Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

vbecofhbfj6 thscf lf bvfdt itujyt,fc bvlty]th bvtjht,lyty

bc [vt,b6 babmht,lbs6 ufaezt,ek abhabnfc lfmjmbkb

uhfvfajybc vtv,hfyf twjldbkt,fj7 fct hjv6 lfvyfwhfdb

cfufkj,kt,b cfvelfvjl xfvtohbnf cekib lf

whtvkbc ,e.,e.ib sfylfsfy vjbisj rbltw777 vjkfylt,fyb

’dtkt,ehfl efhv.jalyty frklfvt,pt vbsbs[ybk yf-

,jkfhfc7 xtvc dtlht,fc bctsyfbhb uekuhbkj,bs xfedkblyty6

hjujhw jltcqfw jlf,fltkt,bc vjcfkvt,fc sfdfl

vt6 vfibyfw rb6 hjwf cfvfh[t,ib ofvt,ekc cb,ytkt

vqhqyblf6 rtshjdyt,b vtnvfcyt,jlyty lf jwyt,fib [tkt,c

vbafseht,lyty7 vfibyfw rb6 hjltcfw reghbcvfudfhb

athblfy e[bkfdb se hfvt bmbsehb6 vij,kbehb nr,bkb

tybs ufvjvtcfe,ht,jlf6 cfakfdbc mdfc vb.hlyj,bkc svfc

fvb]fuhfdlf7 ufvjdfcoht,lb exbyvfxbyc6 trfk-,fhlib ufdb[kfhst,jlb6

ybfdmfhbs fvxfnt,ek ve[bc njnt,c whtvkbfyb

sdfkt,bs bmblfy vbdfxthlt,jlb bvtlytekb7 [jhwbtkb

se hfv vpfrdhj,bs itvjhxtybkb bluf ordfhfvib

ufhlfntdt,ekb lf xdtyc ijhbc ecbn.dj sfy[vj,f j,j-

,fc mctkbdbs bkfv,t,jlf7 lqbsb lqt dhoveylt,jlb6 ,enenb6

idbkj6 hjv uekpdbfl ’vt,c dthfclhjc itvjdbhbut,lb6

vtht thsufy ufdo.thb rbltw7

xtvb lfwtvbc o.fkj,bs uferdlfdt,ekt,vf hjujh lfvb,hb.djy-vtsmb7

ufyf vfsb fvfqkt,f xtvb cf,tlbcothj

lfv[j,blfy fh ufvjvlbyfhtj,c9 thsbc ithw[dtybs tmdcb

cekb gbhsfvlt vhbc[fyt,bs ufdct,ekf-vtsmb6 dabmhj,lb

’fhqdt,fikbkb7 fujybf vbnjdt,ekb rjwjybdbs xfw[hf7

vjkjmfcf lf zbyzhbc .dfdbkt,bc yf.tybs uf]fycfqt-

,ekb eibihfl lfdf,b]t,lb cfs,b,t,ib erdt7 erdt .jdtkb

fcj-cf[cfhb ufvhstklf xtvib7 ,eyt,bc vf]bcwtvfc

df.ehflt,lb7 xfvofht,ek cb.hvbc lqtt,cfw lfehblkfl

dtcfkvt,jlb7

smdtyb ufvbpyekb cb’ekdbkb hjv fhf6 dthw vt fdvfqklt,jlb

fmfvlt-vtsmb6 vbd’f[jlb ’vt,bc pehuitmwtek

fxhlbkt,c8 thscf lf bvfdt vodthdfkpt ufyc[dfdt,e-

61

More magazines by this user
Similar magazines