Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

dzumu zelta un sudraba.

dzumu zelta un sudraba. Viņiem bija klāt tik daudz zelta un sudraba, ka viņi pavisam viegli būtu varējuši nomaksāt vēl piecas reizes lielāku summu! Virstiesnesim arī no visas sirds bija žēl, ka viņš sodu nebija uzlicis lielāku. 8] Bet viņam ienāca prātā gudra doma, saskaņā ar kuru viņš tos divpadsmit vēlreiz nopratināja un sāka viņiem jautāt tā: “Klausieties, prasīto jūs gan esat pareizi samaksājuši un jums par to jūsu rokās ir kvīts! Bet tā kā es pie jums nu atklāju tik daudz naudas, ka man tam vajag likties kaut kam pilnīgi neiespējamam, ka jūs šo zeltu un sudrabu esat ieguvuši likumīgā ceļā — patiesi, ja šodien šeit atnāktu ķeizars, ar visu savu skaidro naudu, kas ir viņa rīcībā, tad būtu liels jautājums, vai viņa skaidrā nauda tiktu līdz jūsējai — tādēļ tagad pavisam īsi un vienkārši izskaidrojiet man, kā jūs nonācāt pie tik daudz zelta un sudraba; jo šī lieta man liekas augstākā mērā aizdomīga!” 9] Pirmais farizejs saka: “Kas aizdomīgs kas aizdomīgs?! Tā ir no visiem šajā zemē iecelto farizeju, priesteru un levitu 50 gados templim ietaupītā nauda, un, tā kā tagad laiks ir izbeidzies, tad mums to vajag nogādāt templī. Bet tā jau tāpat ir mazākā summa, kāda jebkad no Kapernaumas ir tikusi aizvesta templī. Tā nav nekas cits, kā upuru, testamentu un īpaši templim ziedojumu nauda, un tādēļ pavisam likumīgi iegūta un sakrāta.” 10] Virstiesnesis saka: “Atmetīsim vārdu “likumīgi”! Ja arī tā, tad tā ir izspiešana un zemiska mantojuma piesavināšanās, un te tasnīgums no šīs bagātības gan it kā ir ļoti tālu! 11] Bet pirms mēneša man, tāpat, kā arī visiem citiem virstiesnešiem, tieši no Romas tika ziņots: jau kopš pusgada no Mazāzijas un no pie Potas atrodošām zemēm tiek gaidīta nodokļu nauda — sastāvoša no zelta, sudraba, pērlēm un dārgakmeņiem. Zelts un sudrabs pa lielākai daļai nepārstrādātā stāvoklī. Tai jau sen bija jābūt savāktai un nosūtītai.Uzrādītā summa tikai zeltā sastāda 20000 pfundu, sudraba 600000 pfundu, un tikpat liela vērtība ir dārgakmeņiem un pērlēm. 12] Es redzu vēl piecus neatsegtus vezumus; atsedziet tos, lai es varu apskatīt to saturu. 13] Redzami apmulsuši, viņi atsedza vēl piecus vezumus, un redzi, tie bija pilni visādiem dārgakmeņiem, pa lielākai daļai vēl neapstrādātā, neapslīpētā stāvoklī, un vienā vezumā bija vairāk nekā tonna mazākas un lielākas vēl neizurbtas pērles. 14] Kad virstiesnesis to visu sīki apskata, tad viņš saka: “Man šķiet, tā lieta ir skaidra, kur ir nonākuši no Pontas un Mazāzijas uz Romu nosūtītie nodokļi un dārgumi! Ar visu jūsu viltību jums būs grūti nākt klajā ar pārliecinošiem pierādījumiem; bet es uzdrīkstos, pie visiem dieviem no debesīm zvērēt, ka šeit manā priekšā tikpat kā rokās atrodas Romā jau tik ilgi gaidītā nodokļu maksa un citi dārgumi! Tādēļ tagad palieciet šeit; es uzsākšu lielu nopratināšanu!” 15] Kad farizeji dzird virspriesteri tā runājam, viņi pavisam nobāl un viņus sāk kratīt drudzis, kas asredzīgajam virspriesterim nepaliek nepamanīts, un viņš arī Kisas tiesnesim saka: “Brāli, es ticu, ka lielie laupītāju putni jau ir mūsu cilpā.” 235. Virstiesnesis Faustus un Kungs. Liels prieks un aizkustinoša apsveicināšanās. 1] Tiesnesis no Kisas saka: “Draugs, gan ne nepārtraukti te jau ap trim nedēļām uzturas slavenais Jēzus no Nācaretes un, jādomā, te pavadīs vēl dažas dienas. Es tev saku, Viņš ir Dievs, kuram Saules gaišas ir visas lai cik apslēptās lietas, par ko Viņš mums jau ir devis simtiem pārliecinošāko pierādījumu; nu, kā būtu, ja mēs šajā lietā grieztos pie viņa? Viņš mums varētu dot lielu gaismu un to jo drīzāk, tā, ka Viņš pavisam nav melno zagļu un laupītāju draugs. Jo es pats ar savām ausīm dzirdēju, ka Viņš Horaciju un Kapernaumu, respektīvi, to priesterus un farizejus, nolādēja līdz dziļākai Tartarai. Un tā es esmu pārliecināts, ka caur Viņu mēs nonāksim skaidrībā. 2] Pavisam pārsteigts, virstiesnesis saka: “Ko?! Tas Dieva cilvēks ir šeit?! Ak, kādēļ jūs man to tūlīt nepateicāt?! Patiesi, es Viņam tūlīt būtu ļāvis turēt tiesu manā vietā un pie tam sev ietaupījis trīs ceturtdaļas darba! Vediet tak mani ātri pie Viņa! Jo arī priekšnieks Kornēlijs man uzdeva visiem neatlaidīgi apjautāties par dievišķāko no visiem cilvēkiem un par to viņam tūlīt paziņot. 3] Ja priekšnieks droši uzzina, ka Jēzus uzturas šeit, tad viņš īsākā laikā ir klāt ar visu savu ģimeni; jo viņš un visi viņa mājnieki Jēzu pilnīgi pielūdz, un es pats arī kopā ar viņiem. Visa slava kādai patiesai Dievībai par to, ka man vēlreiz tiks piešķirta tā nenovērtējamā laime, redzēt un runāt ar manu visdedzīgāko draugu Jēzu! Vediet tikai mani ātri pie Viņa! Tagad jau viss ir iegūts!” 284

4] Kad virstiesnesis dedzīgākās ilgās Mani redzēt un ar Mani runāt nāk uz lielo māju, Es nāku viņam pretīm; un kad viņš Mani ierauga, viņš no prieka sauc: “Te, jā, tu esi te, Tu mans dievišķais draugs un brāli, ja es vēl drīkstu Tevi tā dēvēt! 5] Ak, ļauj tevi apkampt un ar tūkstots drauga un brāļa skūpstiem apklāt Tavu svēto seju! Ak, tu mans svētais draugs, Tu! Cik es tagad esmu neizsakāmi laimīgs, ka beidzot Tu atkal man reiz esi! Patiesi, kur tikai kāds cilvēks ir lielākā nelaimē, tur arī Tu esi klāt viņam palīdzēt! Ak, es no priekiem vairs nezinu, ko darīt, ka es Tevi esmu šeit atradis!” 6] Vinu cieši spiezdams pie Manas sirds, arī Es viņam saku: “Esi arī tu bezgala daudz reizes no Manis sveicināts! Jo pie sava grūtā tiesneša amata tava sirds patiesi nav cietusi nevienu avāriju un tādēļ arī Es tevi vienmēr pār mēru mīlu un pilnīgi svētu tavu darbu. 7] Patiesi, ka tu šeit atklāji nodokļu ļauno nolaupīšanu, par to tev jāpateicas man un Tam, kas Manī mājo! 8] Tomēr tagad ejam mājā, kur mūs gaida bagātīgs vakara mielasts! Pēc mielasta mēs par to parunāsim vairāk! 236. Kopējais mielasts. Faustus slavina Jēzus mācību. Faustus mīlestība uz Lidiju. Tā Kunga starpniecība. Lidijas piemīlīga atzīšanās. Faustus dīvainais sapnis par Debesu Tēva Jēzus izskata diženumu. “Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nav jāšķir. Mājiens par laulību. 1] Virstiesnesis un viņam padotais tienesis līdz ar Kisjonu, Baramu, Jonaelu, Jairutu un Arhielu kopā ar Mani nu iet istabā un pusstundu pēc saules rieta kopā ar Mani un visiem Manējiem ietur labi sagatavotu un bagātīgu mielastu, un vēl neprecējies virstiesnesis, kuram ļoti patīk Kisjona vecākā meita, Man saka: “Mans cēlākais draugs, Tu zini, ka, neskatoties uz mūsu reliģiju, respektīvi, Dieva mācību atšķirību, es Tevi vienmēr ļoti mīlēju, jo Tevī esmu atradis nevis izmanīgu un vienpusīgu jūdu, bet gan ļoti atklātu, liberālu un vienlaicīgi ļoti daudzpusīgi izglītotu un visās zinātnēs ļoti kompetentu cilvēku. 2] Tādēļ arī es Tev uzticu, ka man ārkārtīgi patīk Kisjona meita. Bet, kā Tu labi zini, es esmu romietis un viņa, tomēr bez šaubām būs jūdiete, kura nevienam pagānam, kā mēs no jūdiem tiekam dēvēti, nedrīkst sniegt savu roku. Saki, draugs, kas te būtu darāms? Vai ne zem kādiem noteikumiem viņa nevarētu kļūt mana sieva? Dod man rokās kādu līdzekli!” 3] Es saku: “Tu esi romietis un viņa ir grieķiete un nevis jūdiete, un tātad tevi jau no dabas nekas netraucē Kisjonam viņu prasīt sev par sievu, kas tev noteikti arī netiks liegts. Bet, ka tagad viņa, tāpat kā visi mājnieki, pēc manas, tev ne svešas mācības, garīgi tomēr ir jūdiete, tas tek tev gan nekļūs par piedauzības akmeni?!” 4] Virstiesnesis, vārdā Faustus Gajs Filius, saka: “Kādēļ gan? Sirdī es pats esmu viens no dedzīgākiem tavas tīri dievišķās Mācības piekritējiem! Jo es domāju, kādam Dievam, kas prata uzcelt pasauli un uz tās visādas dzīvas būtnes un beigās pat radīt cilvēku, vajag būt ļoti gudram! Ja tāds gudrākais Dievs vēlētos cilvēkiem dot Mācību, tad Viņam nebūtu iespējams, saku — saviem cilvēkiem — dot kādu citu Mācību, kā tieši kādu gudrāko, kas stāv precīzākā saskaņā ar dabu un ar labākiem cilvēku savstarpējās izturēšanās principiem. 5] Nu, bet Tavai mācībai ir tāds gars un tāds raksturs, un tātad tā ir tīri dievišķa, un tādēļ es visai manai dzīvei to esmu pieņēmis kā pilnīgi patiesu un pēc tās sludinu arī visiem saviem mājniekiem un visiem daudzajiem man padotiem ierēdņiem. Ja tā, te, izņemot tēva piekrišanu, mēs jau būtu pilnīgā kārtībā!” 6] Es saku: “Nu, tev tā jau ir, tāpat kā skaistās Lidijas mīlestība. Paskaties uz aiz tevis stāvošo svētlaimīgo Kisjonu, kas no prieka, ka viņa mājai ticis tāds gods, pavisam nezina, ko darīt.” 7] Faustus atskatās, un Kisjons saka: “Kungs un pavēlniek pār visu mūsu Galileju un Samariju! Vai tas ir iespējams, ka tu manu Lidiju gribi par sievu?!” 8] Faustus saka: “Ak jā, kā no tūkstošām vienīgo, ja tu gribi man viņu dot!” 9] Kisjons pasauc Lidiju. Viņa nāk no mīlestības un liela prieka redzami apmulsusi, un Kisjons viņai saka: “Nu, mana mīļā meita, vai tu vēlies būt svētīta ar šo diženo vīru?” 10] Un Lidija, acis nolaidusi, pēc kāda laika saka: “Kā tu vēl vari man jautāt? Kad šis diženais Faustus šodien atnāca un es viņu pirmo reizi ieraudzīju, tad es sirdī dzirdēju sakām: “Cik laimīgai tomēr 285

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā