Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

svtek fyfc fxhlbkbw xtvb vjujybkbf9 d[tlfd6 epjvj

nrbdbkc uf.tyt,6 xtvj cekbcluvfd6 vfuhfv vthoveyt6 vt v[jkjl

,hvf bfhfqb db.fdb fv ’vfsfvrdktkbc [tkib7

_ fct6 it rfwj= ’kbdc fh fvjblub tyf9= _ a[erey-a[ereybs

[jn,fc fc[fvlf ;byb fysfhb [tb,fhc7 itvltu ytrbcbc[j trkbc qthj

vjhrfkf lf sfdbceafkb odthj vf[fsbdbs uffnfhf hujkib

ths[tk6 vtjhtl6 vtcfvtl7

,jyljc nfyvf erbdkf eahj cfibytkb ufycfwltkb6 dbytv rjxbfc

vjs[hj,bkvf vj udfhf7

2vfi6 idbkbc ofhsvtdf fh frvfht wjw[kfl flfvbfyc lf cfvfhtw

ufes[fht6 ]fkfsj9=3 hfvlty]thfw cwflf fvjtrdytcf6 bvlty-

]th xfeo.lf [vf6 bvlty]th ftifkf ,fkfyb jcnfnbc [tkt,bc vj’hfj,fc

vbxtht,ekc7

vjekjlytkvf cbvfhsktv fthjdfyb rjirt,b [e[ekfcfdbs

xfvjeyuhbf ,jyljc7 kjlt,bc pdfdib vj .dyty fhfvfhnj ufvjujybkb

cf[tt,b6 fhfvtl _ rjxbfw6 uflbf vfafwf lf sdbs cfsf.dfyt,tkb

vfcofdkt,tkbw rb7 ,bylbcathvf c’kbf fyrfhfcf lf keh]c7

frfwbbc ntdhib vjxdtyt,bsfl ufs[hbk cfakfdt,c ofhvjcf[dfcf

se w[flibw vofht qbvbkbs vbfxthlf7 sbst,ib xfyufkc fnhbfkt,lf

ythdbekfl6 sfdib rb vf[kj,tkb flfvbfyt,bc yffv,j,b

eueueyt,lf7

2t = lfcheklf rb6 lfcheklf dbsjv9=3 fvjenbdnbdlf

etwhfl ujyt,fib lf fvfyfw hfqfwyfbhfl lffibyf7 ekvj,tkb

cbyfvldbkbc vjhtdib xfmfyt,ekc lhjlflhj fkvfwthfl ufvj-

[tlfdlyty thsbfyfl ofv[lfhb rjxbf lf vfaf7 jcnfnbc fvtn.dtkt,bc

vjkjlbyib ufhbylekb itubhlb f[kf w[flkbd fvxytdlf

cfnfy]jtkt,bc ehsbthsj,fib fmfvlt fvje[cytk lf’f,ekj,fc7

2fb6 sehvt hbcsdbc [j[bfkt,lf vewtkpt hf,bc obyfit rjxbf7

fb6 sehvt hbcsdbc uflvje.hblf r,bkt,c yf’fkfltdfl9=3

_ vfhskfw6 hfvltyb cb,h’ytf kfsbyt,sfy9= _ trkbc udbhudbyc

tcfe,ht,jlf ;byb fysfhb6 _ Nosce te ipsum*6 ,enenb9=

Nosce! Nosce! ztivfhbnt,f .dtkfathbf6 xtvj sdfkbcxbyj6 .dtkfathb=

bc ufvelvt,bs xdtyc udthlbsff6 evtwht,f udfhsvtdc sjhtv7

cfv.fhjc sbsjtekb fnhb,enb [jv flfvbfyibf ptlvbotdybs

lfcbystpt,ekb9= thsb it[tldbs itvjcfpqdhek ndbyib

84

More magazines by this user
Similar magazines