Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

kj,bc cehytkcfw ]thjdyfl fqdbmdfv7 itd[tljs6 hjujhb ufyc[dfdt,ff

cfvij,kjcflvb lfvjrblt,ekt,f t,hftk lf mfhsdtk tht,c

ijhbc7 xdty vbdcnbhbs ofhsvtek nthbnjhbt,c7 sfdc dbrkfds ofcfukt]fl

wthpt itvfhsekbcfsdbc6 hjwf t,hftkb @^ cfereybc itvltu

ufvelvt,bs b,h’dbc [hbjrb vbobcfsdbc6 fvfcsfy stjhbekfl

ltlfvboblfy ufyb[bkfdc vfvekbc wyt,fc6 cfpqdht,c7 fvfc rjcvjgjkbnbpvcfw

dt’f[bs xdty6 gfnhbjnt,b6 bhjybbs6 vfuhfv eahj cthbjpekfl

xfd[tljs cfrbs[bc fhcc6 lf vbd[dlt,bs6 hjv ufyc[dfdt-

,ff fhf v[jkjl vfcinf,t,ib6 vblujvfibw7 t,hftkt,c bchftkbc

ufhlf fhfvfnthbfkehb efvhfdb cfvij,kj uffxybfs5

afctekj,t,ib ufyc[dfdt,ekb6 hjujhbwff5 vcjakbj rfgbnfkb7 ^))

vbkbfhlthblfy %))-pt vtnb t,hftkbf8 vfcjyehb kj;t,bc thsj,kbj,f6

bubdt exbyfhb [tkb8 ufthj6 tesj6 idtltsbc frfltvbf7 sfdblfy

wljvbkt,t,b bvfsfw vjclbjlfs6 hjwf vtjht[fhbc[jdfy ktuthktac

cfajl ofhvjfxtylyty6 vfuhfv yj,tkbc ghtvbbs lflfayeksf

kfimfhib () ghjwtynb t,hftkbf se vtnb fhf7 yfofhvjt-

,bc cblbflt [ibh itvs[dtdfib tobht,jlf gjkbnbreh rjybemnehfc7

cjk;tybwbybc 2fhmbgtkfubc uekfub3 njkcnjbc 2.bhbvek

vjs[hj,t,c3 rjzt,fvltw dth itcodlt,f v[fndhekj,bc sdfkcfphbcbs6

hjv fhfathb dsmdfs 2jvcf lf vidblj,fpt36 sevwf6 eahj

ufcfsdfkbcobyt,tkb htfkj,f bc fhbc6 hjv t,hftkt,vfw bcofdktc

vjxdtyt,bsb lfsvj,t,b lf kbnthfnehek ghtvbt,c [fy ajkrythc

uflfeult,ty cf[hfd ’dkfl lf [fyfw _ vfhrtcc7 evsfdhtcb ’fkbc[vtdf

vfs cf,eyt,bcvtn.dtkj lfhut,bcrty vbvfhstc lf .jdtkb fcb yj-

,tkbfynblfy lqtc mbvbbc6 abpbrbc6 ,bjkjubbc6 fcnhjyjvbbc lfhuib

(( t,hftkbf6 fye yj,tkbfynj,bc ybiybs xfvj.fkb,t,ekf t,hftkt,bc

ntmyjrhfnbekb cf[tkvobaj7 zhbkib se ufydb[bkfds mfhsek6

uyt,fds cjv[eh tsyjcc6 f,cjkenehfl [tkvjwfhekt,fl

ufvjdb.eht,bs7 dbyfblfy lfcoht,ekbf ujybtht,bc ptcf[tkvobajc

ajhvbht,f lf erdt bv cfpqdht,bc uflfkf[df sbsmvbc ite’kt,tkbf7

sesfi[bf cfqdsj hfbylbf6 vsdfhbc qdsft,bc v[tlfhb6 hjvtkbw

vfhskvflblt,kehb vjhfkbs fvfhw[t,c cfresfh obfqibdt fqvjwtyt,ek

,jhjnt,fc6 fv itvs[dtdfib eyfcbdbs lfujhukbk pfhfylbfc6

vfuhfv ufdbsdfkbcobyjs c[df htfkj,fw6 rjyrhtnekfl rb bc6

se dby itmvyf jhbdt6 hjvtkvf cbyfvldbktv7 w[flbf6 eyuhtsbc fhtf-

549

More magazines by this user
Similar magazines