Views
6 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

186. farizeju nelabojami

186. farizeju nelabojami ļaunā stūrgalvība, Kunga asā runa viņiem. Mājiens par dažādiem apsēstības stāvokļiem un par ļauno garu iespaidu. Farizeju niknums. (Mateja ev. 12:34–45) 1] Farizeji saka: „Tas nav mūsu auglis, tas ir tādu klaidoņu, kāds esi tu, auglis, kuri no visas pasaules laiku pa laikam nāk šeit visādu mākslinieku un burvju izskatā.. Mūsu priekšā viņi gan izpilda viņu nožēlojamo mākslu; bet nakts laikā iepazīstina ar pagānu filozofiju un ir ļoti daiļrunīgi, lai rādītu aizdomas pret mums un templi kopā ar tā no Dieva dotajiem priekšrakstiem! Redzi, tādu indivīdu auglis tad ir šie jūdu pagāni, kādi viņi te dzīvo Jesairā! Mēs tautai vienmēr runājām labu un patiesu un pēc Mozus to mācījām pareizi. Bet ja caur tava veida indivīdiem Belcebuls ļaudis no mums novērš, ko mēs tur varam darīt?! Tātad mēs neesam nekāds slikts koks, ja uz mūsu zariem sātans samaitā un sapūdē augļus. Mūsu mācība un runa ir laba, bet tava runa un darbi ir no velnu virsnieka un pavedina lētticīgos cilvēkus! Tādēļ tevi kopā ar visiem taviem piekritējiem būtu jānomētā ar akmeņiem un jānonāvē!” 2] Kad saniknotie farizeji tā runāja, visi ļaudis sāka kurnēt un grasījās ķerties klāt farizejiem. 3] Bet es ļaudīm teicu: „Atstājiet to! Ir pietiekami, ka šie ļaunie ir pazudināti uz mūžību; tādēļ tagad viņiem jātiek saudzētiem! Bet viņiem no Manis nu jādzird viņu labi nopelnītā liecība!” 4] Ļaudis saka: „Jā, Kungs, mēs Tev to lūdzam, saki šiem neliešiem, kas viņi īstenībā ir!” 5] Es nu atkal vēršos pie farizejiem un pavisam nopietnā tonī viņiem saku: „Ak jūs, odžu dzimums! Kā jūs varat runāt labu, ja savās sirdīs jūs esat pavisam ļauni? Bet no kā sirds ir pilna, to arī mute runā. (Mt. 12:34)Labs cilvēks no savas sirds dārgumiem izdod labu; bet ļauns cilvēks no saviem ļaunajiem dārgumiem izdod ļaunu! (Mt. 12:25) bet es jums saku: Ka Pastarās tiesas dienā cilvēkiem reiz vajadzēs dot norēķinu par katru ļaunu un nevajadzīgu vārdu, ko viņi runā. (Mt. 12:36) Būs tā, kā tas stāv rakstīts Hiola grāmatā: Pēc taviem vārdiem tu tiksi attaisnots un pēc taviem vārdiem tu tiksi pazudināts. (Mt. 12:37) 6] Es jums nesen rādīju, kādēļ Es nācu šeit, kā arī citās vietās; bet jūsu siržu ļaunais prāts to nespēja pieņemt un vēl mazāk aptvert, lai jūs spētu kļūt brīvi un svētīti! 7] Par visu to labo, ko Es bez atlīdzības jums daru, jūs gribat Mani nomētāt ar akmeņiem un nonāvēt! Ak, jūs odžu dzimums un čūsku perējums! Patiesa ir katra ļauna liecība, kuru par jums iepriekš deva pravieši, jā, par daudz patiesa! Jūs Dievu godināt ar mirušām ceremonijām un tukšiem vārdiem; bet jūsu sirdis ir tālu no Viņa!” 8] Bet starp farizejiem un rakstu mācītājiem bija Daži, kuriem Mana runa nedaudz gāja pie sirds. Viņi rādīja nedaudz cilvēcisku seju un teica: “Meistar, mēs tavu mācību nevaram pilnīgi nicināt; bet vakar un tāpat šodien mēs tikām traucēti ar pašu acīm skatīt to, ko un kā tu savus brīnumdarbus veici. Veic vēl vienu šādu zīmi; mēs labprāt gribētu kādu redzēt! (Mt. 12:38)Varbūt ar to mūsu prātam pietiek, un tad beigās mēs pat varam pievienoties tavai mācībai! 9] Bet Es pagriezos pret ļaudīm un runāju tā: “Šī ļaunā un laulības pārkāpēju suga meklē kādu zīmi! Bet viņiem nav jātiek dotai kādai citai zīmei, kā reiz pravieša Jona zīme! (Mt. 12:39) Jo līdzīgi kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija valzivs vēderā, tāpat arī Cilvēka Dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes vidū! (Mt. 12:41) (Zemes klēpis šeit vispirms apzīmē kapu; bet garīgi tas norāda, ka Cilvēka Dēla dvēsele noies lejā pie mirušo sagūstītām dvēselēm un turpat tās atbrīvos.) 10] Te farizeji viens otru uzskata un runā: “Kas tas ir, ko viņš grib darīt? Kā viņš nonāks zemes vidū? Kur tas ir? Vai tas nav visur un īstenībā tomēr nekur? Kas tad zina, cik liela ir Zeme un kur tās vidus? Tas cilvēks ir vājprātīgs vai arī kāds ļauns gars grib viņu sagrābt savā varā! Jo saka, ka katrs cilvēks, pirms viņš kļūst vājprātīgs, var veikt dažādus brīnumus. Ko viņš grib sevi salīdzināt ar Jonu — kurš sprediķoja Ninivē?” 11] Es vēlreiz uz tautu saku: “Jā, jā, Ninivas ļaudis kopā ar šo cilti tiesas dienā arī piecelsies un to nolādēs, jo pēc Jona sprediķa viņi nožēloja grēkus. Un redzat, te ir vairāk, nekā Jona! (Mt. 12:41) Tāpat arī reiz Pastarajā dienā ķēniņiene no dienvidiem celsies pret šo cilti un to tiesās, jo viņa (Semirama) nāca no pasaules gala dzirdēt Zālamana gudrību, un redzat, šeit ir vairāk, nekā Zālamans!” (Mt. 12:42) 12] Farizeji saka: “Nu, ja jau tu tici, ka mēs visi esam tīri velna, un ka Pastarajā dienā mēs visi tiekam notiesāti, tad izdzen no mums velnus, kā tu to vakar darīji to ar aklo un mēmo, un tad arī mēs tevi tikpat labi varēsim slavēt, kā no tevis izdziedinātie!” 13] Bet viņi to nerunāja tādēļ, lai nopietni atbrīvoties no viņu daudzajiem ļaunajiem gariem, ar ku- 228

iem viņi jau bija pilnīgi viens, bet tikai, lai pret Mani noteiktu kādu lietu. Jo, ja kāds ļaunais gars reiz cilvēkā visu ir pakļāvis nodevu maksai un padarījis noderīgu, tad viņš sevi neparāda kādā pamanāmā veidā, bet gan pēc pasaulīgas veida viņš visu dara pavisam gudri, ka katram vajag ticēt, tāds cilvēks nav apsēsts, kamēr viņš tomēr ir ļaunāk apsēsts, nekā cits, kas no kāda ļauna gara vēl tiek mocīts, tādēļ, ka viņš namā nevar kļūt kungs. 14] Tādēļ arī Es uz farizejiem un rakstu mācītājiem teicu: "Dažādu iemeslu dēļ tas pie jums vairs nevar tikt paveikts, jo ļaunie gari jūsos jau sen ir kļuvuši pilnīgi viens ar jūsu dvēseli un tagad visā pilnībā veido jūsu pašu ļauno, laulības pārkāpēju dzīvi. Ja Es viņus jums atņemtu, tad ar to es atņemtu arī jūsu dzīvību; bet ja iespējamā veidā Es īsteni pirmo dzīvību jums saglabātu, tad tas jums tomēr neko vairs nelīdzētu, ar to, ka visa jūsu daba ir caur un caur velnišķa! Jo ja kāds ļauns gars caur Manu varu no tāda cilvēka arī iziet, tad viņš pārstaigā viņam neauglīgas vietas, meklē mieru un to neatrod! (Mt. 12:43) (T.i., velns kārdina tikumīgus cilvēkus un pieklauvē; bet viņam netiek atvērts un tās viņam un viņa mērķim ir neauglīgas vietas un tuksneši, kuros viņam neaug nekādi augi.)Te tad viņš pie sevis saka: “Es gribu atkal atgriezties manā vecajā namā, jo stepēs un tuksnešos man nav nekāda miera vieta, un namos, kuros jau tāpat dzīvo daudzi mana veida iedzīvotāji, es netikšu ielaists.” Kad ar šādu apņemšanos velns atkal nāk uz savām iepriekšējām mājām, tad, dabīgi, viņš to atrod tukšu, izmēztu un uzpostu. (Mt. 12:44) Tad viņš iet atpakaļ un pasauc vēl septiņus citus garus, kuri ir ļaunāki, nekā viņš pats! Ar tādu viņu palīdzību viņš atkal viegli iespiežas vecajā mājā un tad ar tādu cilvēku kļūst daudz ļaunāk, nekā bija iepriekš! 15] Un tieši tā notiktu tam ļaunajam dzimumam. (Mt. 12:45) Tādēļ caur Mani tam nav jātiek vēl notiesātākam, ka tas jau tāpat ir. 16] Kad farizeji to dzird, viņi gandrīz kvēlo no dusmām, un, ja nebūtu baidījušies no tautas, vēlētos Mani saplosīt. 187. Kungs pamāca un brīdina Ahabu. “Klusēšana ir labāka, nekā labi domāti meli!” — Visu cilvēku pestīšana nāk no jūdiem. Salīdzinājums starp templi Jeruzalemē un Delfās. Kāda orākula izteiciena dialektikas piemērs. Grieķa liecība par Kungu. Dzīvības Evaņģēlijs grieķiem. 1] Bet jaunais farizejs Ahaba atdalījās no vecajiem un bija ļoti priecīgs par to, ka Es vecajiem pateicu tādas patiesības. Bet slepenībā viņš Man jautāja, vai arī viņš esot tik ļauni apsēsts. 2] Bet ES ar draudzīgu seju viņam teicu: “Ja tu tas būtu, tad tu man tā nejautātu. Līdz šim arī tu sātanam biji tāda neauglīga vieta, bet skaties, ka tu viņam nekļūsti par auglīgu lauku! Tādēļ ļoti uzmanies no taviem ļaunajiem kolēģiem!” 3] Ahaba saka: “Kungs un Meistar! Tikai Tu neatstāj mani, tad elles vara man noteikti neko nevarēs nodarīt! Lai Man nekad netrūkst dedzības Tev!” 4] Es saku: “Ej turp! Tev jābūt stipram caur tavu ticību un dedzību Man! Bet skaties labi, ka tavi kolēģi tevi neiedzen kādā tīklā; jo viņu velniem viņu ļaunajiem mērķiem ir smalki deguni un asa dzirde! “ 5] Ahaba saka: “Kungs, Tu nu noteikti pazīsti mani labāk, nekā es pats sevi! Mana viltība ir smalka un slīpēta; bet velns, kā saka, ir akls, un tādēļ viņi visi redzēs, ka es viņus nostādīšu grūtā stāvoklī . Vēl šodien ar viņiem jātiek izvestam kādam mēģinājumam. Es nu ar Tevi skaļi pārmīšu dažus asus vārdus, lai viņiem nav jāpamana, ko es ar Tevi runāju; bet tādēļ Tu nedrīksti uz mani sadusmoties!” 6] Es saku: “Dari, ko tu gribi; bet pirmām kārtām visās lietās esi labs, gudrs un patiess; jo meli, cik laba veida tie arī spēj būt, palīdz tikai uz laiku; un īsi pēc tam nes cilvēkam zaudējumu un ļaunumu!” 7] Ahaba saka: “Arī labi, tad es pagaidām nesaku neko!” 8] Es saku: “Tā būs labāk! Jo īstā laika klusēt ir labāk, nekā, lai cik mērķtiecīgi, melot!” 9] Ar šo pamācību Ahaba cauri ļaužu pulkam atkal dodas atpakaļ pie saviem kolēģiem, bet viens no viņiem tomēr pamanīja, ka viņš sarunājās ar Mani. Viņš Ahabu tūlīt sāk asi eksaminēt, bet Ahaba labi tiek galā, un stingrajam eksaminētājam beigās pat vajadzēja viņu vēl uzslavēt. 10] Bet Es novērsu savu vaigu no farizejiem un sāku sarunāties ar ļaudīm. Es viņiem rādīju, ka Dieva priekšā nav taisnīgi atmest jūdaismu, jo visu cilvēku pestīšana nāk tikai no jūdiem, un ka viņiem atkal, kā to iepriekš sirdīs daži darīja, pēc pilnas patiesības jāatgriežas atpakaļ pie jūdaisma, citādi ir neiespējami kļūt par Dieva bērniem 229