Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

bctsyfbhfl udtdtlht,jlf6 hjv ,enenb6 jhbdtc ;hefyntkb udbdbkblf

nfyib7 ,fdidb ityc ufnfy]ek uflbfcfw tyfnht,jlf6 sevwf6

cfofvt,kfl bc jhb ,tlrhekbw vt.jaf-vtsmb6 dtn.jlb lf

vewtkc vjdeikblb [jkvt6 dblht ,jkjc lf ,jkjc zrebs fh

vf]j,f7 .vfodbkmfkj,bcfc zbyzt,bs hjv bvc[dbkt,lf vewtkc ’vt-

,bc ufcfub;t,kfl6 f[kf gbhbmbs _ sfdifkbs bdbohjdt,lf sehvt

otkc lf hjwf cbyfvldbkt ufvbv[bkf6 f,jhnb .jdkfl lfeidt-

,tkb b.j7

dby bwbc6 bmyt, ]fyvhstkb vtvrdblht itudt’byjc-vtsmb6 ofv’kbf

cekvf7 vthtlf6 fhw ghjatcbekb wyj,bcvj.dfhtj,ff [tkofvjcfrhfdb

ltvjyb=

bv jhbc eyeutij vlujvfhtj,f sfylf.jkbkb fsfifyubc o.fkj,ff6

vfuhfv yese fvltyb [ybc ofvkj,f o.fkib xfvt.fhf6 yese

fvbcsfyf vjvtync [tkblfy ufdeidt,-vtsmb6 fde[bhlb xtvc sfdc7

vjrktl6 Odine, Odinia-v* vidtybdhfl xfbfhf7 futh6 vrthlib db[ent,lb

zbgufeyfcrdfd Agnus dei-c6* db[ent,lb hjujhw cfresfhb

cekbcf lf [jhwbc yfobkc7 o.dtnbk-o.dtnbkfl xfvtcvjlf vfafc

[dtoyf-velfhf6 vfuhfv ]tut fysfhbf bctd ;byb fysfhvf lfshueyf

lf ecf[tkj ’t xdtysdbc rfhufl wyj,bkb jyo.dtibfcrty ufdfmfyt7

fh b’bht,jlf bc xtvb wjldbs cfdct6 fhf7 wbhb,bfc cfofltkvf

hjlbyltkb ofhcekb ufvjvbwjw[kf lf rbyfqfv sfdb ,fofhib

ufvf.jabyf6 vfuhfv vfkt oe[bkc cb[fhekb vj .df _ wlbcgbhsfy

sfyfvihjvkj,fc thsudfhb tmcnfpbsfw itdeltmb7 xtvc

ht;bvib xfluf7 cfufyut,jl itveifdt,ekb vtybesb brdt,t,jlf7

fmdt xtvc utytnbreh vfcfkfcfw lfdenhbfklb lf pecnfl idbl

fghbkc lf bgyjpt,ekb rbltw ufdfyf.jabtht7

ityc fhct,fib fmfvlt bvbnjv dbx[hbrbyt,jlb6 ,enenb6 bvbnjvfw

xfdrbhrbnt,lb ityc mwtdt,c lf [fcbfsc6 hjv ’vfsfvrdktkb

rfwbc qdb’kb idbkb [fh7 gfnfhfj,blfydt ufafwbwt,bs ubsdfksdfkt,lb6

vfuhfv cf,tlybthjl epflj ufvxtyb[fh7 v[cytkfl

vjtdkbyt,b ltlfvbofc xtvb atcdb7 ths[tk ufvjyfst,ekbdbs bdkb

fct6 cek oby6 ztivfhbnt,bcfrty lf se vofht cbvfhskbcsdbc

lfxfxfyfrt,ekc vjvb’ekt,6 lft6 xtvb sfdb lf ,jkj vto.thc ofeqbf

,t[htr ’dkt,bfyfl= lfhoveyt,ekb dfh6 chekbfl f[fkb gbhjdyt,f

vbdfybzt vcjakbjc6 atyjnbgehflfw lf utyjnbgehflfw

* chek.jabkb gbhjdyt,f7 c[df hf vtyljvt,f cfvfhbc

87

More magazines by this user
Similar magazines