Views
4 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

apdzīvos kāds tavs

apdzīvos kāds tavs pēcnācējs, neviena šeit nelīdīs, un tu redzēsi, ka arī šīm ārkārtīgi trulajām bestijām vajag paklausīt Manai balsij!” 8] Es te pavērsos pret kalnu un piedraudēju bestijām. Un tās kā bulta daudziem tūkstošiem izšāvās no viņu midzeņiem un aizbēga jūrā. Un tā kalns uz visiem laikiem tika iztīrīts no šiem mūdžiem, un turpmāk uz šī pakalna netika redzēts, ne lai cik mazs tārps. 9] Bet pēc tam pavisam labā garastāvoklī mēs gājām uz pakalna un, tā kā zāle jau bija diezgan rasaina, tad Kisjons tūlīt lika atnest daudzus paklājus un noklāt gandrīz visu pakalnu, pie kā viņam atkal veiksmīgi ātri pakalpoja jauneklis. Pēc tam ļoti labā garastāvoklī apmetāmies uz tagad pavisam ar labiem paklājiem noklātā pakalna. 10] Bet Mani mācekļi, kas, neskatoties uz visu domāšanu un prātošanu, nevarēja tikt galā ar līdzību par nezālēm uz lauka, pakalnā pienāca pie Manis un lūdza Mani, lai Es vēlētos viņiem paskaidrot un tuvāk izskaidrot līdzību par sējēju, kas izsēja labu sēklu un pēc tam starp kviešiem savā tīrajā laukā atrada nezāles. 11] Bet Es viņiem teicu: “Vai jūs nedzirdējāt, ko Kisjons uz šī pakalna Man par piemiņu grib uzcelt, un ka Es viņam teicu, kā tādai iestādei no pasaules puses diemžēl klāsies. Redziet, tas attiecas uz labo lauku, kas tika apsēts ar tīrākiem kviešiem un pēc tam starp kviešiem tomēr uzdīga daudzas nezāles! Bet redziet, līdzība izsaka: 12] Es, vai kā te saka jūdi, Cilvēka Dēls, esmu tas, kas te tagad izsēj labo sēklu. (Mt. 13:37) Tīrums ir pasaule; labā sēkla ir Valstības bērni; bet nezāle ir ļaunumu bērni. (Mt. 13:38) Ienaidnieks, kas to sēj, ir velns; un pļauja ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. (Mt. 13:39) Bet tāpat kā nezāles izrauj no lauka, sasien tās kopā kūļos un tad sadedzina, tāpat arī notiks pasaules (pastara) galā. (Mt. 13:40) 13] Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un viņi no Viņa valstības salasīs visas apgrēcības un visus cilvēkus, kuri te dara netaisnību (Mt. 13:41) un kuriem viņu brāļu postam nav ne acu, ne ausu un vēl mazāk sirds, un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. (Mt. 13:42) Bet ļauno bērnus, — zem kā ir saprotama augstprātība, varaskāre, cietsirdība un vienaldzība pret Dieva Vārdu, skopums, skaudība, nenovīdība, meli, krāpšana, vārda laušana, netiklība un izvirtība, laulības pārkāpšana, nepatiesa liecība, ļauna apmelošana un viss, kas te ir pret tuvākā mīlestības bausli — degošais ceplis būs viņu pašu sirds! 14] Jo, kā taisnīgiem no viņu sirdīm visā lieliskumā uzziedēs viņu debesis, tā netaisnīgajiem no viņu sirdīm izaugs tas, kas viņiem tajās ir; ļauna sēkla nekad nenesīs labu augli! 15] Cieta sirds nedos nekādu maigu augli, un tāda, kas lauž vārdu, nekad nesakrās, un dusmas kļūs par uguni, kas nekad netiks izdzēsta! Tādēļ pirmām kārtām sargāties no visa tā un visā kļūstiet taisnīgi pēc mīlestības likuma! 198. Līdzības par nezāli paskaidrojuma turpinājums. Ļaunākais ir solījums, kas netiek turēts. “Esiet mīlestības pilni un taisnīgi!” Līdzība par mantu tīrumā. Mācekļu izpratne. (Mt. 13:43–44) 1] (Kungs): “Ja jūs gribat kļūt par patiesiem Dieva bērniem, nekad nevienam neko nepasoliet, ko jūs tad nevarētu izpildīt — vai vēl ļaunāk — lai arī kāda iemesla dēļ negribat izpildīt; patiesi Es jums saku, tas ļaunākais ir apsolījums un solījums, kas netiek izpildīts! 2] Jo kas te dusmojas, tas grēko sevī un pirmām kārtām kaitē pats sev; kas dzen netiklību, tas savu dvēseli aprok miesas tiesā un atkal kaitē pats sev; bet meli ir ļaunumu ļaunums! 3] Ja tu kādam esi apsolījis kaut ko darīt, un drīz rodas apstākļi, ka tev nav iespējams apsolīto turēt, tad tūlīt bez kavēšanās ej pie tā, kuram tu ko esi apsolījis, un ar labāko sirdi viņam uzrādi, kas tev ir atgadījies, lai tādā gadījumā gaidītājs īstā laikā var atrast citus ceļus un līdzekļus, kā izkļūt no kādām grūtībām. 4] Bet bēda katram, kas kādam kaut ko apsola, bet to neizpilda, kaut arī varētu to izpildīt; jo caur to viņš rada daudzpusīgu ļaunumu; jo gaidītājs tad nevar izpildīt savu pienākumu un tiem, kas uz viņu cerētu, arī ir sasaistītas rokas, un tā tāds neizpildīts apsolījums var sagādāt lielākās nepatikšanas un bēdas tūkstošiem, un tātad viens neturēts solījums ir vispretējākais tuvākā mīlestībai, un tātad lielākais ļaunums. 5] Labāk ir cieta sirds, tādēļ, ka tāda nevienu neapmāna ar kādām cerībām, un ja zina, ka no ciet- 242

sirdīga nekas nav gaidāms, tad izvēlās meklēt citus līdzekļus kādas kārtības spēkā uzturēšanai. Bet ja kāds ko gaida, kas viņam tika apsolīts, tad viņš nemeklē citus ceļus un līdzekļus, un kad tad nāk laiks, kuru gaidītājs noteicis, lai savus darījumus novestu kārtībā, un solītājs tad viņu atstāj likteņa varā un iepriekš viņam nesaka, ka kāda iemesla dēļ, kuram, protams, jābūt pilnīgi patiesam, savu solījumu nevarēs turēt, te tāds solītājs līdzinās sātanam, kurš arī kopš paša sākuma caur saviem praviešiem izteica spožākos solījumus, bet nekad nevienu nav izpildījis un caur to neskaitāmus ir iegrūdis lielākā postā! 6] Tādēļ visupirms sargieties no tādiem solījumiem un apsolījumiem, kurus jūs nevarat izpildīt un, kas būtu vēl sliktāk, kaut kāda iemesla dēļ negribat turēt; jo tā ir velnu priekšnieka daba. 7] Esiet mīlestības pilni un taisnīgi visās lietās; jo taisnīgie reiz staros viņu Tēva Valstībā kā saule gaišākā pusdienas laikā! 8] Bet kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird! (Mt. 13:43) Jo Es gribu jums vēl dot pāris līdzības par Debesu Valstību: 9] Vēl Debesu Valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko kāds cilvēks atrada un, tā kā dārgums bija liels un smags, un viņš to nevarēja aiznest uz mājām, tā, ka viņš vēl bija tālu no tās, tad viņš naktī to apraka tuvākā tīrumā un pēc tam priecādamies gāja uz mājām, mājās visu pārdeva un par katru cenu nopirka tīrumu (Mt. 13:44); jo dārgums tīrumā bija daudz tūkstotis reizes vērtīgāks par to, ko viņš samaksāja par tīrumu un tagad, tā kā tīrums bija viņa, viņš dārgumu droši varēja izcelt no tīruma, un neviens viņa īpašumu vairs nevarēja apstrīdēt. Savu dārgumu viņš nu mierīgi varēja nogādāt savā jaunajā mājā, kuru viņš nopirka kopā ar tīrumu. Un nu viņam ar sviedriem vaigā vairs nevajadzēja gādāt savu uzturu; jo viņš no sava dārguma tagad dzīvoja lielākā pārpilnībā — vai jūs saprotat šo līdzību?” 10] Mācekļi saka: “Jā, Kungs, šī līdzība ir skaidra; jo šis dārguma atradēji ir tie, kuri dzird Tavu Vārdu, un tīrums ir cilvēku vēl pasaulīgā sirds, kuru, sekojot Tavam Vārdam, viņam vispirms vajag nopirkt, lai Tavs Vārds sirdī kļūst par viņu pilnīgu īpašumu un tad ar to viņi sev un saviem brāļiem var sagādāt visu labu. 11] Es saku: “Jūs līdzību esat labi sapratuši, jo ar patiesu Debesu Valstību tā tas ir. — Bet nu uzklausiet citu ainu!” 199. Līdzība par lielo pērli un tīklu. Ahabas izpratne par sapuvušām zivīm. Labs namatēvs izmanto veco un jauno. (Mateja ev. 13:45–52) 1] (Kungs): “Debesu Valstība vēl reiz līdzinās tirgotājam, kas visās zemēs meklēja dārgas pērles. (Mt. 13:45) Un viņš atrada ļoti vērtīgu pērli, apjautājās par tās cenu, un, kad tā viņam kļuva zināma, tūlīt gāja mājup savā pilsētā, pārdeva visu, kas viņam bija un nopirka lielo pērli (Mt. 13:46), kura tāpat bija daudzus tūkstošus reižu vērtīgāka, nekā viņš par to samaksāja. — Vai jūs šo ainu saprotat?” 2] Mācekļi saka: “Jā, Kungs, arī to mēs saprotam; jo tādi pircēji esam mēs visi, tā, ka mēs Tevis dēļ visu atstājām; bet Tu mums esi lielā ļoti dārgā pērle.” 3] Es saku: “Arī šo līdzību jūs esat sapratuši pilnīgi pareizi; jo ar Debesu Valstību tā tas atkal ir. — Bet uzklausiet vēl vienu ainu! 4] Vēlreiz debesu Valstība līdzinās tīklam, kas tika iemests jūrā, lai ar to nozvejotu visādu sugu zivis. (Mt. 13:47) Bet kad tīkls ir pilns, tas tiek no zvejniekiem vilkts krastā; tad zvejnieki apsēžas un labās zivis izceļ un liek kādā traukā, bet slimās un sapuvušās viņi aizmet prom! (Mt. 13:48) 5] Tāpat tas arī būs pasaules beigās; eņģeļi ies un ļaunos atšķirs no taisnīgiem (Mt. 13:49) un metīs viņus viņu pašu ļauno siržu degošā ceplī un tur būs liela vaimanāšana un zobu trīcēšana (Mt. 13:50), kas ir ļauno dvēseļu patiesā tumsa, kuras ar savu apdegušo pasaules prātu turpinās meklēt to, kas spētu apmierināt viņu ļauno mīlestību, bet nekur neko neatradīs! Un pēc kāda laika Es šo ainu pārdomājošiem mācekļiem jautāju: “Vai jūs arī šo ainu esat pilnīgi sapratuši?” 6] Viņi saka: “Jā, Kungs, arī šo ainu mēs esam pilnīgi sapratuši (Mt. 13: 51); tā līdzinās tai, kad Tu krastā Jesairā teici: Kam te ir, tam tiks dots, lai tam ir pilnībā; bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas viņam ir!” 7] Un Ahaba piemetina: “Zem sapuvušajām un slimajām zivīm es te galvenokārt saprotu arī farizejus un visus bezdarbīgos rakstu mācītājus, kuri arī vienmēr piedāvā pārdošanai viņu vecos krāmus un slavē visu dabu un tās auglību, bet nicina un vajā visu, ko piedāvā lai cik spoža tagadne! Tās tak tomēr varbūt arī būs sapuvušās un slimās zivis? Tas ir, kāds farizejs un rakstu mācītājs domās sevi tur par 243