Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

195. Patīkams

195. Patīkams pārsteigums, izkāpjot krastā Kisjona dzimtajā pilsētā. Jairuta un Jonaela atkalredzēšanās prieks. Kunga uzdevumā kāda eņģeļa brīnumaina palīdzība. ............................ 239 193. Eņģeļa tālākie kalpošanas brīnumi Kisjona namā. Par visas Zemes stādu pasauli rūpējas viens eņģelis. Eņģeļa mājiens par viņa spēku, kas ir tikai Kunga spēks. Ātrais sūtnis. ............. 240 197. Svētā sabiedrība vakara mielastā un tad zvaigžņotā naktī ārā uz čūsku pakalna, kur Kisjons grib uzcelt skolu. Mājiens par stāvokli uz Zemes. Dzīvības padomi. Jēzus kā čūsku pavēlnieks. Līdzības par nezālēm izskaidrojums. (Mateja ev. 13:37–42) ..................................... 241 198. Līdzības par nezāli paskaidrojuma turpinājums. Ļaunākais ir solījums, kas netiek turēts. “Esiet mīlestības pilni un taisnīgi!” Līdzība par mantu tīrumā. Mācekļu izpratne. (Mt. 13:43–44) .. 242 199. Līdzība par lielo pērli un tīklu. Ahabas izpratne par sapuvušām zivīm. Labs namatēvs izmanto veco un jauno. (Mateja ev. 13:45–52) ................................................ 243 200. No samariešiem padzītā virspriestera Jonaela vērā liekams ciešanu un pārdzīvojumu vēstījums. “Kunga ceļi ir neizdibināmi.” Kunga neizprotamais pieļāvums. Kāds šķietami taisnīgs lūgums. ... 244 201. Kunga mājiens par pieļāvumu dubulto nolūku, — Sātanam un ticīgajiem par pārbaudījumu. Misijas un izturēšanās padomi. Patiesība, mīlestības zobens. “Mana Valstība nav no šīs pasaules.” “Nebaidieties no cilvēkiem, bet gan tikai no Dieva!” Kā jācīnās patiesam varonim. ......... 245 202. Tālāki misijas un izturēšanās padomi zihariešiem. “Vispirms māciet caur labiem darbiem un tad caur vienkāršiem vārdiem!” Patiesi brīva baznīca. “Jūs visi esat vienlīdzīgi brāļi un māsas. Patiess Sabats. Patiess Dieva nams un patiess dievkalpojums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 203. Kļūdu atzīšana. Tīrās Jēzus Mācības patiesais gars. Tālāki misijas un izturēšanās padomi. Jonaela slavas dziesma Kungam. ........................................................... 247 204. Cēls mīlestības darbu strīds starp Kisjonu un Baramu. Kas grib darīt labu, tam ir labs vējš. Līdzība par māti ar diviem nevienādiem dēliem. Patiesa, tīra un savtīga mīlestība. ................ 248 205. Par mīlestības būtību. Mīlestība iekāro un grib iegūt. Atšķirība starp debesu un elles mīlestību. Barams, pilns mīlestības, nes Kungam rīta goda mielastu. Mājiens par mīlestības darbu algu. . 250 206. Viesu līksmība labā rīta mielastā un eņģeļa skumjas. Liela līksmība ir tuvu grēkam. Par cilvēka uztura procesu. Miesa, dvēsele un gars. .............................................. 251 207. Negausīgas rīšanas sliktais iespaids uz dvēseli. Garīga nāve kā nesātības sekas. Par pareizu gavēšanu. Sevis mērdēšanas, kā līdzeklis satiksmei ar gariem, kaitīgums. Kunga dzīve un Mācība — mūsu priekšzīme. ................................................................. 251 208. Kungs ar savējiem dārzā. Matejs kārto savus rakstus. Baiss miers pirms vētras. Gudrais eņģelis mierina cilvēkus nebīties no vētras briesmām. Zemestrīce, vētra uz jūras un negaiss. ....... 252 209. Šīs vētras iemesls. Kunga ienaidnieku bojāeja. Misionāru vajāšana. Tiesas vētras labā iedarbība. Labais zvejas loms. ................................................................ 254 210. Izbraukums Kānā ielejā. Nabadzīgie jūdu zemkopji un peļņas kārie grieķu tirgotāji, ka Kisjona parādnieki. Kisjona cēlsirdība. Īsa dzīvības mācība ļaudīm. Kunga liecība par Sevi un Savu misiju. Šīs priecīgas vēsts laba iedarbība. .................................................... 255 211. Lielais dziedināšanas brīnums Kāna ielejā. Vecāko labs aizlūgums Kungam. Ticības eksāmens. Kunga runa miesīgi veseliem, bet dvēseliski slimiem. Evaņģēliski dzīvības likumi un sociāli padomi. Lāsts augļošanas garam! Sociāla pagrimuma gaita. Soda piedraudējums no augšas. . 256 212. Kunga asā un asprātīgā runa cietsirdīgajam grieķim Philopoldam. Cietsirdīgā stoiķa lielīgā atbilde. Arī Dieva pacietībai ir savas robežas. Matejs un ietiepīgais grieķis. Stoiski akla runa pret Dieva kartību. .......................................................................... 258 213. Par uz Zemes uzņemtām dvēselēm. Zeme, kā vienīga Dieva bērnu skola. Par reinkarnāciju (atkalatdzimšanu). Saules pasaule Prohona (Procyn). Par Kunga cilvēka tapšanu. Eņģeļa, kā sūtņa brīnumdarbs. Murhaels (Philopolds) un Arhiels (erceņģelis). Kontrakts no Saules pasaules. . 259 214. Philopolda garīga redze. Kāda ģimenes aina saules pasaulē Akkā. Atgrieztā Philopolda himna Dieva mīlestībai. Par jaunu parakstītais kontrakts. Mūsu iepriekšējo dzīvju aizsegtās atmiņas iemesls. Par miesas, dvēseles un gara saistību. Zemes cilvēku pilnveidošanas gaita. Cilvēka gars, mazs Dievs. Garīgas esamības uz Zemes atšķirība iepretī citām pasaulēm. ................ 260 215. Arhiela runa par Kunga tapšanu par cilvēku. Philopolda nedrošība un viņa aicinājums būt līdzās Kungam. Par Kunga patiesiem sekotājiem. ........................................... 261 304

216. Philopolda pieticīga un labā runa. Tā Kunga žēlastības bagātā atbilde. Divu veidu cilvēki uz zemes — no lejas un no augšas. Kunga iemiesošanās cilvēkā uz Zemes iemesls. Pēdējiem jābūt tiem pirmiem. Padoms rakstītājiem Matejam un Jānim. Par tagadējo jaunatklāsmi. ............. 262 217. Brīdina no sātana valgiem. Ļaunais gars var iedarboties tikai uz prātu, bet ne uz dvēseles gribu. Mierinājuma bagāti dzīvības padomi. ................................................ 263 218. Notikumi Kisjona nama Kunga prombutnes laika. Kisjona kalpotaji maldina farizejus un uz Kunga pavēli viņus atsauc atpakaļ. Farizeju atzīšanās un lūgums izdziedināt viņu slimniekus. Liels dziedināšanas brīnums. ............................................................ 264 219. Jauns misijas padoms. Dabas rūgšanas nepieciešamība. Līdzība par barojamo vērsi. Piemeklējuma nepieciešamība. .................................................................. 265 220. Ahabas izbrīns par dievišķo gudrību. Pirmām kārtām nepieciešama pašizziņa. “Neesiet tikai Dieva vārda klausītāji, bet gan izpildītāji!” Patiesa dzīvības pilnība un svētīgs miers Dievā. Brīdinājums no ilgas gulēšanas un laiskuma. ..................................................... 266 221. Par slinkuma ļaunumu un darbīguma svētību. Padomi ceļojot. Kūtri un enerģiski reģenti. Marija un Toms. Matejs pieraksta šo mācību par darbīgumu, dēvētu “Nakts sprediķis”. Kādēļ šīs piezīmes gāja bojā. ........................................................................ 268 222. Tie pieci farizeji no Betlēmes mazgā Kungam kājas. Īss dzīvības Evaņģēlijs. ............... 269 223. To piecu farizeju domas par Kungu. Kāda farizeja pieņēmums: “Viņš ir vai nu Dievs, vai velns!” Farizeja domas par sociālismu. Mācīšanas padomi. .................................... 270 224. Mīlestības sacensības starp Kisjonu un Baramu. Sevī ieskatīšanās svētīgums un būtība. Sevī ieskatīšanās tiek caur Sātanu traucēta. ............................................... 271 225. Kāda briesmoņa, īsta Leviatana parādīšanās. Lielas algas apsolījums tiem, kas drosmīgi iztur līdz galam. Eņģelis Arhiels briesmīgo dzīvnieku padzen. Draudošais negaiss. Vājo spēcinājums. Barams, cēlais saimnieks. .......................................................... 272 226. Par regulāras sevī ieskatīšanās lielo svētību. Par atkalatdzimšanu. Kontakti ar gariem caur burvestībām — ceļš uz elli. Kādēļ vajag būt sātanam. Jūdas nekaunība un bāriens. .......... 273 227. Pēc mielasta brauciens pa jūru. Steidzīga ziņa par Jairusa meitas pēkšņu saslimšanu. Kunga nopietns paskaidrojums Jairusa sūtņiem. Atgriešanās Kisā. ............................. 274 228. Jairuss kopā ar ārstiem pie savas meitas Sāras nāves gultas. Borus no Nācaretes pasaka viņam patiesību. Farizeju draudi. Borusa praktiska atbilde un atkklāti kritisks jautājums Jairusam. . 275 229. Jairusa gļēvā un pasaulīgi bailīgā atbilde. Borusa atklātais un asais rājiens. Par atlīdzību viņpasaulē. Boruss gļēvajam Jairusam atsakās palīdzēt un aiziet. ................................... 277 230. Mācekļu prieks par Borusa izturēšanos un Marijas pateicība. Kisjona dāvana Marijai un Jāzepa dēliem: kāds skaists īpašums. Jāzepa dēla Jozusa padevība Dievam. Kunga iepriecinošais pareģojums. “Es un Tēvs esam viens, ne divi”. Jāzepa nāve un viņa liecība par Jēzu. Uzmanība pie garīgo noslēpumu izpaušanas. ...................................................... 278 231. Kā Kisjona ļaudis sagūsta templiešu laupītāju un blēžu bandu. Kisjona un romiešu tiesneša rīkojumi šajā lietā. Karavānu ierašanās. .............................................. 279 232. Nolaupīto bērnu atbrīvošana un aprūpēšana. Kunga padoms attiecībā uz šo nelietīgo farizeju tiesāšanu. Sagatavošanās tiesas procesam. ............................................ 280 233. To divpadsmit farizeju stingra nopratināšana. Cēzara Augusta templiešiem labvēlīga apliecība. Kā templieši pilda Dieva likumus. Stingrs sods ļaundariem par meža postīšanu un majestātes apvainošdanu. .................................................................... 281 234. Farizeji sprukās. Lielās soda summas nomaksāšana. Jaunas aizdomas: farizeji nolaupījuši ķeizarisko nomas naudu. Zagļu bailes. ............................................... 283 235. Virstiesnesis Faustus un Kungs. Liels prieks un aizkustinoša apsveicināšanās. ............. 284 236. Kopējais mielasts. Faustus slavina Jēzus mācību. Faustus mīlestība uz Lidiju. Tā Kunga starpniecība. Lidijas piemīlīga atzīšanās. Faustus dīvainais sapnis par Debesu Tēva Jēzus izskata diženumu. “Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nav jāšķir. Mājiens par laulību. ............ 285 237. Philopolda ierašanās. Kunga apsolījums. Tiesas scēnas ar templiešu laupītāju bandu turpinājums. Faustusa iedarbīgais spriedums. ..................................................... 286 238. Tiesas scēnas turpinājums. To trīsdesmit palīgu vaļsirdīga atzīšanās. Faustuss mīkstina spriedumu. 287 305

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303: Vīna apreibušie un miegainie temp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1