Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kbc sdfkt,b9=3

fkb’jybt,c ukjdbc rfhfdb vjelbllfs7 flht c[df b.j6 c[df

[b,kb lf cbfyrfht7

[fy 2dfibythcbffj36 lf yfstcfeh rfdibhc oft,qfezyty6 [fyfw

mfkbidbkbc ufnt[bkb cf[tkb lf ohtuflfcekb fqdbhf[cybkj,f

vjbidtkbtc7 lffibytc ovbylf ubjhubc [fnbs6 fhlfitkbs6

vfuhfv fhfathvf ufzhf7

fcfvfht,lyty zfybt,bc cfzfzfyt,tkc6 vfs .fyfc6 hjvkbc cbqhvtib

wbhfc zbgcmdtdbs vtztzpt rjxbfc ufhlf .dtkf jlf,fltk

.vfodbkc mjylf sehvt [tkb ityfdkt,b7 2vfymfyfc ub.blbsj36

gbhlt,jlyty 2fvfpt lf bvfpt lfufmjhobyt,sj36 fqesmdfvlyty6

vfuhfv rtltkpt [jh,kbc vfhwdkbc it.hfc vj .jkbf

]t]bkb jltcvt9=

vjrktl6 vf[kj,tkb flfvbfyt,bcfufy ufyrbw[ekb6 fhlfitkbc

v[fhlfzthb-gfnbt,fib ittzdt,ekb rjxbf dtkjcbgtlc vjf[nf

lf vtht zfybt,bc cfvjcf[kjc fh vjcwbkt,bf7

_ idbkbidbkb itfhbut,sj= _ mbhmbkt,lyty cjakfl6 vfuhfv

vjecdtyfh lehec6 f f6 jhb otkboflb echeklt,jlf lf yjxj

fkb’jybf rdkfdbylt,ehfl6 2xtvc lfnbht,fc fh tqbhct,bfyj36

bmflyt,jlf7

[tkbcrdhbsf lf fvltyb uekwbdj,bs itehfw[.jabk rjxbfc

,jkjc lf ,jkjc vj,tphlf vij,kt,sfy lfh,fbctkb [fk[bc

hbuhbuj,bs vbupfdyf7

_ fh deylbdfhs lf ]fylf,fvlbc upf mjybfsj= _ vjo.dtnbs

xfbmybf [tkb lf bmblfy vj.jkt,ekb6 ltl-vfvbc zbirfhc ew[jcfdbs

xfemhjkt,lf7 o.tyf sfylfsfy vnhj,fib uflfbpfhlf lf yjxjvfw

bct lffcfakfdf vj[ewt,b6 hjv bcbyb fhw zfybt,c lffnbht,byf6

fqfhw wehwc lf vbs eahj _ eqbhc idbkcf lf h’fkc7

rjxbf fkb’jybf zbhdtek lehec it’kt,bclfudfhfl fyt,bdht,lf7

fsfcyfbh cfsfvfijt,c evpflt,lf _ o.kbc obcmdbkt,b b.j

tc6 ]b,bc cfnfht,tkb hflbj se cbuyfkt,bs vj’hfdb wblf yfdt-

,b7

rbcthpt itbcdfvlf gfnfhfc lf tpjib lffh,tybyt,lf uflfhtekbdbs7

_ [jv ptlufvjzhbkb vfvff9= _ sfdc bojyt,lf yfstcfdt,cf lf

vtuj,ht,ib6 vfuhfv uekbc reyzekib vfbyw cfresfh gbhvijc

114

More magazines by this user
Similar magazines