Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lt fh vbz.ktnty ,th’yt,bc ufthsbfyt,ek kfimfhc6 ,h’jkfib fh

xft,vt,f7 fdnjhb thsb oesbsfw vjcdtyt,fc fh f’ktdc vrbs[dtkc

.ehflqt,f vjfleyjc7 cek sdfkib itcwbwbyt,c vbcvbth lf[fnek

cwtyt,c6 bv uvbht,sfy thsfl vqtkdfht,c6 ufvfkt,bs e’uthc

uekb6 ufybwlbc6 bodbc lf dthw rb fvxytdc fv ’bhbsflb mfhubc ajypt

hf jcnfnehfl6 hf odts-odtsj,bs itvjfgfht,c itvjmvtlb

vstkb w[hf okbc lfuhjdbk ,fkfcnc7 bjnbcjltyfw fh ufvjhxt-

,f6 evsfdhtcbs lfo.t,ekb eodhbkvfytcbs lfvsfdht,ekb5 lbf[6

sfylfsfy itvjfn.et,c ufy[tsmbkt,bc dfikbc ufvjujht,fc6 jkbvgjpt

qhtj,bcfc fktmcfylhjcb6 thfc hjujh vbfresdyt,c gbhdtkj,fc

lf tc erfyfcrytkbw fqmsvbcfvt,h6 hfyfbhfl fechekt,c

cfofltkc6 hfhbufl vjfnfwt,byt,c tktyt vidtybthc6 hjvkbc lfcf[cytkflfw

lfhfpvekfy rbltw vwbhtfpbfib f[fklfvrdblht,ekb

byljtdhjgtkb uhtrt,b8 hjujh lfgbhbcgbht,bfy gjtvfib pqdf

[fk[bc cf[tkbs vj[ctyt,ek f,jhbutyb gtkfpuehb njvt,bc thsj,fc6

rjk[eh htfkj,fcfw hjv vjbwfdty7 vfuhfv fvbcsfyf mdtntmcnt,b

jvthjcbcfsdbc qhvf ihtt,ibf lfakekb6 bub vbudfybiyt,c6

vbudf[dtlht,c6 ptlfgbhpt rb v[jkjl nhjfc jvbc fsokbfyb

lfnfrt,bs udbcehfs[fnt,c flfvbfyeh dyt,fsfqtkdt,c7

uekbc[vbth vrbs[dtkc se xtvc vjvfdfk itubhlc6 w[flbf6 fh

itdfo.ty 2bkbflfc3 mhtcnjvfsbekb fyfkbpbs6 vt v[jkjl bvfc

d]thlt,b6 hjv sfyflhjekfl upf ufderdkbj vjvfdfk utybfc eybrfkehb

’tukbc chek.jabkt,bs fqmvbcrty7

lf6 fb6 ohbekb vtsjlbs itmvybkb gjtvbc gthbgtnbt,blfy

sdfkc se uflfdfdkt,s lqtvlt itmvybk kbnthfnehek ‘tuksf

fsfctekt,c6 fqvjxylt,f6 hjv tc erfyfcrytkyb6 v[jkjl dfh]bij-

,t,fl se ufvjlut,bfy eybdthcfkehb gbhdtkflbc obyfit6 hflufyfw

c[dfufy ibyffhcb vbvpbldtkbf lbf[fw6 vfuhfv ajhvf dth lfehdt,ekf

cfsfyfljl lf vbe[tlfdfl fvbcf vfbyw6 v[fndhekj,bc

pjuflcfrfwj,hbj vybidytkj,bc sdfkcfphbcbs6 itudb’kbf lfdfcf-

[tkjs hfvjltybvt kbnthfnehekb afmnb6 cflfw sdbs 2tytblfw3

rb 2bkbflfc3 tgbujyehb kfylbf7

v[jkjl lfyntcsfy6 lfynt fkbubthsfy gjdt,c jvthjcbc

qdsft,hbdb ojyfcojhj,f ajhvf-ibyffhcbc sfy[dljvfc7 ,tfnhbxtc

cekc ufvjltdyt,ekb akjhtywbtkbc bylbdblefkehb [tldf 2jlbctfc3

lfctc[t,bs6 jltc kfthnblb rhjyjcbc lf hflfvfysjcbc cfeakjib

vjb[bkfdc ofhcekc lf vjvfdfkc6 vcufdcb vtsjlbsdt itbzht,f

mhbcnbfyekb cfvufypjvbkt,bfyb cfv.fhjc cbdhwtib gjt-

415

More magazines by this user
Similar magazines