Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cfhoveyjt,bcflvb lfvjrblt,ekt,fc8 cfbsrty rjzkj,c cbfhekbcfc8

hf athbcff w[tyb6 hjvkbsfw ye[blfy ufbmwtdf7 tc vothkbc

eobyfhtcb gfnbjcyt,ff7 fsfcupbc vflkj,fc dobhfd ptwbthc6 ufyevtjht,tk

flfvbfyt,c hjv ufvjvupfdybc [jkvt afhfnbyf aehwkt,bc

lfvgeht,kfl7

fb6 pjub hfv xdtyb s[pekt,bc uvbhbcf lf ghjnjnbgbc inhb-

[t,bcfsdbc6 vfuhfv yfofhvjt,b v[jkjl 2xjhyfbf gfynthfc3 yfstkatybs

hjlb fvjboeht,f7 bub cfvb sfj,bc ajypt afhsj cgtmnhbs

ofvhjfxtyc5 mfhsek abkjcjabeh fphjdyt,fc vfvfhlfidbkt,bcf

lf xe,byb’tt,bc ujyt,flfey]t,bs8 mhbcntc c]ekbc ltuhflfwbbc6

trevtybpvbc6 vfcjybpvbc ghj,ktvt,c _ tgbcrjgjcb bjfytbjyfc

vtj[t,bs8 kfpfhtc fqlubyt,bc gthcgtmnbdt,c 2vcjakbjc

lfcf,fvbctek fqvjvxtysf3 _ b,thbjytkt,bcf se fkfpybcgbhtkt-

,bc ’fkbc[vtdbs8 wjnyt lflbfybc cekbcrdtst,bc lfvfv[j,tk gfhnjrhfnbfc

lf vbcsdbc sfdlflt,ek fhfajhvfkt,c8 fa[fpehmfhsek

cfereyjdfy ’e’evntj,fc lf ;byb fysfhbc yfibthbc fvfj

vtwflbytj,fc jhsfdbfyb fhobdbc _ hectsbc bvgthbbc vbth lfut-

,ekb [fafyut,bc vjcfiktkfl7

vjrktl6 cfvjwlffsbfy-js[vjwbfyb okt,bc cfmfhsdtkjc fhct,bsb

byntktmnefkehb gjntywbfkb vtnyfrkt,fl lfdfylt,f

vj[vj,bk hjvfyib6 sevwf oby eahj vjvmfywdtkb ofdfhyt,bf _

cfbs ofdf cfmfhsdtkj9 dbc uf .dt,f6 ;byb fysfhbc kf,jhfnjhbek

x[bhrtltkfj,t,c6 cfresfhb vtj,bc ityfhxeyt,bcfsdbc ybflfu

vjzbvek hjrb jlbitkbfc6 se c[dfc _ gfnhjabkeh bltfkt,c

ufvjltdyt,ekb thjdyekb vj’hfj,bc kbltht,c9= lf hflufyfw tc

cfrbs[b ]th rbltd vhfdfkb fcgtmnbsff fcfojy-lfcfojyb6 xdtyw ptl

cfvij,kjc fqptdt,bcf lf lfwtvbc rfhb,ztcsfy itdxthlt,bs6 itdxthlt,bs

fa[fpeh-mfhsekb rjyakbmnbc edthnbehfcsfy6 hjvtkbw

rjveybcnehb ht;bvbc lfv[j,bc lf vfvekbidbkehb [tkbceakt,bc

lfvrdblht,bc cbuyfkbf7

,eyt,hbdbf6 mdt.ybc ,tl-bq,fkc ief upfpt dth vbfnjdt,6 bub

rdkfdfw bdkbc yfh-trkbfyb ,bkbrt,bs6 vfuhfv erdt fhf bct6 hjujhw

;byb fysfhc se hjrb jlbitkbfc vjtghbfyt,fs6 fy sfdfl

uehb jnj,fbfc vjtcehdt,f6 fhfvtl pecnfl bvyfbhfl6 hfhbuflfw

fvfc xdtyb zbhyf[ekb cfmfhsdtkjc6 uyt,fds _ ltlfvbobc vj-

437

More magazines by this user
Similar magazines