Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

kopš trīsdesmit

kopš trīsdesmit gadiem, cik ilgi jūs esat pie mums, jūs līdz šim nevienu tādu darbu neesat parādījuši! 12] Cik daudz skaistas naudas un citas dārgākas lietas jūs no mums neesat saņēmuši par to, lai jūs vēlētos kaut ko izdarīt mūsu labumam; bet kur ir rezultāts? Mūsu zeltu un sudrabu jūs gan paņēmāt; bet pret tiem mēs nedabūjām neko citu, kā tukšus solījumus, kuri nekad netika pildīti. Ja mēs jums jautājām, kad tie piepildītos, tad jūs mums rādījāt auglīgos sējumus un mūsu, slavēts Dievs, veselīgos ganāmpulkus. Bet mēs jums rādījām grieķu vēl auglīgākos sējumus un tikpat veselīgos ganāmpulkus, kuri katrā sabatā pirms saules lēkta tiek septiņas reizes no jums nolādēti. Tad jūs teicāt: „Tādu auglību panāca sātans, un maize no tādiem laukiem un gaļa no tādiem ganāmpulkiem nekalpo dzīvībai, bet gan pazudināšanai!” Bet jūs tomēr nenoniecinājāt grieķiem uzliktās un pavisam ne mazās nodevas, kuras ik gadus visāda veida labībā saņemat no grieķiem kā tolerances nodevas! Sakiet, ko jūs tad darījāt ar, pēc jūsu vārdiem, no sātana svētīto labību? ” 13] Jau pilni rūgtā niknuma, farizeji saka: „Mēs to pārdodam pagāniem, kā romiešiem, tā grieķiem, lai Pastarajā dienā viņiem jo vairāk jātiek pazudinātiem!” 14] Ļaudis saka: „Tā, skaisti. Saka, ka velns ir dumjš un viņa melus var rokām aptaustīt; bet jūs esat vēl desmit reizes dumjāki, -jo jūsu melus jau var aptaustīt pat ar apautām kājām! Vai tie nebijām mēs, kas ar mūsu vēršiem un ēzeļiem visu jūsu labību nogādājām Jeruzalemes tirgū, un mēs gan zināsim, kam mēs jūsu labību pārdevām!? Un jums pietiek nekaunības mums teikt acīs, ka jūs grieķu labību pārdevāt pagāniem viņu lielākas pazudināšanas dēļ! Ja jau jūs ar meliem gribat sevi nomazgāt baltus, tad melojiet tomēr nedaudz viltīgāk, lai neiznāk it kā mēs būtu vēl dumjāki, kā esat jūs un melnu varētu pirkt par baltu un baltu par melnu! — Nē, bet tik šausmīgi melot! Tā, kas vēl nekad nav dzirdēts! ” 15] Farizeji saka: „Jūs nekā nezināt un nesaprotat! Vai tad jūs nezināt, ka farizejs pavisam nevar melot?! Jo tempļa likumos stāv rakstīts, ka visi, kas kalpo Dievam pavisam nevar melot, ja viņi to gribētu; jo arī rupjākie meli viņu mutēs kļūs par gaišāko patiesību!” 16] Te ļaudis sāk smieties un jokodamies saka: „Jā, jā, mēs arī pazīstam šos no jums nu pievestos tempļa likumus; tajos arī jāstāv rakstītam: ja kāds farizejs savā mutē ņemtu mēslus, tad tie tūlīt kļūs par zeltu!” 185. Ļauno farizeju dēļ Kungs nomierina ļaudis un farizejus aicina pie Sevis namā. Viņa brīnišķā runa viņiem. (Mt. 12:25–33) 1] Kad farizeji redzēja, ka viņi no tautas ir izprasti un viņi nu tiek izsmieti, tad viņu krūtīs sacēlās degošākas atriebības domas; te ES ļaudīm teicu: „Atstājieties no viņiem; jo viņi paši ir akli aklo vadītāji. Un ja viņi ar tiem, kurus vada, nonāk pie bedres, tad viņi krīt bedrē kopā ar vadāmiem. Kādā zemē, kuru viņi kā augstākstāvoši pārvalda, viņi vienmēr drīzāk jums var darīt ļaunu, nekā jūs viņiem; bet nu viņi ar jums tomēr tiktāl ir iekrituši lamatās, ka arī viņi var iekrist bedrē, un, proti, tagad viņi vieglāk, nekā jūs! Jo viņi atzina, ka viņi romiešiem un griķiem ir pārdevuši nolādētu labību viņu pazudināšanai; ja jūs to romiešu virsniekam uzrādāt, tad viņš viņus visus liek nonāvēt! Bet tā tam nekad nav jānotiek! Bet tagad dodamies atpakaļ namā, un tur Es redzēšu, vai arī šos garā pilnīgi aklos Es nevaru padarīt redzīgus. ” 2] Pēc tam Es eju namā un farizeji tūlīt Man seko un tur tiek no Maniem mācekļiem sveikti. Bet līdzi ienāca arī daudz ļaužu, tā, ka istabā bija liela drūzma; bet tas tieši nebija svarīgi, jo Man un Maniem mācekļiem vietas tomēr bija pietiekami. 3] Kad nu mājā visi apklusa, tad Es atvēru savu muti un, galvenokārt farizejiem, tā, ka Es par daudz labi un skaidri redzēju viņu ļaunās domas, teicu: „Ka ar jums ir nonācis tik tālu, tajā neviens nav vainīgs — kā vienīgi jūs paši. Jūs tak tomēr jau vairāk kā trīsdesmit gadus esat pie šiem ļaudīm Jesairā, un nevarējāt pamanīt, kāds te ir šo ļaužu gars. Nu tagadējam laikam ir par vēlu šo ļaužu modušos garu piespiest vēlreizējam miegam. Tādēļ jūsu dusmas ir pilnīgi veltas; jo jūs paši esat pie tā vainīgi un citādi neviens cits. 4] Bet es šeit nācu kā īsts jūds un kā tāds patiesi pilns Dieva Gara un visa tā spēka. 5] Kad Es nonācu pie krasta un jūs no uguns kuģī vilināti kopā ar ļaudīm piesteidzāties krastā, tad Es jūsu acu priekšā izdziedināju aklo, mēmo un vienlaicīgi apsēsto. Ļaudis acumirklī pazina dievišķo spēku manī un apsveica Mani kā Dāvida dēlu, jūs paši sevī arī to atzināt. Bet, tā kā jums šķita, ka tas jums visā varētu kaitēt, tad, pretēji savai iekšējai pārliecībai, jūs teicāt: Es tādus darbus veicu ar visu vel- 226

nu virsnieka palīdzību! Bet kam jūs caur to kaitējāt?! Redziet, nevienam, kā tikai vienīgi sev pašiem! 6] Ja jūs par šo lietu būtu tikai nedaudz skaidrāk pārdomājuši un tuvāk pārbaudījuši; tad jūs tak acumirklī būtu sapratuši jūsu apgalvojuma visaplamāko neprātu un līdzās jums vajadzētu atzīt, ka caur savu ļoti nesavaldīgo un negudro apgalvojumu pie šiem pamodinātajiem ļaudīm jums vajag pazaudēt pēdējo cieņas un ticības dzirkstelīti! ” 7] Farizeji saka: „Kas tad mums bija jādara? Ja jau tu esi tik gudrs, tad saki mums to!” 8] Diezgan nopietnā tonī Es viņiem saku: „Jums bija jādomā, jāspriež un jārunā tā: Ikviena valsts, kas savā starpā ienaidā, aiziet bojā: un neviena pilsēta vai nams, kurā nav vienprātības, nevar pastāvēt!(Mt. 12:25) Ja viens sātans izdzen otru, tad taču ir skaidrs, ka vispirms viņam pašam vajag būt ienaidā ar sevi! Un Es jautāju: Kā tad viņa ļaunā valsts var pastāvēt? (Mt. 12:25) Es domāju tam tomēr jābūt ar rokām aptveramam!” 9] Bet ja Es, kas Es tomēr arī esmu pilnīgs jūds, pēc jūsu aklā apgalvojuma velnu izdzenu caur belcebulu, sakiet, caur ko tad viņus izdzen jūsu bērni, kuri tak arī visā zemē ceļo kā dziednieki, dziedina slimniekus un izdzen velnu?! Bet Es jums saku: „Ne vienīgi šie ļaudis, bet arī jūsu bērni būs jūsu tiesneši! (Mt. 12:27) 10] Bet ja Es, kā visi šie ļaudis skaidri saprot, velnus izdzenu caur Dieva Garu, tad Dieva valstība tāpat jau atnākusi pie jums (Mt. 12:28) par ko jums jūdiem grieķu priekšā, kuri ir pagāni, jo vairāk jāpriecājas, tā, ka jūds veic tādas zīmes jūdu sen pazaudētajam labumam! Jo tikai tā patiess jūds visai pasaulei var rādīt, ka uz plašās zemes ir vienīgais cilvēks, kas ar Dievu stāv redzamākā savienībā un caur Dieva Gara visvareno spēku var veikt darbus, kādi tagad nevienam cilvēkam nav iespējami. 11] Ja pārējie cilvēki pie jūda to pamana, tad viņi daudzi tūkstošu tūkstoši drīz pulcēsies ap vareno jūdu un teiks: „Vienīgi jūds ir Dieva. Dieva visvarenība brīnumaini darbojas caur viņu; viņš ir spēcīgs un gudrs un viņam mūžam jābūt mūsu Kungam!” 12] Bet ja caur Dieva varu patiess jūds jebkad tā sevi parāda tik spēcīgu, tad tik spēcīgam jābūt visam viņa namam un zemei! Bet kā tad kāds var vai varētu ieiet kāda tik varena un stipra namā un viņam nolaupīt mantu! Ja vien, bet kas ir neiespējami, viņš stipro iepriekš nesasien un tikai tad izlaupa viņa namu (Mt. 12:29) kā to romieši ar mums arī patiesi dara, tā kā viņi mūsu mājā atrada mūs apreibušus un guļošus un mēs sasēja, aplaupīja un padarīja par saviem vergiem, kas jūdiem notiek pilnīgi taisnīgi, tā kā viņi ir pilnīgi atkrituši no Dieva. 13] Bet Dievs apžēlojās par Savu tautu un vēlējās tai nu atkal palīdzēt, tādēļ Es no Dieva arī esmu pie jums sūtīts. Bet ja tas, ka jūs paši to redzat, nu tomēr acīmredzami tā ir, kādēļ tad jūs te atkal izkaisāt visu, ko Es esmu sakrājis? 14] Jo kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un kas kopā ar mani nesakrāj, tas izkaisa (Mt. 12:30) un acīm redzami ir pret Dieva Garu, kas grib jūs darīt brīvus! 15] Bet tādēļ Es pie visa tā, kas jums nu jau ir atgadījies, arī vēl piemetinu: Visi grēki un zaimi cilvēkam tiek piedoti, bet zaimi pret Dieva Garu nekad! (Mt. 12:31) Jo sevī jūs ļoti labi zinājāt, ka es apsēsto esmu izdziedinājis caur Dieva spēku, bet nicināmo laicīga labuma un goda dēļ tomēr Manī zaimojāt Dieva Garu, kas jūs gribēja glābt un tā jūs arī pat no pagāniem esat saņēmuši pelnīto algu! 16] Farizeji saka: „Mēs neesam zaimojuši Dieva Daru, bet gan tikai tevi, un tu pats ar miesu un asinīm tomēr nebūsi Dieva gars? Jo tu tikpat labi kā mēs esi tikai cilvēka dēls!” 17] Es saku: „Jā gan, šķietami Es arī tas esmu, bet pēc īstenības varbūt kaut kas vairāk! Bet ja Es kā jūs esmu cilvēka dēls, tad tas jūsu zaimus ne mazākā mērā neattaisno! Jo kā cilvēka dēls Es tātad tādus darbus no teikti neveicu, — tikpat maz kā jūs! Bet šajā nu jūsu priekšā stāvošā Cilvēka Dēlā darbojas vienīgi Dieva Gars, un tas ir tas, Kuru jūs zaimojāt; jo ne Es, bet gan Dieva gars to veica šeit jūsu acu priekšā, un jūs Viņu esat zaimojuši. 18] Jā. Kas te kaut ko runā pret mani kā tikai cilvēku, tam jātiek piedots; bet kas runā pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šeit, ne viņsaulē .” (Mt. 12:32) 19] Jo kur reiz kāds koks jau pēc visas savas dabas ir slikts, tur arī augļi ir slikti; bet ja koks jau no dabas ir labs, tur arī augļi būs labi. Pēc augļiem tātad pazīst koku! Jūs esat koks, un šeit caur jums par pagāniem kļuvušie jūdi ir jūsu augļi! Vērtējiet paši, vai tie ir labi, vai slikti! (Mt. 12:31) 227

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1