Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cfw lfhoveylyty6 iemb firfhfl vfsb cfvjcf[kjcrty vjwbvwbvt,lf6

.dbhbkc lf [tkt,bc mytdfc evfntc7

yfrflb fmtsrty eahj lf eahj qhvfdlt,jlf6 v’kfdhlt-

,jlf7 erdt itut’kj ntktajybc vfdsekt,c [tkbs sfvfvfl it-

[t,jlb7 ,exmt,b kbfqdib .eh.evtkfj,lyty erkt,bd7 zjhjaf

dfh]t,fvlt itvjgbgbyt,jlf [tt,c7 jmhjcathb ,bkbrbs ufcwehtc

fvxfnt,ek-fnbdnbdt,ekb lf vtht vc[kt,ib ufrdt[t,ekb

’tkehbc vbvfhsekt,bs7 f’fu’fut,ek fysfhbt,c lfe.dfdtc6 lffbvtltc6

vbtidtkyty yfdib uflvjc[ljvbcfc7 uekit.hfvlt vbcekb

rtvt lf rdfnfkf erdt cfvidblj,jc uh’yj,lyty sfdc6 fvbnjvfw

vfh]dybd lf vfhw[ybd brjwyt,jlyty cb[fhekbcfufy fpkemeyt,ekt,b7

_ vfqfhbxb ityptf6 ]bvf= _ [b[byt,lf zbzt rdtrdt6 _[jv [tlfd6

cekpt vjubcofhb6 sjhtv dby bwbc6 fvfqfv sfdb bmyt, cnfv,jkib

fvjut.j9= vskfl wfhbtk-nfhbtkb vjudb[dtk9= vc[kt,b vfbyw

ofvjutqj6 w[tyj= _ smdf lf ve]keueyb rhf yf[tdfh’vfc7

_ f[kfdt= _ lfafwehjlf rtvt6 hfcfw yfdt,ib vc[ljvsf cbwbk-[fh[fhb

vj .df7

_ b.jc6 rtvt6 itutyf[t,f= ]tvfl fy rjvgjnfl lfub,heyt,ty

sehmt,b= _ f[bs[bslf rf[f fysfhbf7

vjrktl6 bc-bc b.j6 [tt,ib uf[bhek ]fhudfkc oht itvjfdktc

lf cfvfymfyj upfpt ufdblyty6 hjv6 xtvb abx[bj6 vbfrdytcf cfodfdbc

ufybfdt,ek vfhfuc rfwvf7

xtvb ,jcnfybj6 vbfmdbsbyf yf]fafh ,fkf[,ekf[c mfkvf7

_ thscfw tidtkt,f lf vtjhtcfw6 _ lffbvtlf wjk-mvfhb

,fub fysfhbfv6 _ n.tib abx[bc vtnb hff9= ,jcnfycfw [tkf[kf

ufvfhsfds6 jqjyl f[kf lfvidbllbs= _ xffujyt,lf jhbdtc

lf hfvltyflfw ’kbthlt,jlf smjhb6 hfvltyflfw ef[kjdlt,jlyty

cjakbc wtynhc6 bvltyb cbv[ytdt tvfnt,jlf uflfhxtybksf

[vt,cfw7

wjk-mvfhvf fysfhbt,vf qfvbc stdf6 ˜hjujhw fvfc cnbmbfcsfy

,h’jkbc utuvfw bsdfkbcobyt,lf—6 wbhf irdbsbybfc zthmdti

bcehdtc6 hbc ufvjw tivfrehfl f[bs[bslyty f[fkufphlt,b7 ;hbfvekbs

e[vtc vfcgby’tkc6 sevwf hf [vj,f6 hbc [vj,f _ odbvbc

vj[ibht,bs fajhbfmt,ekb jhvjwlffsfvlt rfwb fbdfypt lf-

225

More magazines by this user
Similar magazines