Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

labāku, nekā te ir

labāku, nekā te ir citi cilvēki un no pa lielākai daļai noteikti par viņu labākiem brāļiem un māsām, par to vēl ņem upurus un nodokļus, bet pie tam ir tukša vai akmens cieta nejūtīga sirds?! 8] Tādēļ pēc Taviem, ak, Kungs, vārdiem, es ticu, ka sirdīs Debesu Valstībai apmācītiem gan pavisam vajag aizmest prom farizeju vecos, izkurtējušos, sapuvušos un slimos rakstu krāmus un Tavai Mācībai likt pavisam jaunus pamatus; jo Tava Mācība ir gudra un patiesa un tātad pretēja farizeju mācībai! 9] Es gan zinu, ka Mozus un visi citi pravieši pareģoja pēc Tava Gara; bet kā tie tagad ir sagrozīti! Un tā, ka tagad Tu Pats esi te, lai mums darītu zināmu Tavu svēto gribu, kam tad mums vēl sapuvušais un slimais Mozus, kā līdzīgi arī visi pravieši?! 10] Kas no tevis, ak, Kungs, sirdī patiesi ir mācīti Debesu Valstībai, tiem vairs nav vajadzīgs nekāds Mozus un nekādi pravieši!” 11] Es saku: “Te tu gan runāji pavisam pareizi un labi, izņemot nedaudz, un tas pastāv tajā, ka patiešam rakstu mācītājam, t.i., kas mācīts Debesu Valstībai, tomēr vajag līdzināties gudram nama kungam, kas no saviem mājas dārgumiem un krājumiem saviem viesiem nes priekšā un piedāvā nobaudīšanai veco un jauno. (Mt. 13:52) Jeb vai, ja mucās ir iepildīts jauns vīns, veco, labo vīnu tādēļ vajag izliet? Jeb vai vecos graudus aizmest, ja šķūnī ir ievesti jauni?! Tādēļ kādam Debesu Valstībai patiesam rakstu mācītājam senos rakstus vajag zināt tāpat, kā šo Manu jauno Vārdu un pēc tā rīkoties!” 12] Ahaba saka: „Bet tomēr tikai Mozu un praviešus, izņemot kādu daļu dažkārt ļoti sagrozītus valsts likumus, dievkalpojumu tukšākos rīkojumus, kas nu nekam vairs nevar būt labi, pie kam mums no valsts puses jau tāpat vajag pakļauties romiešu likumiem!?” 13] Es saku: “Tas pats par sevi saprotams. Kas patiesas tuvākā mīlestības dēļ no vecajiem likumiem atmetams, to tu jau atradīsi uzrakstītu; bet šeit ir abi Mani draugi no Ziharas, viņi ir liecinieki Manam plašajam Kalna sprediķim, kurā visas šīs lietas nāk priekšā.” Ar to Ahaba ir pilnīgi mierā. 200. No samariešiem padzītā virspriestera Jonaela vērā liekams ciešanu un pārdzīvojumu vēstījums. “Kunga ceļi ir neizdibināmi.” Kunga neizprotamais pieļāvums. Kāds šķietami taisnīgs lūgums. 1] Bet Es pasaucu abus zihariešus, ka viņiem Man nu jādara zināmu, kāda mērķa dēļ viņi ir šeit atnākuši. Un Jonaels runā un saka: “Tu, Kungs, gan jau iepriekš skāri īsto iemeslu, un tā tas arī ir! Tas ir tikko ticams, ka cilvēki, kuriem visu acu priekšā kopā ar mums, tak ir Tavas dievišķās varas paliekoši lielās zīmes, varētu būt tik ļoti ļauni! Viņi iepazina patiesību un tieši tāpēc to vajā, tādēļ, ka, viņiem to vajag atzīt kā patiesību! Viņi mani padzina; ja brālis Jairuts mani kopā ar manu ģimeni nebūtu pieņēmis savā namā, tad es būtu bez pajumtes! 2] Kungs, cik ļoti un cik bieži es garā esmu Tevi lūdzis, lai Tu nāktu un man palīdzētu pret ienaidniekiem; bet tas bija veltīgi. Tu tomēr nenāci mums palīdzēt mūsu lielajā postā! 3] Tas gan ir pareizi, ka Tu savā vietā mums atstāji redzamus eņģeļus, lai viņi mums kalpo. Bet arī viņi negrib vienmēr darboties un arī ne tā, kā es to atrodu par vajadzīgu; jo viņi saka, ka bez Tavas gribas viņi neko nevar darīt, jo tikai Tava griba ir viss viņu spēks un vara! Tas viss gan ir pilnīgi pareizi; bet kad apvainotie vecie nocietinātie samarieši no valsts padzen simtiem Tavu piekritēju, tā, ka viņiem aizsardzību vajag meklēt pie pagāniem, kas nevar notikt citādi, kā, ja padzītie paši kļūst pagāni, — tad tomēr būtu pareizi, ka Tavi eņģeļi iejauktos un darītu galu šādai ļaunai darbībai, tā vietā, ka viņi kopā ar mums uz visu notiekošo pavisam bēdīgi noskatās un beigās izsaucās un saka: “Dieva lēmums tomēr vienmēr ir neizpētāms un Viņa ceļi neizdibināmi.” 4] Bet kas ar to ir līdzēts?! Tava Vārda dēļ simtiem kļūst pagāni, simtiem tiek sisti nūjām un pērti un atklātās vietās izsmieti! 5] Joramam uz kādu laiku vajadzēja aiziet no Ziharas un māja, kuru cēla Jēkabs, pa to laiku ir aizslēgta un tukša! Un tagad Jorams ar savu sievu atrodas brāļa Jairuta namā, tāpat kā daudzas citas cienījamas ģimenes, kuras Tevis dēļ Ziharā vairs netiek paciestas! 6] Bet Tavi eņģeļi, kuri ir pie mums, pret to visu arī nespēra ne soli! Kungs, Kungs, Tava svētākā vārda dēļ! Kam tas tomēr jābūt labi?! 7] Vai tad uz šīs zemes sātanam vajag būt piešķirtai visai varai pār Tevi?! Jo vai elle nopietnībā ir varenāka, nekā visas Tavas Debesis? Kungs, ja tas tā tupinās, tad cilvēki beigās būs spiesti sātanam celt tempļus un upura altārus un Tavējos nojaukt. Ļoti bēdīga lieta jau šajā laikā! 244

8] Kas cits nu ir dievkalpojums Garicimā, jā, pat Jeruzalemes templī, kā tīrākā kalpošana sātanam?! No Tavas mutes, kur Tu esi pats Kungs, es zinu, kā Dievs, kas ķermeniski Tevī mājo visā pilnībā, grib būt godāts un slavēts. Bet turpretī aplūko nu kalpošanu Garicimā, un Tev ir vispatiesākā un īstākā kalpošana sātanam; jo tur pilnākā nopietnībā, ko nevar noliegt pat Tavi svētie eņģeļi, pilnā mērā sātanam tiek kvēpināts vīraks! 9] Tā tas ir un uzticami un patiesi ir un notiek, un Tev, ak, Kungs, tas nevar būt nezināms, ka tas tā ir un notiek, un tomēr Tu pielaid, ka tas tā ir un notiek! Kungs, kā mums tas jāpieņem un kā jāsaprot Tavs svētais Vārds? 10] Arī krietnajam, ar visiem saviem mājiniekiem Tev tik ļoti padevīgajam brālim Jairutam tagad no dienas uz dienu jau tiek draudēts un viņš tiek uzaicināts drīzā laikā sevi izsludināt par dogmatisku samarieti, pretējā gadījumā viņam tiks atņemts viss viņa īpašums! 11] Daudzi, kuri jau akmens cieti turējās pie Tavas mācības, ikdienišķo draudu satriekti zem priekšā rakstītiem Tava Vārda nolādējumiem ir atgriezušies atkal pie tīrākās kalpošanas sātanam! 12] Redzi, Kungs, notiek tādas lietas, kuru priekšā Tavi eņģeļi vienmēr aizklāj viņu sejas; bet kam tāda tukša līdzcietības izrādīšana? 13] Kungs, Tu skati manā sirdī, kas ir pilnīgi padevīga Tev, un tā es arī bez kautrēšanās runāju ar Tevi un saku: “Te tukša un skumīga noskatīšanās ir tikpat nesavlaicīga, kā vīģes nokrišana trešajā dienā pēc ziedēšanas! Te nozīmē cīnīties un to ar visu spēku un varu, citādi sātans iegūst augsni un saknes! 14] Un ja Tavi mācekļi jau tagad neko vairs nespēj pret viņu, ko viņi spēs pēc tam, kad viņš sasniegs pilnīgu spēku, kas viņam tieši nevarētu būt pārāk grūti, ja viņam vienmēr tikpat maz pretosies, kā tas bēdīgi bija līdz šim, kur pat Tavi eņģeļi neko neiedrošinās pret viņu uzsākt?! 15] Tāpēc Tava svētākā Vārda dēļ un visu to dēļ, kuri vēl vienmēr, līdzīgi mums abiem, turas pie Tava Vārda, lūdzu Tevi, stāvi mums klāt un atbrīvo no sātana cilpas! 16] Tu tak Pats uz kalna mūs mācīji lūgt, un redzi, mēs vienmēr tā lūdzam, un tā vietā, lai kļūtu labāk, dienu no dienas kļūst ļaunāk! 17] Mēs gribam Tev visu nest par upuri un Tev par prieku dzīvot tik trūcīgi, cik tikai vienmēr iespējams; bet cik ilgi mēs dzīvojam uz Zemes, mums uz Zemes tomēr vajag būt kādai vietai, kuru Tev vajag mums atvēlēt; jo starp tīriem vilkiem, hiēnām un lāčiem, ja pats negrib kļūt līdzīgs bestija, nevar ne dzīvot, un vēl mazāk Tev, ak, Kungs, sekot! 18] Mēs šajā pasaulē sev neprasām mierīgu paradīzi, bet tomēr mazākais, ka mums nevajag dzīvot starp velniem pilnīgā ellē; tādēļ Tu, ak, Kungs, ņem mūs savā aizsardzībā!” 201. Kunga mājiens par pieļāvumu dubulto nolūku, — Sātanam un ticīgajiem par pārbaudījumu. Misijas un izturēšanās padomi. Patiesība, mīlestības zobens. “Mana Valstība nav no šīs pasaules.” “Nebaidieties no cilvēkiem, bet gan tikai no Dieva!” Kā jācīnās patiesam varonim. 1] Es saku: “Draugi, es labi zināju, ka visā drīzumā tā notiks, lai sātans nobeidz savu darbu; bet tie, kuri aizbēga pie pagāniem, arī šeit Galilejā būtu atraduši savu pajumti, un tie, kuri, lai nezaudētu savu laicīgo mantu, nolādēja Manu Vārdu, būtu darījuši labāk, ja būtu atbrīvojušies no visas pasaules mantas, nekā, Manu Vārdu nolādot, saglabāja savu mantu, pie kuras pielipusi mūžīga nāve. Jo katram cilvēkam tak tomēr reiz vajag visu atstāt. 2] Kuram ir daudz, cik grūti tam būs no tā reiz šķirties, un cik viegli no pasaules būs šķirties tam, kuram no tās indīgā klēpja nepiederēja nekāda manta un pie tam vēl Mana Vārda dēļ visur izcieta vajāšanas! Tāds nicina pasauli un viņam noteikti nebūs sāpīgi, kad viņš ar skaidrāko skatu Debesu Valstībā reiz atstās šo mēri pilno pasauli. 3] Redzi, kā zelts tā īsti tikai ugunī sevi parāda un tikai tad sasniedz savu augsto vērtību, tāpat tam vajag būt arī pie jums visiem, kas jūs patiesi gribat kļūt Mani mācekļi un sekotāji; jo Mana Valstība, kuras dēļ mēs tagad visi strādājam, nav no šīs pasaules, bet gan no tās lielās, kura kā mūžam neiznīkstoša seko šai laicīgi materiālajai pārbaudījumu dzīvei! 4] Un tādēļ arī Es jums šai pasaulei nedodu nekādu mieru, bet gan zobenu; jo caur cīņu ar pasauli un ar visu, ko tā jums piedāvā, jums vajag sev izcīnīt dzīvības mūžīgu brīvību. 5] Jo Mana Valstība pieļauj varu un kas to pie sevis nevelk ar varu, tie to neiekaros. 245