Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

2hrbybc afhlfc3* gbhdtkfl ufvjvwlfhfy6 ,jyljpt eretstc

vtupehc cfl bijdbfy9= th fmctkb jhufyekb cfv.fhjc

tdjkewbbc ghj,ktvt,pt veifj,c sehvt6 ahfe tnt _ cbahbafyf-ahsbfyt,bc

vtvrdblhj,bsj,fpt7 vfs it[dtlhfib fhfathbf

itvs[dtdbsb6 gbhbmbs6 .jdtk ltnfkc fewbkt,kj,f

fcfphljt,c7 .vfodbkb btyehb fmwtynbs sfdvjvojytj,c cnevht,bc

obyfit7 ljmnjh vfvfc ffcnhjyjvt,c8 ljwtyn ltlfc fubytrjkjut,c7

qbhct,fc fhw sfdbcsfdc frkt,c6 jqjyl cfvtlbwbyj

bycnbnenbc vtjht rehctkbc vjcfc[fvc c]thlt,f7 f/f6 ew-

[jtkb wjk-mvfhb ufvpflt,ekbf cf[tpt ibhvfcfdbs xfvjcfafht,kfl7

fob sfvfvfl itf,b]t,c jlf,fltib6 sfvfvfl vjbrbs-

[fdc wbhf irdbsbybfc6 yf[tdfh’vt,c _ rtvt lf rdtrdt fysfhbt,c6

whe,b’f fhlfitkc6 bct hjv6 ,jyljc gbhjdyt,f dthfdbc

lfftzdt,c7 btytkt,b b[b,kt,bfy zfj,yfhib vw[jdht,b vtn.tdbc6

[fk[ehb vtlbwbybc mehevbc6 ;byb fysfhbc cbn.dbthb gjhnhtnbs6

dbyw ]th rbltd cfereybc lfcfo.bcib cojhtl vfs cfvij,kjib

tofat,jlf ’vf uhtujhbc vj’qdht,fc7

cfblfy bwyj,c cfnfy]jtkc9= tctw itrbs[df= fv htcnjhfyc

[bpbkfkbs6 it,jkbkb .dtkbsf lf vbcsfyt,bs fvfhfut,c7

sfdc uflffmytdlf ,jylj7 f[ctylt,jlf6 lfzvezybk [esvfytsbfyt,c

hjujh tchjlf lfvrdhtkt,c6 hfhbufl tkfmewt-

,jlf lblb lf gfnfhf6 hfath vjtlbyt,jlf ifvgfyeht,bc

f[fk-f[fkb yfrflb6 fy hfyfbhfl vbcfdfslf vtcfvt ,jskpt7 vtht

sjhvtnvf o.dbkvf [tkvf crfvt,b thsvfytssfy vbf[hbubyf

lf hflufyfw ceahbc lfcfo.bcblfydt 2ufyvflblts6 ufyvflbltsj36

fvjtxtvt,byf mjylf knjkdbkc6 bo.tc kboby-kbobyb

stait,vf6 ae;tht,vf7

sfyfvtbyf[tt,vf cf[txfntnrdbk xbf gjtnc vfublbc res[t

vjeceasfdtc lf ytrhjkjubc its[pdbc [tkcf.htkb gbhj-

,t,b itemvytc7 vtjht lbkbs6 fb6 hf fvjbrbs[f ,jyljv udfhbfyfl

itkf[ekb [tkcf[jwblfy5

2ufhlfbwdfkf kjsvfyb;t,bcf lf kjsajst,bc cojhegjdfhb

eafkb ubjhub ubjhubc ’t [fysfhb’t7 gf[ectklbjybctkt,bc

e,flkj sfdflc ,tlvf ufeqbvf6 ]dfhwvfv

ujkujsfpt fecdktkfl _ ufmfyt,ek .fyosfwkfib eobf7

.vfodbkb vfw[jdhbc w[tlfhc ufycgtnfrt,bcfc sfdc tdkt,jl-

149

More magazines by this user
Similar magazines