Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

zbzt rdtrdt ofvjluf7 cf’byt,kbc qbf rfhib sfdb ithuj7 aidbyfdlf

nf[nfpt ufe[ltkfl vbojkbkb wbhf7 ,jyljv cf,fyb itvjertwf7

mfkc ifkb vbf[ehf7 ieifufzdfhnkekb kfvgf xffmhj

lf ,e[hbc sfdpt itvjluf6 cflfw f[fkij,bkbdbs zbgvjzhbkb6

vfuhfv ]th rbltd w[jdht,bc upfpt ufcf.dfyb6 cfoeshjc rdfvkc

lf zbhbcjakib ufvjcfnfht,tkb xjyuehb rb fyfst,lf7 yfstkvf

ufyo.j,bkt,fv ofhcekbc vfhbkvj.hbk zhbkj,t,c f]j,f7

pqeh,kc uflff,b]t zbzt rdtrdtv6 n.dbbcathb n.jhn.jibs* ufpbpbyt,ek

tpj-rfhc vbf.ehflf fbdyblfy7

2fudfajhbfmf6 vfuhfv vidtybthbf j[thb= ,eyt,f v,h’fyt,tkbf6

bubd vjyff sfdbcf7 hjujh thrdtdf kbnthfnehek ghjwtct,ib9=

hfvltyb hfvt bwbc9=3

,e[ht,bc cfrdfvehb fkfu-fkfu [hxjkfdlf7 odhbkfl odbvlf7

[ibhnjnt,f o.fdblfy vfvfkvf b.bdkf7 o.fkc lftafhf cfmfsvt6

cfqjht6 qj,tt,b6 zbc udbvb7 zjhjafib .fyxfcfdbs .eh.vtkfj,lf

bojyfhb7 mdbsrbhbc cf[kbc rtltkc vb[tlf6 vfuhfv fmdfyst,ek

yfrflc lfrkt,bcf fhfathb tn.j,jlf7 ifkbsfuflfafht,ekb

vjnjhbfyb yfdt,b vbyfxfvc[dhtekb afy]hbc ptlf xfhxjc

t[f[eyt,jlyty7 uflf[hbkb ,t,thb dfikbc [bc vbvfhsekt-

,bs cbdhwtc vbfwbdlf zbzt rdtrdt6 cfblfyfw mfhbc cbcohfabs

s[tklt,jlf lfabjyb7 fqvjcfdktsbcfrty vbwehfdlyty lf]bh-

]dt,ekb qhe,kt,b7 cehjc ajskt,ib ufzf[zf[t,ekb ifidbc

,bylbcath c[tekc sdfkb uff.jkf7 vqtkdfht6 cbwjw[ktvjo-

.eht,ekb vrthlb ’fkevfl vjbchbcf7

_ j j jb= _ ufc’f[f cekufyf,ek cjatkc7

_ mjhtsj6 iehb mjblueyfyj9=* ufvjtgfce[f udbn fysfhbf7

nfyvfqfk stkfc it[bpyekb ’thf itahs[bfklf6 vidblb bthbs

oht vj[fpf ths[tk6 vtjhtl6 vtcfvtl lf bvfdt odthjcrty lf,heylf

edyt,tkb7

fkb’jybt,bc chfcf[kb pqdbs ufhtvjwek wb[t-rjirc vbfvcufdcf

ijhblfy ,jyljv7 cfvfymfyj upf nfyi[dfhsb tdrfkbgnt-

,bc [tdbybs erfdibhlt,jlf bub7 odbvbc odtst,bc hbfkb mfhufdlf

ierbc jhbdt v[fhtc vb]hbs xfvorhbdt,ek cjrjcvfudfh kfvgbjyt,c6

hjvtksf stshb melt,b kjnjcbc .dfdbkt,bdbs nbdnbdt,lyty

o.fkib7 vjlblt,ekb ybfqdfhb vjmiejlf lf afhif-

252

More magazines by this user
Similar magazines