Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kib ufhbylekb ,jhybcrty ofrdfyzfklf7

yjxj fkb’jybfv thsb vb[tlf rjzkc6 f[kf vbcb [dfy[dfkb fsvfufl

itpbpqlf7 utujyt,jlfs6 vfafc e,tleht,f zjabfc at[t,c

ufvjrthdjlf7 vb,jh’brj,lf 2e’kehb ,b’bc lf,hb.dt,ekb3 lf

fmdt ,jhfypt fvjshtek vfafc ofhvjblutylf7 b[ctyt,lf lf,eoeojt,ek

sjrc .tkblfy hfyfbhb rfyrfkbs [cyblf6 hjujh fcekbtht,lf

ujyofhsvtekc6 fy f’fu’fut,ekc hfufl f.kegt,lf

fhf.c ]qdbvfc yfxemfhb vfsfhblfy7

_ vj’ekt,ekvf hbyfv vfmytdbyf= _ twhet,jlf vjqjybtht-

,ekb mfkbidbkb6 _ dby us[jdlf idtkfc9= _ wtw[kc frdtct,lf

]thfw cdtkb ofvofvt,blfy7

rb6 ]bvflbc* cekbcluvf b.j vfaf6 zjabfpt udfhbfyfl fcfrjdfybw6

vfuhfv cb.dfhekb ufpjvbkf jltcvt okt,bs9= tutw hjv

fhf6 rdtrdt fysfhbfc ,bzc [esb ,b’bc rfvtxt,bc ]jub lfelbjlf

jlf,fltib7

bwhtvkt,jlf vt,jhyt7 wjkj,fc cs[jdlf7 bc rb vf]fpt itvjzthbk

,fofhc r,bkt,bs bwbkt,lf7 fvbc smvfc fkb’jyb[tc

vlujvfhtj,f f,tldbyt,lf zjabfc6 lfcfqegfdfl fh tsvj,jlf7

v[ytj,fvjrht,bkbw fvbnjv oftgjnbyf vrkfdpt6 vfuhfv cf.hlty

at[pt meckb f’uthf mfkbidbkvf lf uekfqvf ufijnf7 evpthlf

zjabf vlbyfhbcrty ithrfkek c[tekc6 hjvtkbw acrthbcrty rb

fhf6 ufqvf yfgbhbcrty6 cfnfy]jcrty6 ithbc[ekb ,b’bcrty vbbkndjlf7

vb[dlf6 dbcfw eylf uft,fohf vfafcsdbc [tkt,b lf ,jhybc

bfnfrpt ufojkbkvf mdbsbybs vbefkthcf sfdufchtcbkb udtkbdbs

lfrkfrybk sjrc7

rjxbf fkb’jybf lfcfdktsbcfrty uflf[hbk vptib itv.elhjt,ekb

frfwbbc ntdhbcrty vb,fywfkt,lf6 vfuhfv wfkb sdfkb

lf at[b erfy hjv hxt,jlf6 ’ytkb vbcf[dtlhb fh b.j7

2ufvjvtltdyt,f se fhf6 ufvjvtltdyt,f se fhf9= .dtkf vt vt,h’dbc6

.dtkf xtvc obyffqvltuff fv[tlht,ekb7 fvltyb [fyb stdpbdbs

gbhib o.fkb lfvfue,t,byf7 rfhub ,bzb [fh lf ufxevlb fob=

vfbyw hf ecekuekjl vb[ctyf6 ahst,b fvjclbjlf bqkbblfyj7

’vfsfvrdktkbcfufy ertstcc hfc eylf tkjlt9= vflkj,f eafkc6

vfubcb fhfathb vfw[bf= vtht hf6 se [tb,fhb ufdxylb9= cfvfubthjl

79

More magazines by this user
Similar magazines