizara tronim ir daudz labvēlīgāka, nekā kāda cita; bet tādēļ arī visiem tās likumiem un privilēģijām jātiek svēti aizstāvētiem! Bēda tam, kas tās aizskars. Tam noziedzniekam jātiek bargi sodītam kā valsts nodevējam!” Šis likums vēl vienmēr ir spēkā, šodien kā pirms trīsdesmit gadiem. Un ja tev tas būtu nezināms, tad mēs tev to nu esam atgādinājuši. Dari tagad, kas un kā tev patīk; bet tad mēs darīsim, kā mums patiks! 5] Nodevas ir mūsu rokās ar visām likumīgām tiesībām, un neviens nevar un nedrīkst mums tās atņemt. Acumirklīga vara gan to var izdarīt, te mūsu pretvara ir par niecīgu; bet ja mēs sevi šeit izpērkam, mums jātiek atbrīvotiem, un jums mūz jālaiž brīvībā, un tad mēs pratīsim ierosināt kādas tālākas sarunas!” 6] Virstiesnesis saka: “Es kā tiesnesis šeit pavisam nesēžu nodevu dēļ, kuras Dieva un cilvēku priekšā jūs sev gan daudz vairāk esat sarausuši kā apkaunojošāko laupījumu, nekā patiesi likumīgu īpašumu, jo diemžēl es pārāk labi zinu, kādas privilēģijas caur jūsu lišķības mākslu ķeizaram esat izvilinājuši. 7] Ja Augusts būtu jūs tā pazinis, kā es jūs pazīstu, patiesi, jūs no viņa būtu saņēmuši pavisam citādu apliecību! Bet diemžēl caur nepatiesu informāciju viņš ļāva sevi maldināt un jūsu lampu mirgojošo gaismu uzskatīja par Saules gaismu, un tādēļ jums piešķīra privilēģijas. 8] Bet tagad tas ir atkarīgs no manis un priekšnieka Kornēlija, lai jūs ķeizaram parādītu pareizā gaismā, un savas privilēģijas jūs drīz zaudēsiet! Vispār jūs varat man draudēt, kā jūs gribat; jo arī es rīkojos uz likumīga pamata un kopš neilga laika mēs, šis zemes virstiesneši, attiecībā uz jūsu, ķeizaram vairs ne svešām intrigām, esam saņēmuši jaunu rīkojumu, un, proti, ar stingru norādījumu vērīgi pievērst jums uzmanību, un es jums apgalvoju, ka šim jaunajam rīkojumam no Romas mēs, virstiesneši, uzticami un pēc sirdsapziņas sekojam un esam par jums jau ziņojuši jums noteikti ne ļoti patīkamā veidā! Sapratāt?! 9] Līdzīgi afrikāņu baziliskiem jūs ķeizara padotajiem izsūcat pēdējo asins lāsi, padarāt viņus par nabagiem un ko jūs viņiem vēl atstājat, to paņem zemes nomnieks Erods, lai ar to trekni un bagātīgi varētu barot savas tūkstots netikles. Bet nabaga tautai vajag smakt vislielākā postā! Vai tas ir taisnīgi?! 10] Ja ir kāds Dievs, kuram ir tikai tikdaudz taisnīguma sajūtas cik man un tikdaudz mīlestības uz cilvēkiem kā maniem svārkiem, tad ir neiespējami, ka tādiem velniem, kādi esat jūs un jūsu Erods, vēl ilgi ļauj valdīt pār nabaga cilvēkiem! 11] “Mīliet savu tuvāko kā sevi pašu”, skan morālisks likums jūsu grāmatā, kuru jums jābūt devušam jūsu Dievam; bet kā jūs tam sekojat?! 12] Patiesi, jūsu likums, kuru jūs vienmēr akli pielietojat, ir naids pret katru, kas negrib atbalstīt jūsu netiklo un kārību pilno dzīvi! Bet diemžēl ar viltu jūs tam mērķim esat ieguvuši likumu, uz kuru balstoties, jūs nu izdarāt nekad nedzirdētas izspiešanas. 13] Bet laimīgā kārtā priekšā stāvošajā gadījumā jūs pie jums šķietami taisnīgās ķīlu ņemšanas izdarījāt darbu, par kura tiesiskumu nerunā neviens man zināms likums, un šis darbs, vienīgi kura dēļ jūs šeit stāvat manā priekšā tiesā, saucas meža postīšana, kuru lielā plašumā izdarījāt Kisjona skaistajā mežā, kurš ir grieķis un stingri padots vienīgi ķeizaram un kura tiesības katrs Romas ķeizars aizsargās ar veselu leģionu, ja tās tikai niecīgākā mērā tiktu aizskartas, jo par to viņš katru gadu ķeizaram maksā tūkstots pfundu, kas patiesi nav nekāds sīkums. 14] Visā ceļa posmā, gandrīz piecu stundu ceļa garumā, jūs jūsu slepenā kontrabandas ceļa ierīkošanai esat nopostījuši gandrīz tūkstots jaunas skaistas ciedras un vairākus tūkstošus citu gan vairāk, gan 282

mazāk vecus kokus un pēc zvērinātu taksētāju pierādījuma esat Kisjonam sagādājuši zaudējumus par vairāk kā 10000 pfundiem. Nu, kā gan jūs šos zaudējumus atlīdzināsiet?!” 15] Pirmais farizejs saka: “Vai tad tu nezini, ka zeme ir Dieva un mēs esam viņa bērni, vienīgi kuriem šī zeme tika dota? Bet, kā Dievam pašam ir tiesības ar zemi darīt, ko Viņš grib, līdzīgi mums kā Viņa bērniem ir tādas tiesības, un mēs ar zemi varam darīt, ko gribam. Ja arī kāda pagāniska vara mums šīs tiesības uz laiku ir atņēmusi, tad tomēr ilgi tai tās nepiederēs; Dievs tās viņai atņems un atkal dos mums, Viņa bērniem. 16] Raugoties no Dieva tiesībām, mēs nekādu meža psotīšanu neesam izdarījuši, tā kā zeme ir mūsu un mēs ar to varam darīt, ko gribam. Bet lielākas laicīgas, protams, tikai šķietamas varas dēļ, kuru jūs, romieši pretlikumīgi tagad pret mums pielietojat, mēs gan piekritīsim atmaksāt; bet tikai no 10000 pfundiem gan jāatmet deviņas desmitdaļas; jo arī jums ir tikdaudz zināšanas, ka mēs varam labi saprast, cik tie koki, kurus esam nozaguši un, dabīgi, tikai nelielu daļu izlietojuši nepieciešamā tilta uzcelšanai, ir vērti; un kas tad pamatā tas ir par lielu zaudējumu?! Tagad ir jauns ceļš, kuru muitnieks Kisjons ļoti labi var izmantot! Ja viņš pats to būtu ierīkojis, tad tas viņam izmaksātu vismaz 1000 pfundu; tagad viņš tur var uzcelt jaunu muitnīcu, un gada laikā viņš ir nopelnījis trīsreiz tik daudz, cik mums izmaksāja viss ceļš.” 17] Virstiesnesis saka: “Ķeizara un viņa gudro likumu vārdā, tā kā zvērināti taksatori ir uzrādījuši zaudējumus un tāpēc, ka jūs, aizbildinoties, ka esat Dieva bērni, pretendējat uz visu varu pār visu zemi, no kā izejot, ir secinājums, ka arī ķeizars stāv zem jūsu varas, kas līdz šim viņam, jādomā, nav ne sapņos rādījies, bet caur tādu apkaunojošāko uzdrīkstēšanos pret ķeizara svēto personu, jūs esat kļuvuši par majestātes apvainotājiem, es jūs notiesāju ar divdesmittūkstoš pfundiem naudas sodu, no kuriem viena trešā daļa nāk par labu Kisjonam un divas trešdaļas ķeizaram; pie tam ziņoju, jūs esat zaudējuši visas jūsu ķīlas! 18] Bet tāpēc, ka par majestātes apvainošanu kā neatsaucams sods draud vai nu nāve vai mūžā trimda, tad tagad izvēlieties, kas jums ir patīkamāk, vai nu ar cirvi nāves sods vai uz mūžu trimda uz Eiropas ledus zemi! Es esmu runājis ķeizara un viņa gudro likumu vārdā! Lai tas viss tūlīt notiek! Visa pasaule tādēļ var iet bojā, bet spriedums tiks izpildīts! 19] Redziet, tā rīkojas virstiesnesis no Romas un nebaidās nevien, izņemot dievus un ķeizaru!” 20] Pēc tam pēc romiešu paraduma liek sev pasniegt ūdeni un mazgā rokas; bet kāds tiesas sulainis pārlauž zizli un nomet tiem divpadsmit pie kājām. 234. Farizeji sprukās. Lielās soda summas nomaksāšana. Jaunas aizdomas: farizeji nolaupījuši ķeizarisko nomas naudu. Zagļu bailes. 1] Te farizeji nobīstas un viens, kurš ir nedaudz drosmīgāks, saka: “Kungs, atsauc to otro spriedumu. Tā vietā mēs pirmo gribam izpildīt četrkārtīgi un 48 stundu laikā!” 2] Tiesnesis saka: “Es priekšlikumu pieņemu; bet tomēr palieku pie izsūtīšanas uz desmit turpmākiem gadiem! Vai jūs ar to esat mierā?” 3] Farizejs saka: “Kungs, ja tu mums atlaid izsūtīšanu, mēs maksājam pieckārtīgi tīrā sudrabā!” 4] Virstiesnesis saka: “Lai notiek, bet ar virstiesas nosacījumu, ka jūs tomēr 10 gadus esat zem romiešu policijas uzraudzības un katrs pretlikumīgs mēģinājums gribēt apkrāpt valsti un tās vadoni, vai katrs ļauns norādījums pret Romu, tāpat katra patvarīga, tiesas iepriekš nenorādīta un no tiesas neatzīta apķīlāšana, kur un kā vārdā tā arī nepastāvētu, tam sekas tūlīt būs desmit trimdas gadi; par ko tad vairs netiks ņemta nekāda izpirkšanas maksa! Bet naudai 48 stundu laikā vajag tikt nomaksātai šajā tiesas zālē; stundu vēlāk tā vairs netiktu pieņemta zem tagadējiem maigākiem noteikumiem, bet gan ar pirmā sprieduma atkalatjaunošanu. 5] Bet nu vēl kas! Pirms jums šeit tiek atdota brīvība, jums vajag uzrādīt visu no jums negodīgi apķīlāto ģimeņu vārdus un mājvietas, lai es viņas šeit atsaucu un varu atdot visu, ko jūs viņiem nolaupījāt, kā bērnus, dzīvniekus, labību un vīnu. 6] Pēc šī uzaicinājum farizeji centīgi un sīki uzrādīja visus vārdus un vietas. Un tiesnesis visās uzrādītajās vietās tūlīt izsūtīja sūtņus un nepagāja ne 10 stundas, kā jau ieradās visas ģimenes, kurām te Kisā kaut kas bija atvests. 7] Bet tie divpadsmit farizeji tūlīt atsedza viņu naudas kastes, un visi ļoti brīnījās par milzīgo dau- 283

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1|