Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kt,jltc7 v[jkjl yfhlb tvjhxbkt,f bynec6 bynebwbfc7 jbybs

se vjubuts6 bwjlts6 tkfc vjvbhxtys8 vfhcbs lfufvfhw[t,s lf

vbyfrfc lffo.t,byt,s kfgfhfrc6 vfuhfv rjmcbs se lfufafhxfrts6

dfcbfvjdyjs h’fkc lf vbkfylfh veiembfc vjfiktdbyt,s obdbkrbdbkc7

ufvjhbw[ekbf6 sevwf bmyt, vj[ltc cfcofekb lf lfvfabysb[js

rbltw e’ktdtkb6 fvltyb [fk[bc obyfit gfnbjcfy cbn-

.dfc dlt,6 hjv hfw rb .dfdb .hfynfkt,c jlf,fltib6 erkt,kbd

stshfl itdqt,j7 smdtybs ufycf]ts6 cfl .he-vey]bc tybc fvjluvtdbyt,ff

tc se zreblfy uflfwltybkbc vjsdbybtht,f lf cfl rbltd

.dfdt,bc ktubjybc uflfqt,df9= ecb.dfhekj,f6 ’e,fc itvjdtdkt6

itb’kt,f zbzt rdtrdtcsfyfc vbtntdjc6 vfuhfv ubjhubc lf

bcbw fvlfudfhc9= fhfahbclblt,bs6 fhfahbclblt,bs= xdtyb fv-

,fdb cek c[dff6 fb6 vfufkbsfl6 ghbywt,bc abpbjyjvbbc rdfkj,fpt

fhw vt v.fdc cfnhaj6 fqfhw pehf,c lf vbs eahj _ ,fubc6

vfuhfv mdt.fyfc hjlb dtv’bvt,bs7 bmyt, ityc ovbylf ubjhubc cb.dfhekbc

ghj,ktvf cf[ecfdbs fmdc uflfzhbkb lf fvltyc n.ebke,hfkjl

vfmfmfyt,c9= fb6 hfnjv uzbhlt,bs6 ’e,fc itvjdtdkt6 ;byb

fysfhbc yf,eifhb zbzt rdtrdt=

_ ytnfd sfvfib vfbyw fwjlbyf= cfbynthtcjf6 hjltvlt ufevfhskt,c9=

vblb6 yfyfut6 yehfahbc utibybf7 se ufubzbhlt,f6

fmtlfy ubrfhyf[t,6 jqjyl zbmbs uffujht,byt6 fh xff[tlj bct lf

rbltd6 j6 bfmt bwbc vfu rfvfstkvf6 bfmt=

2xtvt,j=3 eyljlf fvjtuvbyf ,jyljc6 vfuhfv vqtkdfht,fv

vjsjrf7 2sehvt sfakb lf [bpbkfkf vphlblf ltlbc ’e’et-

,bc yfwdkfl36 eyljlf vstkb [vbs t.dbhf6 sevwf ajhbfmb fjrt,lf7

2cfnfy]jc frklfvt,ib xfrtnbkb thsb erblehtcj,blfy

vtjhtib uflfddfhlb lf mfkfmbc wjavjhtek .jabtht,fib ufdbsmdbat6

sevwf ibyfufyfl cek smdtycrty vjdbxmfhjlb6 ufvelvt,bs

smdtyrty vtzbhf sdfkb7 f f6 vjdcekdfh7 lfbt,b [fhs .dtkfyb6

dbyfblfy ,eyt,fv b’eyof lf fh ufvjbvtnf xtvsdbc7 ’vt,b

[fhs .dtkfyb6 dbyfblfy bc thsflthsb n.egbcwfkb ]bvfut ;byb

fysfhbc vfhsfkcbn.dfj,fv ofvfhsdf6 hfsf cfvfubthjl ths,fifl

cfvb yf[tdfh’vf itc’tyjlf7

2;byb7 ,enenb6 idbkj6 cfvfhskbfyj,bc ltcgfyb [fh

ity7 cbyfskbc [fhbc[bc otkboflbf vj[vfehj,6 vjbcohfadb6

vjbs[jd cffhct,j lhjc lf cbdhwtc7 vtht vbnj-

196

More magazines by this user
Similar magazines