Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

yfdbs ufufctbhyt,j6 it gbht,bf lf itvzfvf gbhlfgbh7 tc

hf xfdblbyt9= ubylf ufdgfhekdfh lf ubylf ltlf xtvbdt [tkt-

,bs vjvbrkfdc7 ufs[jdt,bcfsdbc twfkfj6 fh bn.dbc [fk[b9=

vthtlf cf[e9= rbyfqfv wjajhtek x[jeibfib uflf[nf7 ub;b=

cf[e5 bct6 cfmvt cfmvtpt hjv vblutc6 hjujh abmhj,6

[fynehbc rtsbklqtj,bcfsdbc ufezbhlt,f dbsjv fhlfitkc

ityb ufobhdf9= hfyfbhfl efhd.j6 cekc hjv vbhxtdybf6

bctsb9= firfhf ofcdkf bmyt,f tc se ufgfhdf6 cek thsbf6 cytekbc

fqcfchekc lffxmfht,c7 sfdpt kfac lfvfc[fvty jlf,fltkt,b7 fsb

okbc fvfub thsb fxmfht,ekb yf,b]bs o.fkib xfvt.ht,f=3

sesehbfc cfdfhw[kbfyb [tkb tofvkf vbkfylfh veiembfc7

vtsthsvtnt otkboflbf6 hfw vjvrheyx[fdb [bkdt,bcfufy

bafhfdlf bub mfkc7

vfymfybc cf.dbhbc [vfpt sesehbfc itrhsjvfv vbkfylfhbw

lffatsf7 vij,tkc idbkbc etwfhb itwdkf fwf[wf[t,lf7 velfv

lfepfhtkc6 v[bfhekcf lf [tkvfh]dt sesehbfc ltlbc ufcfzbhb

lfdbo.t,jlf7 dbqfw e[bkfdc vbtcfresht,byf7

lfeltdfhb dfhw[yf mesesjt,c elblhjdyt,lf fdflv.jac6

vfuhfv [vbc fvjqt,fc dth ,tlfdlf7 ltlbc pehub w[flkbd

uh’yj,lf fcekbc ve[kt,bc shsjkdfc6 .tkc ckjrbybcvfudfhb

,utht,b vjvcrlfh .he mdbsbyc7 thsvfytsib xf[kfhsekb sbst-

,b ufv[vfh kf]t,ib xftlj v[ht,foehek vbkfylfhc7

2yese sesehbfc xtvb .jdtklqbehb gfnhjyj,f vj,tphlfj36

fcrdyblf7

cfhrtib xf[tldf cbrdlbkbdbs pfhfdlf vbkfylfhc6 vfuhfv

sesehbfc sdfkt,ib xf[fnekb cf[t tybsesmvtk ytnfht,fc

udhblf7 v[jkjl bub evxfnt,lf ve[fyfseh oebcjatkc7 sesehbfv

uflffdbo.f .dtkf6 f[kj,tkbwf lf ijhtekbw6 vjqfkfnt

mvfhb fhlfitkbw6 j,kj,fib [tkufvvfhsdtkb ltlfvsbkvfvfvsbkbwf

lf sdbs _ sdfk;e;eyf [fynehbw rb7

a[bpkfl lfhf]j,lf sesehbf vbkfylfhc7 cb,ytkblfy ofvjlbyt,ek

fdcekt,c fh frfht,lf6 vfuhfv cfrvfhbcb b.j6 ofvbs

vfhnj lftnjdt,byf6 hjv vfibydt ufhc itvjt[dtjlyty lf cytekbw

evotj vc[dthgkbdbs ytkbytk feotdlf [vfc7 bv xdtyt,t,c6

evjo.fkj [fh[fhc6 2ajskt,bc ohbek hbfkc3 se 2uflf,fc-

167

More magazines by this user
Similar magazines