Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

2lft6 vb’f[jy jlf,fltkt,vf w[dbhgbh vjzvekb6 cekofho.vtlbkb6

’vfsfvrdktkb= lft6 xtvb cytekt,bsf lf ]fljmhj-

,bs lffibyjy ,t,bt,vf jyfdht,b= vt itybs6 ,enenb6 vfkt6 cek

vfkt fqdclut,b lfathakbkb cekblfy7 ufdo.dtn cb,thbc ]fzdt,c

lf ,jhrbkt,c7 itvjdbwbkt, okj,bs itvjmeheit,ek oeyoe[-lfhle,fkfc

lf bctd6 bctd ufdthtdb cfpjufljt,fib6 [fk[ib6

ityb cfsyjt,bsf lf cfphbfyj,bs ufdthtdb6 idbkj= fv ’dbhafcb

oesbc vjcf[tkst,kfl fhfathb lfvbieht,bf vt7 .jdtkudfhb

cfpqdfhb lf lf,hrjkt,f Ne ec esmvtkfl6 ofh,ite[htkfl

uflfvbkf[fdc lf ufcfrdbhbf ufyf6 vxfnt c[tekbs vjfhekb

’vt,bc gfnhjyb6 cfcjofhrdtsbs vju’f[jlt5 xtvj cbwjw[ktvbc]bkj

hfbylj6 sjyskj zjhjvt,blfy jlf,fltkt,bc cfpheyfdbcrty

lf vfsb ertstcb vthvbcbcrty6 iteath[t,kfl bdkb

se fhf6 bdkb se fhf9=3

;byb fysfhbc ofhvjcf[dfib mdbibc cdtnt,b fqvfhsf mfhbi-

[fkvf7 cfflfvbfyjcfrty vjbcohfajlf vptw lf fv vtmfybreh vfcfib

iteath[t,kfl vjf,b]t,lf ,jylj fkb’jybf6 vjf,b]t,lf6

hjujhw thsflthsb yeutib6 hjujhw thsflthsb o.fkj,f6

hjujhw vbcb wjldbkb cekbc thsflthsb [cyf7

rjxbf fkb’jybf yfdcf,vtksfy lfe[dlf jcnfnc lf itubhlc7

rbyrhb[jpt fc[lf yf,f[ectdb sdfkt,b7

_ [fk[b fhf [fhs6 fhf uofvs qvthsb9= kjlbybs ’fhqdt,b

lfudfo.lf= _ ecf.dtlehf lf,heyt,ekt,c vbct,ehfl7 2ptlfw

fh itvjv[tlf=3

cf[tkjpt ufvjlt,ekb ytrbcbc[j trkbc qthj wthbs vjcby-

]f ;byb fysfhvf6 itfnhbfk-itvjfnhbfkf7

_ hfc dthxbs fvfc6 ,enenb= _ smdf isfujyt,ekvf6 uflffvndhbf

vrkfdbc ufikfpt6 fvjbxfhf bqkbfib lf ufyfuh’j6 _ jlf,fltkb

hjlbf6 bvsfdbsdt udbv;qfdyt,c [dfibflc7 Nolli me tangere*j6

udfahs[bkt,c ijhblfy lf vbcb ,hfkbf6 v[fhc se ofd rhfds9

2hfnjv fh eylf vfgfnbjc dbsjv9=3

yfjzvhfdfkb ie,kblfy erblehtcfl ,fy]udkbfyb vf]bs jakb

vjbovbylf ;byb fysfhvf7 ,htptynbc rfgbeijybfyb cfodbvhbs

itvjcbkc v’kfdhb vrthlb bct fel-xfelbjlf6 babmht,lbs6 hfqfw

cfcofekfl vjevfhsfdc ufyut,fcj7

18

More magazines by this user
Similar magazines