Views
6 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

6] Tas, protams, ir

6] Tas, protams, ir ļoti viegli, kādā mierīgā vietā un savai laicīgai dzīvei uz labāko apgādātam, būt par Manu mācekli avīm mācīt tikumu un tās dzirdīt ar tīru ūdeni; patiesi, tam daudz nav vajadzīgs! Bet pavisam kas cits ir pieradināt lauvas, tīģerus un panteras un tos pārvērst par derīgiem dzīvniekiem. Bet tam arī vajadzīgs vairāk gudrības, drosmes, spēka un izturības, kā padarīt rāmas avis! 7] Tādēļ jums šo parādību Ziharā arī vajag tā aplūkot un pieņemt, kāda tā ir, un jums vajag uzņemties dabīgu cīņu ar to, kurā Es jau jūs vienmēr atbalstīšu; bet ja jūs par cilvēku aklumu un ļaunumu vienmēr pār mēru dusmojaties un niknojaties un pār tādiem neliešiem nesauciet neko citu, kā iznīcinošu uguni no debesīm, tad jums, protams, nevar klāties citādi, kā jums ir klājies! 8] Tādos gadījumos arī Mani eņģeļi jums nevar un nedrīkst pakalpot, tādēļ, ka tāds pakalpojums būtu tieši pretējs Manai mūžīgai kārtībai. 9] Bet ja jūs gribat būt uzvaroši cīnītāji Manai Valstībai, tad no tīras patiesības dariniet asu zobenu; bet lai tas ir izgatavots no tīrākās, nesavtīgākās mīlestības! Ar tādu zobenu tad drosmīgi cīnieties un nebaidieties no tiem, kuri ārkārtējākā gadījumā gan nonāvē jūsu miesu, bet tad tālāk neko vairs nevar nodarīt! 10] Bet ja jau jums ir bailes, tad baidieties Tā, kas ir patiess Kungs par dzīvību un nāvi un cilvēka dvēseli var atraidīt vai pieņemt. 11] Kas taisnīgā cīņā Manis dēļ zaudē laicīgo dzīvību, tas to pilnā mērā atkal atgūst Manā Valstībā; bet kas savu laicīgo dzīvību cīņā par Mani tiecas saglabāt, tas ir gļēvulis, un viņa daļa nebūs mūžīgās dzīvības uzvaras vainags. Kāds ir viņa nopelns, ja viņš cīnās ar odiem un nosit mušas? Es jums saku: “Tāds varonis nav uzčurāšanas vērts!” 12] Ak, pavisam kas cits ir ar asu zobenu rokās labi apbruņotam doties lauvu un tīģeru barā! Ja viņš baru ir nokāvis un atgriežas mājās kā uzvarētājs, tad viņam tiks celti goda vārti un viņam netiks atrauta liela alga par viņa varoņdarbu! 13] Tātad ejiet atkal mājās un cīnieties tādā veidā, kā Es jums nu esmu rādījis, un jum netrūks patiesas uzvaras! 14] Es gan vislabāk zinu, cik ļauni sātans apstrādā šo zemi, un Man būtu pietiekami spēka, viņu pilnīgi iznīcināt; bet Mana lielā mīlestība un pacietība tā ko nekad nepielaiž. 15] Jo kas savu ienaidnieku iedomājas uzvarējis tikai caur to, ka viņš viņu iznīcina, tas ir gļēvs cīnītājs! Jo ne viņa drosme, bet gan tikai viņa lielās bailes nonāvējot no kakla dabūja nost viņa ienaidnieku, no kura viņš baidījās. 16] Kas grib būt patiess varonis, tas ienaidnieku nedrīkst pazudināt, bet gan viņam vajag pielietot visas pūles, lai ienaidnieku uzvarētu ar visu gudrību, pacietību, mīlestību sirdī; tikai tad viņš var lepoties, ka pār savu ienaidnieku izcīnījis patiesu uzvaru un uzvarētais ienaidnieks pats kļūs viņa lielākā alga. 202. Tālāki misijas un izturēšanās padomi zihariešiem. “Vispirms māciet caur labiem darbiem un tad caur vienkāršiem vārdiem!” Patiesi brīva baznīca. “Jūs visi esat vienlīdzīgi brāļi un māsas. Patiess Sabats. Patiess Dieva nams un patiess dievkalpojums. 1] (Kungs): Ja jūs abi to esat aptvēruši, tad kopā ar saviem eņģeļiem drīz atkal atgriezieties atpakaļ Ziharā un tur rīkojieties pēc maniem vārdiem, tad visas kļūmīgās lietas tur drīz būs pavisam citādas. 2] Bet jums tur nevajag uzstāties kā sadusmotiem tiesnešiem, bet gan kā patiesi gudriem aklo, kurlo un mēmo skolotājiem, tad viņi jau ļausies no jums vadīties. 3] Kurš gan saprātīgā kārtā var dusmoties uz kādu aklo, ja tas viņam uzminis uz kājas? Ja tev ir acis redzēt, vai tā nav tava vaina, ja aklais tev uzkāpis uz kājas?! Noņem savu kāju no tās vietas, uz kuras stājas aklais, tad tu netiksi samīts! 4] Bet ja tu ieraugi, ka aklais stāv bezdibeņa malā, tad piesteidzies, satver viņu un nogādā viņu drošībā un tad ved viņu pie gaismas, kas dziedina katru dvēseles aklumu, un viņš tev kļūs labākais, pateicīgākais draugs un brālis. 5] Bet ja jūs cilvēkus mācat Manā vārdā, tad vienmēr dariet, kā Es daru, vispirms caur labiem darbiem un tikai tad ar vienkāršiem un patiesiem vārdiem, un caur to jūs drīz varēsiet skaitīt daudzus patiesus mācekļus. 246

6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri zvaigznēm sevi ietērpjat augsti dziļākos noslēpumos un cilvēkiem gribiet likt saprast, ka jūs no Dieva esat aicināti viņus tiesāt, svētīt vai nolādēt un bez tam vēl dusmojaties, ka Mani eņģeļi pie tādām lietām negrib jūs atbalstīt, tad jums vajag būt skaidram, ka tā rīkoties pavisam nav Mana griba, kas jums ir atklāta, bet, ka jūs paši sev esat radījuši kādu kārtību un tās vecās Mozus baznīcas vietā gribat uzcelt kādu jaunu labi iežogotu baznīcu, kuras priekšā jūsu avīm būtu jāloka ceļi jau no tālienes! 7] Redziet, tā tas bija ar mozisko baznīcu, un, tā kā tā bija iežogota, tā nenesa nekādus, vai tikai nedaudzus un pa lielākai daļai nīkuļojošus augļus! 8] Tagad Es jums dodu pilnīgi brīvāko baznīcu, kurai nav vajadzīgs nekāds cits iežogojums, kā pie katra cilvēka viņa paša sirds, kurā mājo gars un patiesība, vienīgi kurā Dievs grib būt pazīts un pielūgts no patiesiem pielūdzējiem! 9] Jūs kā tie, kuriem Es vispirms esmu devis Manu garu, tādēļ sevi nav jāiedomājas ne par matu labākus, kā te ir katrs cits cilvēks un no Manas veltes jums nav jāiemanto kaut kādu noteiktu amatu, līdzīgi, kā to dara pagāni un divkārt tumšie jūdi un farizeji, bet gan te tikai viens ir visu jūsu Kungs; bet jūs visi esat pavisam vienlīdzīgi kā brāļi un māsas un starp jums te nekad nav jābūt kādai starpībai! 10] Tāpat starp jums nav jābūt nekādiem noteikumiem un jums neko nevajag turēt no zināmām dienām un laikiem, it kā tie kaut kādā veidā būtu labāki vai sliktāki, vai, it kā Dievs būtu licis tikai zināmas dienas, kurās vēlētos uzklausīt jūsu lūgšanas un pieņemt jūsu upurus. Es jums saku: Pie Dieva visas dienas ir vienādas un labākā starp daudzām ir tā, kurā jūs jūsu tuvākiem esat izdarījuši kaut ko patiesi labu! Un tā nākotnē patieso un Dievam vienīgi patīkamo sabata dienu noteiks tikai jūsu labie darbi! 11] Kurā dienā jūs darīsiet labu, tajā dienā arī būs paties sabats, kas pie Dieva tiks pierēķināts; bet parastajam jūdu sabatam Dieva acīs vajag būt pretīgam! 12] Bet, ja jūs gribat celt tā dēvēto dievnamu, tad celiet slimnīcas un aprūpes namus jūsu nabaga brāļiem un māsām, tajos pakalpojiet viņiem ar visu, kas viņiem ir vajadzīgs. Tad tādā veidā jūs izvedīsiet vispatiesāko dievkalpojumu, pie kura Tēvam Debesīs būs liels prieks. No tādiem īstiem un vienīgi patiesiem dievkalpojumiem pazīs, ka jūs patiesi esat Mani mācekļi. 13] Tātad tagad ejiet mājup un dariet tā, tad jūsu darbs būs svētīts. 203. Kļūdu atzīšana. Tīrās Jēzus Mācības patiesais gars. Tālāki misijas un izturēšanās padomi. Jonaela slavas dziesma Kungam. 1] Pēc šīs plašās pamācības Abi saka: “Kungs! Piedod mums mūsu grēkus! Jo nu mēs skaidri saprotam, ka īstenībā tikai mēs paši esam kļūdījušies, un ne tik daudz ļaužu, un nu ar Tavu žēlastību un palīdzību pēc iespējas atkal visu izlabosim! 2] Tikai tagad mēs uzzinājām Tavas svētākās Mācības patieso garu un dedzīgi pūlēsimies to izplatīt starp ļaudīm! Tikai tagad daudzi ir aizgājuši pie pagāniem; mēs diez vai zinām, kā viņus atgriezt atpakaļ! Kas mums te jādara? 3] Es saku: “Dariet ar viņiem tā, kā Es te daru ar pagāniem, un viņi kopā ar pagāniem kļūs jūsu mācekļi. 4] Redziet, šis nams nu arī ir pagānisks un jau labu laiku ir iepazinies ar grieķu gudro doktrīnām, un nu tas ir vairāk Manā pusē, kā jebkad kāds nams jūdaismā! Tātad dariet arī jūs tā, un ap jums drīz pulcēsies vairāk pagānu, nekā jūdu. 5] Jo kam ir tukšs kuņģis, mielastu apēdīs dedzīgāk, kā cilvēks ar pilnu māgu, sevišķi, ja māga jau ir pavisam samaitāta, kādas ir farizeju un rakstu mācītāju māgas. 6] Abi saka: “Kam tad jānotiek ar tiem, kuri viņu mantas dēļ, lai tā viņiem netiek atņemta, nolādējuši Tavu Vārdu?” 7] Es saku: “Kas ir pakritis, to pieceliet un vediet uz laba ceļa, un vadiet viņu, lai viņš spēj nonākt pie savu grēku izpratnes un nožēlo, ka tos darījis! Tam jābūt jūsu pienākumam! 8] Bet ES neesmu nācis šo pasauli tiesāt un pazudināt, bet gan meklēt pazudušo un pacelt to, kas ir pakritis! Ja jūs to nu zināt, tad ejiet un dariet tā!” 9] Pēc šiem vārdiem abi dziļi noliecās Manā priekšā un lūdza Mani, vai viņi vēl dažas dienas drīkstētu palikt Man līdzās. 10] Un Es viņiem to atļāvu un teicu: “Ja Es jums pirmīt teicu, ka jums tūlīt atkal jādodas mājup, 247