Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

zjlfy7 bctd f;qfheylt,f hrbyf lf cek vfkt ;byb fysfhbc

dthwkibyfathb svf-odthb ithxt,fs [tks7 ,fubc ufhitvj

vzblhjdlt,bfy7

;byb fysfhb5 hfrbqf vjcdkf btyt,ts6 vj,h’fylbs7

’hfdf-utythfnjhb mjsmjst,c7 kf,jhfnjhbbc lfytcnbfyt,ekb

,tnjybc rtlkt,b rbhbs itstsht,ekf7 fv ivjhcf

lf lfv’bvt,ek fthib cfrvtdtkbc cehytkbw itbuh’yj,f7

ufcojht,ek kjubyc ifkbsf fafhbf7 vfublt,b6 rfhflt,b

c[dflfc[df pjvbcf lf ajhvbc vtypeht,bs se cby]fht,bs

ufvjntybkf7 ,tnjybc bfnfrc obstkb cfqt,fdb uflfcwkbf

[ibhb [t[dbcfufy7 ’dtkt,eh crfvt,cf lf vlblhek cfdfh-

’tkib f[fkufhtw[bkb stshtekb fatybf7 cfvpfhtekjc vfublfpt

[bpbkfkfsb cfdct ]fvb lufc7 rtltkib lfnfyt,ekb

ufy]byblfy vjxfyc vemb cbs[bs ufgbgbyt,ekb ,jwt,b6

it,jkbkb .dtkb lf rjycthdbc mbkt,b7 tktmnhjvbrhjcrjgbc

udthlb6 lfcdhtnbk[eabfyb vbybc zehztkib fcgbnb cgbhfkbdbs

lf[dtekf7 ahfrbfyb vfcgby’tkb tmcgthbvtync erbhrbnt,c

lf jlf,tltkt,bc dbpbnc fhfahfl fult,c6 jqjyl

tc fhbc6 [ibh odtht,cfw vfkbvfk b,hz.fkfdc7

;byb fysfhb5 o.fklblj,fc ufevfrkfdlt,jlbs6 fk,fs7

zbzt rdtrdt5 zjhjaf hfc lfudfrkt,lf6 vfuhfv bc ,bzbf

cffdflv.jajib7 fdfhbfib vj .df rjxbfc ’vbcidbksfy thsfl7

;byb fysfhb5 htfybvfwbf7 vtnb cbahs[bktf cfzbhj7 [jv

ufhlfdmvtyb7 jhvjyt,b ufycfpqdhfdty .dtkfathc7 ufvjlbc6

hjv yt,bcvbthb cnhemnehbc ufhlfmvyf ghfmnbrekflfw

itcf’kt,tkbf777futh6 veif zbfyzdtkt,c ahst,b ufvjclbs7

bmvyfc yfstkb777 itdmvyfs flfvbfyb [fnfl lf cf[tl

xdtylf777 xtvufy hfc vjbs[jds9

,fub fysfhbf5 hjujh se hfc9=

;byb fysfhb5 fhf6 urbs[ts6 xtvufy hff cfzbhj-vtsmb777

sdfkbc lf[fv[fvt,fib ufvjclbs777 ahst,b udbylf7

zbzt rdtrdt5 eobyfhtcfl bc6 hjv eylf ofvjud.dt7 dblht

vjdrdlt,jlt6 ths[tk sdfkt,ib vbylf xfd[tljj7

;byb fysfhb5 hfc xevxevtkfj,s6 hfc vtmfhfuvt,bs9= gbhlfgbh

dth vtn.dbs6 lfcfgfnbvht,kfl vjdtlbs-smjj9= ub[fhjlts=

vt dfh .jdtkbdtc sfdb lf sfdb7 lbf[= vt6 vt vtvjhxbkt,f

,eyt,f6 cfv.fhj6 jlf,tlt7 veif zbfyzdtkt,b vt6 vt

366

More magazines by this user
Similar magazines