Views
7 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

pasauli caur trim

pasauli caur trim Mēness gariem. “Pamet gudrību un turies tikai pie mīlestības!” Tas Kungs pasludina jaunumus. .............................................................. 188 154. Trīs eņģeļi (ķerubi) uz kalna pie Kunga atved divpadsmit apustuļus. Astoņsimts ļaužu Debesu mielasts uz kalna. Kisjona runa. Grāmata “Jehovas kari”. ................................ 189 155. Brīdinājums būt uzmanīgam ar jaunatnācējiem. Mājiens par garīgās attīstības pakāpēm. Kā Dievs var būt cilvēks — un cilvēks Dievs. Par zinātniskas uztveres un ticības uztveres starpību. Kā jārīkojas, lai kādu garīgi pareizi iesvētīta. ............................................. 190 156. Vēsais, veselīgais rīta vējiņš. Miera gars. Nokāpšana no kalna virsotnes un svētās sabiedrības vairāku dienu ilga uzturēšanās kalnu ganībās. Aklie moziskie kritiķi. Kunga mājiens par Mozus radīšanas vēstījumu. ............................................................... 191 157. Mozus Radīšanas stāsta izskaidrojums. 1. nod. 1.–5. panti (pirmā diena). Cilvēka gara dabiskā stāvokļa atbilstība ar dabu. Bērna dvēseles garīgā nakts. Saprāts kā garīgs vakars. Dieva gaisma sirdī ir garīgs rīts. ..................................................................... 192 158. Mozus Radīšanas stāsta 1. nod. 6.–10. pantu (otrā diena) izskaidrojums. Cietoksnis starp abām gaismām, patiesu dzīvu ticību. Otrā diena. Ticība no zināšanām vai zināšanas no ticības? Tālāks norādījums, ka moziskām radīšanas ainām ir tikai garīga nozīme. Par mīlestības augsni. .... 193 159. Mozus Radīšanas stāsta 1. nod. 11.–13. pantu (trešā diena) izskaidrojums. Izpratnes iedarbība sirds labajā augsnē. Runa ir par garīgo cilvēku dabīgā cilvēkā. Farizeja atzinība un daļējas šaubas. Par dabīgo un garīgo redzes spēju atšķirību atbilstību. ..................................... 194 160. Mozus Radīšanas stāsta 1. nod. 14.–19. panta (ceturtā diena) izskaidrojums. Burtiskā teksta taisnīga kritika. Ir tikai viens cietoksnis: Dieva griba. Mozus cietoksnis: debesis cilvēkā. Dieva bērna būtība kā cilvēka augstākais mērķis. ............................................ 195 161. Mozus Radīšanas stāsta izskaidrojuma turpinājums. Par dabīgo iznīkstošo cilvēku un par īsteno mūžīgo cilvēku. Divi lieli spīdekļi vai par Mūžīgā Gara būtību un par dvēseles būtību. Ko nozīmē zvaigznes? Ceturtā radīšanas diena. ................................................. 196 162. Mozus Radīšanas stāsta piektā un sestā diena. Zemes un cilvēka dabīgā izcelšanās. Brīdinājums no daudz zināšanas. Mudinājums meklēt Dieva Valstību sevī. .............................. 197 163. Farizeja atbilde Kungam uz Viņa Mozus Radīšanas stāsta izskaidrojumu. Kunga pareģojums par tiesu pār Jeruzalemi. Par garīgi redzētā un piedzīvotā neizpaušanu. ...................... 197 164. Jūda Iskariota stāstījums par viņa ceļojumu pa gaisu. Viņa nevajadzīgie jautājumi. Kunga atbilde un Toma rājiens. .................................................................. 198 165. Svētā sabiedrība līksmi kopā esot Kisjona kalnu ganībās. Kisjona jautājums tiem trim eņģeļiem: “Kādēļ cilvēkiem vajag piedzimt? Tīrie eņģeļi, kritušie gari un cilvēki. Miesa nav mērķis, bet gan līdzeklis dvēseles garīgai attīstībai. ................................................... 200 166. Kisjona izbrīns un Kunga dotās gaismas laba izpratne. Par Ādama radīšanu. Par vīrieša un sievietes būtību. Kritusī sieviete un viņas sliktā ietekme uz vīrieti. Cilvēces pagrimums. Par Kunga tapšanu par cilvēku un atpestīšanu. ......................................................... 201 167. Padoms preciniekiem. Cilvēces pagrimšana caur sievieti. Skats mūsu stāvoklī. Ļaunu sievu pazīmes. Brīdinājums no laulībām ar kādu augstprātīgu sievu. Šādas savienības lāsts šai pasaulē un viņpasaulē. Vienā sirdī labais un ļaunais nevalda vienlaicīgi. ............................ 202 168. Par kultūru un mūsu skolām. Tas viens, kas ir vajadzīgs. Farizeja bēdas par nomaldījušos cilvēci. Kunga mājiens par Viņa svēto Vārdu, pasauli un cilvēkiem. Cilvēka attiecība pret Dievu. .... 203 169. Skaudība uguns un siltuma dēļ ganu būdā. Scēna ar veco pusaklo Tobija pēcteci. Īpašs kurināšanas veids. Godināšanas un prieka ugunis kalnu ganībās. Eņģeļi nopietni norāj izsmiet kārās sievas. Evaņģēlijs par smiešanos. .......................................................... 204 170. Scēna starp pusaklo Tobiju, trim eņģeļiem un Kungu. Tobija dziedināšana. Šīs dziedināšanas atbilstība ar mūsu laiku. Vakara mielasts uz pakalna. ................................... 205 171. Farizeji savā starpā. Atjautīgais Rhiba izdomā veiklu stāstu par nācarieti, viņa tēvu un viņa tīkojumiem pēc troņa. Viņa priekšlikums vienīgi miera dēļ Jēzu nonāvēt. ................. 206 172. Kāda cita farizeja, izdziedinātā Tobija, laba atbilde. Viņa godīgā liecība par Jēzu, Viņa svēto Mācību un Viņa dievišķajiem darbiem. Par tempļa ļaunumu. Lāsta pravietojums jūdiem. .......... 208 173. Farizeju niknums uz viņu krietno biedru Tobiju. Caur tiem trim eņģeļiem tiek novērsta Tobija nomētāšana ar akmeņiem. Sarunas starp neticīgajiem templiešiem un ticīgo Tobiju turpinājums. 302

Vīna apreibušie un miegainie templieši tiek no Kunga sūtīti pie miera. Uzkāpšana pakalnā pirms Saules ausmas. .................................................................... 210 174. Brīnišķais saules lēkts. Tobija labā un skaistā runa. Kunga dzīvības padoms viņam. Izturēšanās noteikumi tiesnešiem un likumu devējiem. Kā izturēties pret ļaundariem un uz nāvi notiesātiem. . 212 175. Kungs ar savējiem atkal pie Kisjona kalnu ganību būdā. Kunga labsirdība pret Viņa ienaidniekiem. Kungs ar Savējiem gavē. Par farizeju sabatu. Nokāpšana no kalna. Farizejs un Matejs par sabatu. . 213 176. Scēna ar farizejiem par vārpu noplūkšanu sabatā. Žēlsirdība ir labāka, nekā upuris. “Cilvēka Dēls ir sabata kungs”. Cilvēka ar nokaltušo roku izdziedināšana. Farizeji grib Jēzu nomētāt ar akmeņiem. Kisjona iejaukšanās. Kungs, daudzus dziedinādams, aiziet. (Mateja ev. 12 :1–16) ........... 214 177. Apustuļu pārsteiguma pilnais jautājums Kungam, Kādēļ Viņš Ka Visuvarenais, šķiet, dažkārt baidās no cilvēkiem. Kunga pareiza atbilde. Izsalkušais Jūda un viņa kļūdu labotājs Toms. Pētera taisnīgais pārmetums abiem. Kunga uzslava. Izturēšanās padomi. (Mateja rv. 12:17–21) .... 215 178. Svētā sabiedrība ar Kisjona kuģi brauc uz otru krastu. Krastā mielasts kuģī. Iedzīvotāju prieks par dziednieka ierašanos. Apsēsto, mēmo un aklo brīnumaina izdziedināšana. Kāds krietns vīrs Kungu un Viņa pavadoņus ielūdz savā namā. (Mt. 12:22 –23) ................................. 217 179. Vecā viesnīcnieka pazemība un cēlsirdība. Auglīgais, bet neveselīgais apvidus. Žēlastība no augšas. Kunga mājiens par Viņa diženumu. Ļaudis cildina Dziednieku un farizejiem saka patiesību par viņu kaunpilno rīcību. ............................................................. 218 180. Farizeju apspriede. Jaunā farizeja labais plāns Dziednieka aizstāvībai un viņa runa tautai. ... 219 181. Jaunais, labākais farizejs tiek no ļaudīm labi uzņemts. Tautas draudi un revolūcijas plāns pret templiešiem. Jaunā farizeja viltība iepretī saviem kolēģiem. ............................. 221 182. Jēzus rīta lūgšana. Ahabs, jaunais, krietnākais farizejs, no Kunga pasaukts. Kādi grēki netiek pierēķināti. No priesteru visādā ziņā sastādīta mācītāju Bībele. Par krāpšanu ar tempļa mēsliem. Liels dziedināšanas brīnums. ....................................................... 222 183. Templietis Ahaba pie saviem kolēģiem. Viņa panākums: templieši dodas Barama māju. .... 224 184. Tauta apstrādā farizejus un riskanti viņus piespiež pie sienas. (Mateja 12:2–4) ............. 225 185. Ļauno farizeju dēļ Kungs nomierina ļaudis un farizejus aicina pie Sevis namā. Viņa brīnišķā runa viņiem. (Mt. 12:25–33) ............................................................ 226 186. farizeju nelabojami ļaunā stūrgalvība, Kunga asā runa viņiem. Mājiens par dažādiem apsēstības stāvokļiem un par ļauno garu iespaidu. Farizeju niknums. (Mateja ev. 12:34–45) ........... 228 187. Kungs pamāca un brīdina Ahabu. “Klusēšana ir labāka, nekā labi domāti meli!” — Visu cilvēku pestīšana nāk no jūdiem. Salīdzinājums starp templi Jeruzalemē un Delfās. Kāda orākula izteiciena dialektikas piemērs. Grieķa liecība par Kungu. Dzīvības Evaņģēlijs grieķiem. .............. 229 188. Mātes Marijas un Jāzepa dēlu ierašanās Jesairā. “Kas ir Mana māte, kas ir Mani brāļi?!” Barams ielūdz Kungu uz mielastu; ļaudis tiek aicināti iet ārā. Farizeju lāsts pār Baramu un viņu alga. (Mateja ev. 12: 46–50) ............................................................. 230 189. Barama atvainošanās savas izturēšanās dēļ. Ahaba brīdina no templiešu atriebības. Kungs mierinājums abiem. Barams — Jāzepa māceklis. Marijas atkalredzēšanās prieks par Kungu. Ahabas runa par īsti templiski fanātisko manevru pret Jēzu Jairusa meitas atmodināšanas dēļ. ...... 232 190. Marijas ziņojums, kā viņa kopā ar Jāzepa dēliem no farizejiem tika padzīta no mājām. Kungam par prieku Barama un Kisjona mierinošais priekšlikums Marijai. Kungs iet uz kuģi un tur ļaudīm, kas ir sapulcējušies, dod mācību par Debess Valstību. (Mateja ev. 13:1–2) .................... 233 191. Līdzība par Debesu Valstību, par sējēju un sēklu. Mācekļu iebildumi. Līdzības izskaidrojums. Kam te ir, tam tiks dots, bet kam nekā nav, tam tiks atņemts tas, kas viņam ir. (Mateja ev. 13:3–23) . 234 192. Līdzība par nezāli starp kviešiem. Par sinepju graudiņu un rauga mīklu. Mācekļu neizpratne. Ahabas labā liecība no Jesaja par Mesiju. Nesaprātīgie ļaudis tiek sūtīti mājās. Farizeji vētrā uz jūras. (Mateja ev. 13:24–35) ........................................................ 236 193. Kungs ar savējiem vētrā uz jūras liek vētrai apklust. Ahaba mācekļus norāj par viņu šaubām. Jūdas piezīme un Ahabas pazemīgā liecība par Mesiju. Kunga mājiens par Ahabu. .............. 237 194. Cilvēku garīgā dzimtene, viņu iekšiene kā dzīvības sakrāšanās vieta. Ceļojums uz Kisu pie Kisjona. Par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Kungs svētī Kisjonu. ................................... 238 303

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1