Views
5 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

tad Es tev jautāju, kā

tad Es tev jautāju, kā tu šeit vari uzstādīt jautājumu, kādu cilvēkam neklājas uzstādīt viņa kunga, Dieva un Radītāja priekšā! Vai tu arī nevēlētos jautāt, kādēļ akmens ir ciets un ūdens tik ļoti pakļāvīgs, vai kādēļ uguns dara sāpes un vēsais ūdens nē? 12] Bet Es tev saku: Ja tu neko nesaproti, tad vispirms kaut ko mācies un pie tam esi kluss un garā uzmanīgs; un ja tu no pamatiem kaut ko saproti, tikai tad tu vari runāt un taviem brāļiem celt priekšā āķīgus jautājumus! 13] Bet redzi, ar tevi ir tā, kā ar visām cilvēku muļķībām: viņi slepenībā gan no tām kaunas, bet caur visādu gudri mirdzošu jautājumu spožumu grib tās apsegt, bet nepadomā, ka tieši caur to tā īsti parāda savu muļķību! Tādēļ atmet šīs asprātības, citādi tu reiz varētu tā īsti atsisties, un Es tik drīz neizcelšu tevi no mēsliem!” 14] Šie vārdi ievērojami atvēsināja Jūdas drosmi jautāt, un pēc tam viņš pameta skatu uz Tomu; bet tas izturējās gudri, it kā viņš šo rājienu nebūtu dzirdējis, un tāpat darīja arī visi pārējie mācekļi, un tādēļ Jūda nomierinājās un gudri atkāpās. 15] Bet Es Baramam teicu: “Brāli, nu tu vari likt pasniegt mielastu, bet šoreiz istabā!” Barams ātri dodas virtuvē un liek visu ātri sakārtot; mēs viņam sekojam, un stundas laikā pusdienas ir pavisam mierīgi paēstas. 227. Pēc mielasta brauciens pa jūru. Steidzīga ziņa par Jairusa meitas pēkšņu saslimšanu. Kunga nopietns paskaidrojums Jairusa sūtņiem. Atgriešanās Kisā. 1] Pēc mielasta, tā kā diena ir skaista un skaidra, tiek uzsākts brauciens pa jūru. Barams ātri sakārto savu kuģi un arī Kisjons sagatavo braukšanai savu lielo kuģi un tajā pavisam ērti uzņem pusi no mācekļiem. 2] Bet Es, galvenie mācekļi un Barams un Kisjons iekāpjam priekšzīmīgi izbūvētajā Barama kuģī, kuram bija divas zēģeles un abās pusēs 6 spēcīgi airi, un tādēļ varēja tikt dzīts kā ar vēju, tā ar airiem. Mēs no Kisas braucām Kapernaumas virzienā, bet bez nodoma nonākt Kapernaumā. 3] Bet kad mēs jau bijām apmēram pāris ceļa stundu tālu jūrā Kapernaumas virzienā, mēs tālumā ieraudzījām kuģi, kas ātri devās mūsu virzienā. Tas nesa Kapernaumas krāsas un, kad mēs mainījām virzienu, lai redzētu vai tas nopietni interesējas par mūsu kuģiem, tad arī Kapernaumas kuģis mainīja savu iepriekšējo virzienu un ar visu skubu sekoja mums. Tā kā Barama kuģiniekiem tas kļuva skaidrs, tad viņi Baramam jautāja, kas te būs darāms; jo Kapernaumas kuģiniekiem, šķiet, nav nekādi labi nodomi. Bet Barams Man jautā, ko Es saku par šo parādību. 4] Un Es atbildēju: “Ļaujiet tikai kuģim pienākt klāt mums, un tad jau mēs redzēsim, ko viņi vēlas!” Pēc šiem vārdiem Barams liek nolaist buras un ievilkt airus, un kuģinieki uz Kisjona kuģa dara tāpat. 5] Ceturtdaļstundā Kapernaumas kuģa kuģinieki ir pie mums un jautā Baramam, vai uz kuģa neatrodos Es; jo Kapernaumā viņi ir uzzinājuši, ka Es uzturoties Kisā. Bet viņi esot sūtīti no priekšnieka Jairusa, lai viņi Mani lūgtu nākt uz Kapernaumu; jo Jairusa meitiņa, kuru tikai pirms pāris nedēļām esmu pamodinājis no nāves, vēlreiz tik ļoti saslimusi, ka neviens ārsts vairs nespēj viņai palīdzēt. Beigās kuģinieki saka Baramam un viņa kuģa ļaudīm: “Priekšnieks baidās, ka viņa nomirs. Jums jādabū liela alga, ja jūs varētu mūs aizvest pie Jēzus no Nācaretes!” 6] Bet Barams teica: “Spriežot pēc jūsu vārdiem, jūs pie mums ir atvedis labs nodoms, un es jums saku: “Tas, kuru jūs meklējat, ir uz mana kuģa; bet vai Viņš gribēs jūs uzklausīt un izpildīt jūsu lūgumu, to es jums nezinu teikt. Bet es iešu lejā un runāšu ar Viņu!” 7] Kapernaumieši ar to ir mierā, un Barams nāk pie Manis lejā un grib Man darīt zināmu kapernaumiešu vēlēšanos. 8] Bet Es viņam saku: “Brāli, aiztaupi sev vārdus; jo Es jau visu zinu un jau Jesairā tev teicu, ka šai apmelotāju sugai tā ies. Lai Mani vajātu un turētu aizdomās Manu Mācību, viņi noliedza, ka Jairusa meita bija slima un mirusi; viņa tikai esot gulējusi pavisam veselīgā miegā, no kura pavisam dabīgā veidā Es esot viņu pamodinājis un tad blēdīgi uzdevis, ka Es esmu viņu atmodinājis no pilnīgas nāves. 9] Bet tagad, tāpēc, ka Mans darbs bija tīra krāpšana, tad viņiem meitenītei dabīgā ceļā atkal jāļauj tā iemigt un tad no kāda parasta cilvēka atkal jātiek dabīgi atmodinātai. 10] Patiesi, viņai no Manis nav jātiek aizskartai, pirms viņa trīs dienas nav likta kapā! Ej ārā uz klāja un paziņo viņiem to; bet pēc tam uzvelc buras un labam vējam mūs ātri jādzen pie Kisas pāri lielajam 274

līcim, un viņiem nav jāzina, uz kurieni mēs esam aizbraukuši.” 11] Barams nu ātri iet augšā uz klāja un saka: “Mani cienījamie priekšnieka sūtņi! Man ir no sirds žēl, ka es jums no Kunga Jēzus nevaru atnest nekādu labvēlīgu atbildi. Bet pie tā ir vainīgi paši kapernaumieši; jo toreiz, kad viņš priekšnieka meitiņu no redzamākās un jūtamākās nāves patiesi atkal atmodināja pilnīgai dzīvībai, tad nepagāja pārāk ilgs laiks, kad viņi, farizeji, Viņu pasludināja pilnīgi par krāpnieku un visai tautai parādīja un teica, ka Jairuss tikai gribēja Jēzu pārbaudīt un tādēļ pavisam veselo meitiņu nolika uz speciāli ierīkotās nāves gultas; un krāpnieks Jēzus, kuram nebija ne jausmas par lamatām, kas viņam bija uzstādītas, tad, protams, ļoti viegli viņu no nāves pamodināja dzīvībai, ko viņš panāca caur to, — kā es no drošiem avotiem dzirdēju, — ka viņš viņai, jo beigās tomēr pamanīja, ka viņa ir dzīva, ļoti stipri spiezdams saķēra roku un beigās viņa labāk piecēlās, nekā lai vēl ilgāk paciestu spēcīgā spiediena sāpes. 12] Priekšnieka nodoms — kā es esmu dzirdējis, īstenībā gan bijis, ka meitenītei nebūtu jāļaujas pamodināties, lai tad Jēzu kā patiesu krāpnieku varētu sagūstīt un pazudināt. Bet caur meitas pamošanos šis skaistais plāns tautas priekšā izjucis, jo ļaudis stingri palika pie domām, ka meita, kura iepriekš pāris dienas šim mērķim mākslīgi tikā rādīta kā slima, patiesi tika pamodināta no nāves. 13] Tādēļ tagad viņa no Viņa nekad netiks uzlūkota, izņemot varbūt reiz kapā kā jau pa pusei satrūdējusi. 14] Ar šādu atbildi nu atgriezieties atkal mājās un sakiet to jūsu priekšniekam, lai viņš pats sevī pamana, cik viņa sirds ir pilna melnākās nepateicības. Viņš nekādā gadījumā neiet uz Kapernaumu; jo šo vietu uz mūžību ir svētījis no apakšas!” 15] Pēc šiem vārdiem Barams liek ātri uzvilkt buras; nu, kad buras ir uzvilktas, arī vējš ir klāt un abus kuģus tik ātri dzen tālāk, ka kapernaumiešu kuģis, kuram nebija buras un kurš arī citādi bija ļoti niecīgs, zems satiksmes līdzeklis, nedaudzos acumirkļos atpalika tik tālu, ka mūs pilnīgi pazaudēja no redzesloka un, kad mēs līča augšgalā piestājām pie Kisas un izkāpām krastā un kuģiem tukšiem ļāvām ieiet lielajā līcī, tad vējš arī strauji mainījās un spēcīgi pūta pret Kapernaumu. 228. Jairuss kopā ar ārstiem pie savas meitas Sāras nāves gultas. Borus no Nācaretes pasaka viņam patiesību. Farizeju draudi. Borusa praktiska atbilde un atkklāti kritisks jautājums Jairusam. 1] Kad mēs uzkāpām diezgan ievērojami augstā pakalnā, kas pacēlās lielā līča augšpusē, kura pakājē ir uzcelta zināmā viesnīca, tad mēs tālumā ieraudzījām Kapernaumas kuģi cīnāmies ar viļņiem, un, tā kā vējš sāka arvien vairāk un vairāk pieņemties spēkā, tad kuģinieki ievilka airus un tā taisnā līnijā ļāvās piedzīties Kapernaumas ostai. 2] Viegli iedomāties, kādu seju rādīja Jairuss, kad pēc Manis sūtītie sūtņi viņam atnesa ziņu, kuru Es viņiem caur Baramu nodevu. 3] Jairuss ātri no visas plašās apkārtnes sasauca kopā ārstus, — arī ārsts no Nācaretes tika atvests, jo viņš it kā Mans māceklis bija izdaudzināts kā brīnumārsts, pie kam viņš tikai caur roku uzlikšanu parasti arī acumirklī izdziedināja ļoti smagus slimniekus. 4] Bet kad viņš nonāca Kapernaumā un ieraudzīja ļoti slimo meitu, tad viņš paraustīja plecus un pie slimības gultas stāvošajiem ārstiem teica: “Te var palīdzēt tikai Tas, Kas viņu ir radījis! Redziet, meitene kādos svētkos ļoti sakarsusi un iedzērusi aukstu dzērienu un caur to ir dabūjusi ātro plaušu sabrukumu; augstākais, septiņās dienās ar viņu ir un vajag būt galā! Mēs viņai nevaram radīt kādas jaunas plaušas un tātad arī par visas pasaules algu nevaram viņai palīdzēt. 5] Jairuss saka: “Kā tu domā, vai kā dievišķi slavenais Jēzus, kas manu meitu jau reiz pamodināja no patiesas nāves, tāpat kā priekšnieka Kornēlija meitu, pie kuras pirms dažām dienām mana meita dabūja šo slimību, arī vairs nevarētu šo slimību izdziedināt?” 6] Ārsts no Nācaretes saka: “Ak jā, Viņš gan, ja Viņš to gribētu! Bet jūs jau aizsūtījāt sūtņus, domāju, uz Kisu, kur Viņš nu pa lielākai daļai uzturas pie Jonaela; bet Viņš ar pilnām tiesībām lika nodot noraidošu atbildi, kāda iemesla dēļ mēs tad tikām šeit sasaukti un neko vairs nevaram darīt!” 7] Jairuss saka: “Es tak liku Viņu lūgt vispieklājīgākā veidā; un Viņš, kurš sprediķo tikai mīlestību un ka jādara labu pat saviem ienaidniekiem, maniem pie viņa sūtītiem sūtņiem dod tādu atbildi!” 8] Ārsts no Nācaretes saka: “Nekādu citu, kādu jūs visi, kas sevi dēvējat par Visaugstākā kalpotā- 275

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224: grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei
 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā