Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ufydbsfht,bc sdfkcfphbcbs7 cbcntvfibf vj.dfybkb vfcfkbc vjojlt,bc

sfyfvbvltdhj,bc ghfmnbrfw7

uhfab ctutlbc vf[th[tvkt,tk vtupehj,fc vbpfyvbvfhsekfl

fdct,ty f,hfusfy yfrjynfmnt,b gbhjdyt,fyb5

nthjhbcnb ybrbajht ,e,entbidbkb8

rfwbzfvbf dbhs[t,bc ufvjv.dfyb me]b sjhbf8

behblbekb rfynjhbc vtcdtehb bhfrkb [ehwb’t8

gjkbwvfbcnthb ybrfylhj mbkbf8

f,hfub sesfi[bfc rjktuf _ .fxfqb ,tmfh ]tbhfyfidbkb8

pfhfylbt,sfy idbkbdbs ufphlbkb ifdktu ujubyfidbkb _ bubdt

ifkdf pfhfylbf8

tkvbysjkjub hj,thn gfdktc ’t [fgkbyb6 bubdt .fakfybfywb

_ sfakbfyb’tt,sfy6 cfvflfidbkt,sfy6 afhkfqfidbkt,sfy yfpbfht,b

cbc[kbs6 itvlujvib rfgkfyfl vjdkbyt,ekb mdt.fyfc lf

htdjkewbbc okt,ib [fgkfyfl uflfyfskekb ktybybc mbkthb mfkbc

ibibs6 udfhyfwdfkb6 vj.ehflt6 vt[est rjkjybc nbgbehb

cfklfajyb cnerfxb8

fktmcb cytubhb _ ghjatcbjyfkb htdjkewbjythb8

ifkdf se[fhtkb8 .fk,b aekbc vzhtkb dfcj ujlth’bidbkb6

c[dfyb lf c[dfyb777 fm .jdtkb cbnefwbbc se cbe;tnbc cekbcxfvluvtkb

uhfab ctutlb fy vothfkb .jabkb.j6 sbsmjc fhfathb itbwdkt,jlf6

vjmvtlt,bc ufydbsfht,bc cmtvf bubdt lfhxt,jlf8 ityj,f

rjvgjpbwbehfl bubdt fqyfuj,fc itbyfhxeyt,lf6 cfvfubthjl lfbhqdtjlf

sfdfl yfofhvjt,bc cnbkbcnbrf6 tyj,hbdb atyjvtyb6 hjvtkbw

2lfsf sesfi[bfib3 ths-thsb elbltcb ityf’tybf6 dbyfblfy hjujhw

flht fqudbybiyfdc6 yfofhvjt,ib vrdtshflff ufvb]yekb vothkbc

evobhtcb xfhtdt,b gthcjyf;sf vjyfs[hj,bcfufy lf vbseahj

vsfdfhb vtcdtehbc _ uhfabc ctutlbc vjyf.jkbcfufy7

fdnjhc6 w[flbf6 ,eyt,bs t,j’t,f qdsbehb ufvjwlbkt,f6 wjlyf

gthcjyf;bc cgtwbabrehj,bc sfj,fpt8 hjv vtehvt6 vztltkb lf fasbfmfhb

ufvjhxtekb tyj,hbdb mcjdbkbs f[fcbfst,ty thscf lf bvfdt

cbyfvldbktc5 sdbstekc ghjatcbekb6 lf fmtlfy ufvjvlbyfht _

ntvgthfvtynekb sdbct,blfy6 ufyc[dfdt,ek ntv,hc6 [fcbfsc lffyfskbc

ufyut,f8 fvbnjvfw vfsb vjyfs[hj,bs fqlutybkb vjdktyf dthfahbs

lftvs[dtdf thsvfytsc lhjcf lf cbdhwtib6 frenfufdfc yjdtkbc

2ecbth n.tib3 vcufdcfl7

fv cfvb vjcfe,hbc sdfkoby xfmhjkbkb tnkb ufyc[dfdt,ekb

ajhvf-ibyffhcbcf bmyt,f6 cfvbdt bylbdbleevbc ufsdfkbcobyt,bs7

thsufy sfdfl tnkb ofvjbotdf vtnbc cbw[flbs8

513

More magazines by this user
Similar magazines