Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

mani un man līdzīgos

mani un man līdzīgos pārpilnam pārliecinātu, ka Tu esi Pats Jehova, darbodamies no šīs zemes cilvēka aizņemtā miesā, bet es esmu ziņkārīgs, vai tie pieci farizeji no Betlemes, kuri citādi šķiet esam īsti goda vīri, nopietnībā neko nemanītu no tā, kas varētu būt Tas, kas tik ārkārtīgi brīnumaini izdziedināja viņu slimniekus. Ja viņiem ir tikai kāda jausma, tad viņiem tomēr jau vajag gandrīz ar rokam aptvet, ka parasts cilvēks tā ko mūžam nespēj paveikt. Es domāju, ka jāiet un viņus nedaudz jāizpēta, un te drīz būtu redzams, par ko sevī viņi Tevi tur. 2] Es saku: “Draugs, ka Es pavisam noteikti zinu, par ko viņi Mani tur, par to tu arī, cerams, nešaubīsies; bet te es domāju, ka tagad pavisam nav vajadzīgs, ka mēs viņus traucējam viņu pašu pārdomās. Tam arī rītu vēl ir diena, kurā īsti teicami varēs dažu ko labu nokārtot. Ļaujam viņiem šonakt īsti labi norūgt! Jo kā pie nenorūguša vīna rūgšana ir svarīga, lai vīnogu sula kļūst garīgs vīns, tāpat katram cilvēkam viņa dabā ļoti nepieciešama līdzīga rūgšana, ja viņam jāpāriet pilnīgā un patiesā gaismā. 3] Redzi, ja kādam cilvēkam ir viss, kas viņam vajadzīgs, tad viņš jūtas pavisam omulīgs; viņš nepar ko nerūpējas, viņš nestrādā, visam ļauj noritēt tikai labi un ērti un maz jautā pēc tā, vai ir kāds Dievs, vai kāda dzīvība pēc miesas nāves, vai cilvēks ir vairāk, nekā dzīvnieks, jeb vai dzīvnieks vairāk, nekā cilvēks. Kalni un lejas viņam ir viens un tas pats, ziema un vasara uz viņu neattiecas; jo vasara viņam ir ēna un atsvaidzinošas peldes un ziemai sildoši kamīni un silti tērpi. 4] Tāpat viņam arī ir vienalga, vai gads bija auglīgs vai neauglīgs; jo, pirmkārt, viņš uz 10 gadiem ir apgādāts ar visāda veida krājumiem, un, otrkārt, viņam ir daudz naudas, lai iegādātos kaut ko, kas trūkst. 5] Redzi, tāds cilvēks tad turpina dzīvot tik omulīgi kā barojams vērsis stallī un tātad nav nekas cits, ka baudītājs dzīvnieks cilvēka izskatā. 6] Ja tu pie kāda tāda ietu, lai viņam sprediķotu Evaņģēliju par Dieva Valstību, tad viņš tev darīs tieši to, ko vērsis stallī dara kādai dzēlējmušai, kura viņu traucē viņa gremošans omulībā; vērsis novicina savu asti pār viņu, traucējošo viesi, un tam ātri vajadzēs bēgt, lai netiktu nosists vai mazākais stipri savainots. 7] Un redzi, tāds, nekādu rūpju nenomākts rīma, saviem kalpotājiem, kuri pamatā arī nav nekas cits kā bezrūpīgā pārtikušā saimnieka mušu aizdzinēju aste, dos mājienu tevi padzīt; un tu acīmredzot bēgsi, cik iespējams ātri un tikai ievērojamā attālumā varēsi pārdomāt par to, kādu iedarbību pie rīmas ir panācis tavs Evaņģēlija sprediķis. 8] Bet Es tādiem vēršiem zinu lasīt priekšā pavisam citu pirmsprediķi; Es ļauju pār viņiem nākt vienai laicīgai nelaimei pēc otras; caur ko viņi nonāk visādās raizēs un bailēs, viņi sāk domāt, meklēt un jautāt, kā tomēr ir tā, ka viņi no visām pusēm tiek nomākti, pie kam viņi tak nevienam nekad nav nodarījuši kādu netaisnību un vienmēr ir dzīvojuši kā krietni, pieklājīgi cilvēki. 9] Bet tas viņiem notiek tikai nepieciešamās rūgšanas dēļ. 10] Kad tādi cilvēki tad nonāk īstā rūgšanā, tad viņi ilgojas pēc draugiem, caur kuriem atkal varētu iegūt mieru; tad ej pie viņiem un sludini viņiem Evaņģēliju, un viņi tevī klausīsies un nekad nepacels savu lepno un ap sevi nikni vicinošo asti. 11] Un redzi, tieši tāda iemesla dēļ ir labi, ka šie mūsu viesi visu šo cauro nakti nonāk kādā pareizā rūgšanā; caur ko viņi paši sevī kļūs garīgāki un rīt ar viņiem būs viegls darbs. Vai tu to nu saproti?” 220. Ahabas izbrīns par dievišķo gudrību. Pirmām kārtām nepieciešama pašizziņa. “Neesiet tikai Dieva vārda klausītāji, bet gan izpildītāji!” Patiesa dzīvības pilnība un svētīgs miers Dievā. Brīdinājums no ilgas gulēšanas un laiskuma. 1] Ahaba saka: “Ak gudrība, ak, gudrība! Kādus augstumus un patiesību tu sevī ietver un turpretī cik milzīgi dumjš ir kāds no mums! Tā ir mūžīga patiesība, ka nekur nekas nevar rasties, ja pirms tam nenotiek kāda apņēmības pilna darbība; un es tagad tomēr vēlētos iet pie tiem betlemiešiem un sākt viņus apgaismot! Ak, es visas muļķības viduspunkts! Grieķu gudrie tak saka: “Katra darbība tiek realizēta caur kādu cīņu, un katrs efekts ir tās sekas!”, — un es to nesapratu! Kā tas nāk, ka tagad es to saprotu?! 2] Jā, ja pie cilvēka viņa iekšienē vispirms nenotiek īsta cīņa pašam ar sevi un saviem dažādiem dzīvības elementiem, tad viss, ko ar viņu no ārienes uzsāk, ir veltīgs. 3] Es tagad esmu pilnīgā skaidrībā par cilvēka dzīvības instruktīvām attiecībām un šeit gandrīz vē- 266

lētos izvirzīt kādu galveno dzīvības pamatprincipu un ticu, ka nevarētu būt pārāk tālu no mērķa!” Es saku: “Ļauj to dzirdēt! Es to iepriekš negribu sevī aplūkot, pirms tu to neesi izteicis.” 4] Ahaba saka: “Ko cilvēks no savām viņam kopš paša sākuma piešķirtām īpašībām pirms tam pats sev nav devis, to, lai viņu nesamaitātu, viņam nevar dot neviens Dievs! Dievam gan visas lietas ir iespējamas, bet cilvēks pie tam neko negūst. 5] Kas iepriekš pats sevi nav pazinis, kā lai viņam jāpazīst kāds cits un beidzot pat Dievs?! Tas būtu mans princips. Kungs, vai es esmu tālu no mērķa?” 6] Es saku: “Nē, draugs Ahaba, patiesi, tu nu naglai esi trāpījis tieši uz galvas; tā tas ir! Ko cilvēks ar saviem viņam piešķirtiem spēkiem pats sev pašdarbīgi nesagādā, to, lai viņu netiesātu, viņam nevar un nedrīkst sagādāt arī Dievs! 7] Tādēļ arī jūs visi neesat tikai ārišķīgi Mana Vārda klausītāji, bet gan dedzīgi tā izpildītāji! Tikai tad jūs reiz sevī sāksiet pamanīt to svētību. 8] Jo dzīvība ir darbība, nevis spēku, caur kuriem nosacīta dzīvība, stāvēšana dīkā, un tā arī dzīvībai vajag tikt uzturētai pat mūžīgi caur visu spēku nepārtrauktu darbību; jo mierā gulēšanā nevalda nekāda paliekoša dzīvība. 9] Zināmā labsajūta, kurā jūs krītat par upuri dusai, nav nekas cits, kā dzīvībai nepieciešamo spēku daļēja nāve; kas tad arvien vairāk un vairāk savu labpatiku atrod bezdarbīgā mierā, sevišķi garīgo dzīvības spēku mierā, tas caur to arī arvien vairāk tieši arī iespiežas patiesas nāves rokās, no kurām arī neviens Dievs viņu vairs viegli neatbrīvos! 10] Jā, ir arī pareiza miera pilna dzīvība; bet tā ir Dievu un katru cilvēku neizsakāmi aplaimojoša apmierinātības sajūta, būt darbīgam pēc Dieva gribas. 11] Šī aplaimojošākā apmierinātības sajūta un skaidrākā izpratne vienmēr patiesi darbojoties pēc Dieva kārtības, ir apzināts, patiess miers Dievā, kas vienīgais ir pilns dzīvības, jo ir pilns enerģijas un darbības, bet katrs cits miers, kas pastāv dzīvības spēku pārtraukšanā, kā jau teikts, ir patiesa nāve tiktāl, ciktāl dažādie dzīvības spēki atrauti darbībai un to vairs nesatver. — Vai jūs to saprotat?” 12] Jūda Iskariots saka: “Kungs, ja tā, tad cilvēkam no miega būtu jāmūk kā no sērgas, jo miegs tomēr arī ir, kaut arī ārējo dzīvības spēku, miers. 13] Es saku: “Katrā ziņā, tādēļ ilggulētāji arī nekad nesasniegs sevišķi lielu vecumu. Kas savai miesai jaunībā atvēl piecas stundas un vecumā sešas stundas miega miera, tas tad arī pa lielākai daļai sasniegs lielu vecumu un ilgi paturēs jauneklīgu izskatu, kamēr kāds ilggulētājs ātri noveco, iegūst krunkainu seju un sirmus matus un pusmūža gados staigā apkārt kā ēna. 14] Bet, ka caur ilgu miegu miesa arvien vairāk un vairāk kļūst mirusi, tāpat un vēl vairāk tāda kļūst dvēsele, ja viņa arvien vairāk un vairāk samazina savu darbību pēc Maniem vārdiem un gribas. 15] Bet kur reiz kādā dvēselē ir ieperinājies slinkums, tur drīz ieperinās arī netikums; jo laiskums nav nekas cits, kā sev pašam patīkama mīlestība; kas jo vairāk bēg no katras darbības kādam citam, tāpēc, ka pamatu pamatā grib tikai to, ka visiem citiem jāstrādā tikai viņa labumam un derīgumam! 16] Tādēļ arī it īpaši sargieties no laiskuma, jo laiskums ir patiess sēklas grauds visiem iespējamiem netikumiem! 17] Kā piemērs jums var kalpot dažādie plēsīgie dzīvnieki. Redziet, šie dzīvnieki tikai tad ķeras pie savas ļaunu nesošās darbības, kad viņus dzen degošs izsalkums. Kad viņi laupījumu ir dabūjuši un savu izsalkumu apmierinājuši, tad viņi atal tūlīt dodas viņu alās un bieži dienām ilgi tur guļ, sevišķi čūskas. 18] Tagad aplūkojiet kādu laupītāju un slepkavu! Tāds cilvēks, īstenībā velns cilvēka miesā, parasti baidās no katra darba un dienām ilgi guļ kādā savā laupītāju ligzdā; tikai tad, kad spiegi viņam paziņo, ka viņu laupītāja ligzdai garām dosies bagāta karavāna, tikai tad viņš ar saviem palīgiem sāk darboties un ne ar ko nerēķinādamies uzbrūk karavānai, to aplaupa un tirgotājus nogalina, lai viņi nevarētu viņu nodot. Un tās ir laiskuma sekas! 19] Tādēļ vēlreiz teikts: Pirmām kārtām sargieties no slinkuma; jo tas ir ceļš un plaši vārti visiem iedomājamiem netikumiem! 20] Pēc padarīta darba mērena atpūta ir laba miesas locekļiem, bet pārmērīga sliktāka, nekā nekāda. 267

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216: niknuma, tādēļ, ka viņu aklās
 • Page 217 and 218: 16] Bet tagad mana drauga Kisjona k
 • Page 219 and 220: dumji un tumši, ka bez kādu sevi
 • Page 221 and 222: vai negribat naudu viņiem tūlīt
 • Page 223 and 224: grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei
 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1