Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

yt,bds ofd[lt,bs777 dbyw fd[jhwek uh’yj,fsf vjhtdib .tkfvltf

xfakekb lf fvfhskt,c rbltw fv cbcf’fuktc6 ctmcefkehb

vfybfrbf7 bmblfy6 dyt,fsf bv ,by’ehb zfj,blfy6 bqt,ty cfsfdtc fsfcudfhb

ufereqvfhst,ekb cmtcj,hbdb rfdibht,b6 hjujhbwff5

gthdthcbf lf gfhfabkbf6 gtlthfcnbf lf jvjctmcefkbpvb6 gtljabkbf6

utyjrjabkbf lf ufjabkbf6 cflbpvb lf vfpj[bpvb6

gbuvfkbjybpvb lf yfhwbcbpvb6 pjjabkbf lf ytrhjabkbf* lf

dby vjcsdkbc6 rbltd hfvltyb libido sexualis!* thsib nhfyctdtnbwbpvb*

bodtdc thtmwbfc6 vtjhtib _ crjgjabkbf* lf tmcgb,bwbjybpvb6*

pjuc fmnbehb gfhnybjhb shueyfdc6 pjuc _ rbylt6*

,tdhb nhb,flbbs* fqotdc defluvium*-c ,tdhib jhufpvbc cfymhjyekj,f

lfhqdtekbf rjbnecbc* lhjc lf cmtcj,hbd cbwbdtibf

uflfdfhlybkb6 vjrktl6 sfdfidt,ekb ufywlf fvbnjvfw fhbc

’ytkfl cfvfhsfdb8 fvbcsdbc uf[kfds fotobkb lf vjeotchbut,tkb

hbyf6 w[jdht,f6 oesbcjatkb6 sjhtv rezbcvbth ghj,ktvt,c

vjtdkt,f flht se udbfy7 lf,jkjc6 se bltfksfy vbf[kjdt,f ufyudbphf[fdc6

serb cfpjufljt,bc sbsjtekb otdhbc ,tlybtht,f

vbudbxytdbf evfqktc ]bkljl lf afctekj,fl6 cfzbhjf6 hjujhw

abpbrehfl lf acbmbrehfl6 bct pytj,hbdfl fhfchekafcjdfy

bylbdblt,c xfvjthsdfs idbkbc .jkbc eakt,f7 lft6 vfsb

vjofvkekb ofhcekb lf gfsjkjubehb utyt,b ye b[tnbfkt,ty

i[fvbfyb trkt,bdbs isfvjvfdkj,blfy isfvjvfdkjf,ib7 ev]j-

,tcbf6 vfsb w[jdht,f c[dbcb ]fycfqb idbkt,bc pheydf-cb.dfhekib

lfbathakjc7 2vfuhfl ufdenbt=3 gbhofdfhlybkb ,twbf bc6

dbyw ,tlybtht,fc ce,btmneh vjvtynfl vbbxytdc6 c[dfsf [tkbc vjvfhsdff

rfwj,hbj,bc cfae’dtksf cfae’dtkb6 vbpfyb6 sjhtv cfresfhb

.jabtht,bc vjotchbut,f zbfyzdtkt,cfw lblt,ekfl

t[th[t,fs7 fvbcsdbc thsb lqbc ibyffhcbfyb cbwjw[ktw rvfhf7

2;byb5 idbkj6 ,enenb obyfv’qjkbcsdbc rb fhf6 sdbs

’t itwljvbkbcsdbcfw fhfathbf eahj afctekb6 dbytv

bw[jdhj flfvbfyt,bcsdbc6 b,h’jkj flfvbfyt,bcsdbc6 vjrdlt

flfvbfyt,bcsdbc7 hfw vfkt uflfflufv fv yf,b]c6 ertstcbf6

vfuhfv fhfclhjcff udbfy6 seylfw cbrdlbkbc

obyf lqtc37

_ cfcbmflekj vfcofdkt,kt,b u.jkbf bv sfditcfafhib6 _

r,bkt,ib ufvjcwhf wbhf irdbsbybfv6 _ hjujh abmhj,6 lfvwdtkb

se fh ufvjexylt,f evotj [fynehc6 fh lfyt,lt,f dbsjv

243

More magazines by this user
Similar magazines