Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

viesis ir jūsu namā,

viesis ir jūsu namā, viņš gan bauda viesa tiesības; bet, kad viņš pēc tam grib no nama iziet, tad durvju priekšā gaida pasūtīti tiesas kalpi un šķēpneši, kas viņu sagūsta un iekaļ važās un ķēdēs. Saki, vai arī tas pieder pie senās viesmīlības?!” 9] Jūds, nedaudz apmulsis, sacīja: “Kurš gan ar tīru sirdsapziņu var izplatīt par mums tādas valodas?” 10] Es teicu: “Tas, kas to zina! Vai pirms pāris dienām kāds cilvēks tā netika nodots tiesas rokās?” 11] Jūds, vēl vairāk apmulsis, sacīja: “Meistar, kas Tev to teica? Ja kaut kas tāds noticis, saki, vai tas noziedznieks to nav pelnījis?” 12] Es saku: “Bet pie jums daudz kas ir noziegums, kas Dieva un Manā priekšā nekāds noziegums nav; jo jūsu cietajās sirdīs daudz kas ir noziegums, pret ko Mozus nav devis nekādu bausli. Tie ir jūsu likumi un Manā priekšā tie nevienu cilvēku nepadara par noziedznieku! Ja jūsu likumi ir grēks pret Mozus baušļiem, kā tad tas, kurš tur Mozus baušļus un ar to grēko pret jūsu likumiem, ir noziedznieks? Ak, Es jums saku: “Jūs visi esat pilni ļaunprātības un nekaunīgas viltības!” 13] Jūds saka: “Kā tas var būt? Mozus mums ir devis tiesības sevišķos gadījumos izdot likumus, un tātad mūsu labi pārdomātie likumi ir tikpat labi, kā paša Mozus baušļi. Tātad, vai tas, kurš tos neievēro, nav tāds pat noziedznieks, kā tas, kurš nogrēkojies tieši pret Mozus baušļiem? 14] Es sacīju: “Jūsu priekšā jā, bet ne Manā priekšā. Mozus pavēlēja, ka savus vecākus jāmīl un jāgodā, bet jūs sakāt un priesteri pat pavēl: “Kas par to upurē templī, tas no šī baušļa atpērkas”. Bet, kad nu kāds cilvēks nāk pie jums un saka: “Jūs esat Dieva noliedzēji un nožēlojami krāpnieki, jo savas mantkārības dēļ atceļat Mozus bauslību, tās vietā dodami citu likumu un ar to mokāt nabaga cilvēci! — Redzi, tajā arī pastāv tā cilvēka noziegums pret jums, un pie durvju sliekšņa jūs viņu nodevāt tiesai, — saki, vai šis cienījamais cilvēks ir to pelnījis, jeb vai jūs pret Mozu neesat daudz lielāki noziedznieki?” 15] Te Jūds saskaitās un aizgāja pie citiem saviem biedriem, kuriem viņš izstāstīja visu, ko no Manis bija dzirdējis, bet viņi kratīja galvas un teica: “Dīvaini! Kā šis cilvēks var to zināt?” — Bet Es atstāju šo vietu un ar savējiem devos uz kādu nelielu mājvietu ārpus pilsētas un dažas dienas tur paliku. 16. Kunga atklātā tempļa šķīstīšanas garīgā nozīme jeb atbilstība. Ļoti svarīgi dzīves un vadības padomi. 1] Šeit atstāstītais, protams, nav abu otra nodaļā sastopamo notikumu vēsturiskās norises ļoti detalizēts attēlojums; jo bija noticis un atgadījies vēl šis tas, ko mazsvarīguma dēļ šeit nevajadzēja atstāstīt, tāpēc, ka tas, pirmkārt, būtu sagādājis pavisam nevajadzīgu darba pagarinājumu un, otrkārt, nebūtu devis tekstam nekādu augstāku vērtību un neveicinātu dziļāku tā izpratni. Vēl atliek īsi izteikt otrā notikuma garīgo nozīmi un šī otrā nodaļa, ciktāl tā lasītājam un klausītājam sniedz tikai divus svarīgākos sevī noslēgtus notikumus, ir uzskatāma par pabeigtu. 2] Pirmā notikuma Kānā Galilejā garīgā nozīme ir jau dota; tātad mums parādāma vēl tikai otrā notikuma garīgā nozīme, un tā ir sekojoša: 3] Templis attēlo cilvēku viņa dabiskā laicīgā sfērā. Tempļa, tāpat kā cilvēka, iekšienē atrodas tas vissvētākais; bet arī āriene jātur svēta un tīra, lai netiek apgānīta iekšiene — kā tempļa, tā cilvēka vissvētākais! 4] Tempļa vissvētākā daļa gan ir aizsegta ar biezu priekškaru, un vissvētākajā vietā drīkst ieiet vienīgi augstākais priesteris un tikai zināmos laikos. Priekškars un tagad reti atļautā vissvētākās vietas apmeklēšana ir kā aizsargs pret vissvētākās vietas apgānīšanu. Ja kāds cilvēks grēko ar savu miesu, tad viņš apgāna ne tikai to, bet arī savu dvēseli un līdz ar to arī savu garu, kas katrā cilvēkā attēlo iekšējo un vissvētāko, un tas patiesi arī ir šis vissvētākais cilvēkā, tāpat kā templī tas ir novietots dziļi aiz bieza priekškara, un vienīgi tikai mīlestībai uz Dievu, kas katrā cilvēkā ir tas īstākais Dieva augstais priesteris, ir atļauts nesodītai iespiesties sājā vissvētākajā un pacelt priekškaru. Gadās, ka šis vienīgais augstākais priesteris cilvēkā pats kļūst netīrs, pieķerdamies netīrām pasaulīgām lietām un šīs pieķeršanās dēļ darot nelietības. Kā gan vissvētākā vieta var palikt nepagānīta, ja to apmeklē netīrs virspriesteris?! 5] Tātad, ja cilvēkā, tāpat kā templī, viss kļuvis netīrs, viņš pats saviem spēkiem vairs nespēj to iztīrīt — ja slota ir pilna mēslu un netīrumu, kā lai tā der kādas telpas iztīrīšanai?! Te tad diemžēl Man Pašam vajag likt rokas pie darba un ar varu tīrīt templi, proti, ar visādu sāpīgu procesu, kā slimību un šķietamu nelaimes gadījumu palīdzību. 28

6] “Pārdevēji” un “pircēji” ir zemiskas, netīras kaislības cilvēkā; pārdošanai piedāvātie lopi attēlo dzīvnieciskas juteklības zemāko pakāpi un vienlaicīgi tās radīto lielo muļķību un dvēselisko aklumu. Ja būtni pārņēmusi šāda juteklība, tās mīlestība līdzinās kāda vērša mīlestībai, kuram pietrūkst pat jutekliskās radīšanas un dzimuma mīlestības, kuru sajūsmina vienīgi visrupjākā polipveidīgā rīšanas mīlestība. 7] Ko tad šajā līdzībā nozīmē naudas mainītāji ar saviem darījumiem? Tie cilvēkā parāda visu to, kas izriet no cilvēka jau pavisam dzīvnieciskas kļuvušas patmīlības; jo lops mīl tikai sevi, un vilks, ja ir izsalcis, aprij otru. Šos “naudas mainītājus”, jeb tādu lopisku patmīlību tātad arī vajag izdzīt ārā no cilvēka ar visādu sāpīgu varu, un visu to, kas šādu mīlestību sajūsmina, vajag apgāzt un izkaisīt! 8] Jā, kāpēc tad ne gluži iznīcināt? — Tāpēc, ka arī tādai mīlestībai nedrīkst tikt atņemta brīvība; jo cēla sēkla vai kviešu grauds vislabāk augs un dos bagātu ražu ar lopu mēsliem bagātīgi mēslotā tīrumā. Bet, ja tīrumam, lai to pilnīgi iztīrītu no visiem netīrumiem, pavisam atņemtu mēslus, līdz ar to cēlais kviešu grauds tikai vāji augtu un noteikti dotu vāju ražu. 9] Mēslus, ko no sākuma izved uz tīruma gubās, vajag izārdīt un izkaisīt, tikai tad tie tīrumam būs par svētību; bet, ja tos atstātu lielās gubās, tad tur, kur tie atrastos, tie visu nomāktu un pārējam tīrumam neko nelīdzētu. 10] Bet tas arī ir iemesls, kāpēc Es Evaņģēliskā tempļa šķīstīšanas notikumā naudas mainītāju naudu esmu tikai izkaisījis, nevis pilnīgi iznīcinājis, kas Man būtu bijis viegli iespējams. 11] Bet ko tad attēlo tempļa iekšienē esošie baložu pārdevēji, kuriem arī vajag atgriezties ārpusē, savās vecajās ierādītajās vietās? 12] Ar viņiem saprotams ārējais likums, kas te pastāv visādās ceremonijās, pieklājībā, godprātībā, laipnībā u.t.t. tīri pasaulīgā nozīmē, bet kuru cilvēku aklība grib pacelt par kādu iekšējās dzīves vērtību un tajā iesakņot cilvēka patieso dzīvību. 13] Balodis ir gaisa dzīvnieks un, tā kā Austrumos to bieži izmantoja vēstuļu pastam, sevišķi mīlestības lietās, (senajiem ēģiptiešiem bija pat atbilstošs hieroglifs, kas nozīmēja maigu un jauku sarunāšanos), tad viņš kā tādas sarunāšanās zīme derēja templī un bija arī parasts un simboliski atbilstošs upurējams dzīvnieks, ko jauni laulātie parasti nesa uz templi kā upuri, piedzimstot pirmajam bērnam, par zīmi, ka tagad viņi ir kļuvuši brīvi no tādas ārējas sazināšanās, laipnības parādīšanas un ceremoniālas klīrības un ir iegājuši patiesā, dzīvību dodošā mīlestībā. 14] Bet tagad — pēc visu lietu kārtības — ārējais piederas ārējam, miza nekad nedrīkst atrasties koka serdē, tāpēc, ka tā pati par sevi ir kas pilnīgi miris, bet visam, kas pieder pie mizas, arī vajag novietoties mizā. Ja miza īstā mērā ir savā vietā, tad tā kokam ir ļoti noderīga, turpretī, ja kāds mizu gribētu pārvietot koka serdē, serdi iepriekš izņemot, koks tūdaļ nokalstu un nomirtu. 15] Un tā, par zīmi, ka cilvēkiem nav ārējie tikumi jāpadara par iekšējās dzīvības lietu, tādējādi cēlajam cilvēkam kļūstot tikai par runājošu lelli, šie baložu pārdevēji, plašākā nozīmē — visas ārišķības, šaurākā — šo ārišķību meistari, kuri savu preci cenšas pasniegt kā iekšējās dzīvības preci, Man tāpat ir jāizraida no tempļa un jānosūta uz viņiem atbilstošu vietu. 16] Tātad šī ir sākumā minētā tempļa šķīstīšanas garīgā nozīme; un no pareizas un negrozāmas atbilstības starp cilvēku un templi paliek saprotams arī tas, ka tādā veidā runāt un rīkoties var vienīgi Dievs, kā tā Mūžīgā Gudrība, kas visu redz un zina, bet ne parasts cilvēks. 17] Bet kāpēc pēc tādas šķīstīšanas Kungs vēl neuzkavējas templī? 18] Tāpēc, ka vienīgi Viņš zina, kādai vajag būt cilvēka iekšienei, lai viņš cilvēkā var ņemt paliekamu mājvietu. Bet vienlaicīgi, šādi šķīstot, cilvēkam nedrīkst atņemt brīvību, citādi viņš kļūtu par lelli. 19] Tātad Kungs, piespiedu kārtā, šķīstītam cilvēkam vēl nedrīkst uzticēties, jo vienīgi Viņš zina, kas ir vajadzīgs pilnīgai cilvēka iekšējai atjaunošanai. Tāpēc Šķīstītājs atkal iziet no tempļa un atgriežas tajā it kā nejauši no ārienes un nepakļaujas cilvēka prasībai, lai paliktu pie viņa un atbalstītu viņu kūtrībā. Cilvēkam atkal vajag pamosties pilnīgi patstāvīgai darbībai, tikai tādējādi kļūstot par pilnīgam. Tuvāk tas tiks izskaidrots nākamajā nodaļā. 29

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā