Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

dfkbcoeyt,f lf fult,fj36 bctsyfbhfl fcrdyblf6 hjv cbylbcbc

mty]ybc yfnfvfkcfw rb fh ufybwlblf7 f[kf6 fv lfvjerblt,kj,bc

;fvc cf,jkjjl uflfo.dtnlf bub6 dbc fbhxtdlf6 hjvtkc _ ,jylj

fkb’jybfc se ,enenb fysfhbfc7

_ udfhbc ufvjwdkfw smdtysfy [lt,f [jkvt9= _ rbs[f .vfodbkvf

sfdbceakt,bc vtsthsvtnt lqtc cfyljvbfyb cf[bc vfylbkjcfyc7

uflbf vfafcfdbs s[tkc sdfkbc egtt,sfy yfjzt,b vjvhfdkt,jlf

lf svfw thsj, ufcstsht,jlf7 ifdflitqt,bkb yfmcjdb

rf,f twdf6 blf.dt,sfy cbyfskt hjv fnfylf6 bctsb7

vbyfxfvc[dhtekb rfhflt,bc sfdpt6 sfhjt,pt6 ufvj,thbkb

cfmfqfkltt,bc ntdf fh b.j7 cf.dfdbkt kfhyfrsfy6 vndhbfyb uhfabybcf

lf uf,pfhekb aby]ybc udthlbs6 sfk[b gehbc yf[tdfhb

lf ]tvbs cfdct mbkf blj gjkbtsbktybc gfhrib7

_ vfi9= _ egfce[f mfkvf sfdfeqt,kbd lf cmtknfybfyb ;ehyfkbc

aehwdkf ufyfuh’j7

_ ,tdhb cf,esbf fvbcfsdbc cfzbhj9= _ fh vjtidf ,jylj7

_ cfrvfjl6 vfuhfv ufvfut,byt6 dby bwdkbc udfhc6 ity [jv fhf9=

_ cbn.dfpt vjuf[ctyt,s7 2[jv dfuh’yj,byt .dtkfathb9=3

_ dbgjdt hjujhw bmyf7 dbsjv hfsfj6 irdbsbybf c]j,bf fkb’jybfc9=

2vsdfhblfy xfvjahtybkc ufdc37

_ vfhnj ]j,yfptf cfmvt9= hf fnbht,lf gfnfhf ujujc9 idbkbidbkbf9=

_ ,t,bf tyfwdfkjc6 lfvtxfuhf ,fdidb6 vfuhfv smdty cfblfy9=

_ ueibyoby lbkbs uflfcfcdktksfy vjurfhbs sdfkb7 obstkb

gfknj twdf lf sfsvfybfyb [tkbs aeyseifc bkervt,jlf

fwhtvkt,ekb7

_ hjujhb vbptpbfyb ufvb[lf6 qvthsj= fh dbwb hjvtk

o.fkib uflfddfhlt= xtvb cb’t mbhehubf lf vtcfvt otkboflb

cheklt,f6 hfw yfbhj,ib* vcf[ehj,c7 lfkbc cbrdlbkvf w[jdht,f

vjudbofvkf .dtkfc7

hf uekbs eylf itdb.dfhj tc ufe[fht,kb6 hjvtkvfw ’dbhafcb

flfvbfyb ufvjvfwfkf [tkblfyj6 ofvjcwlf ths[tk yfcdfvc

frdfyib vojk fyutkjppt7 vfytsbfyb w[dbhcf[jwb hfqf bmyt,f lf

bcbw fh tvtnt,f qdb’kb idbkcfsdbc7 cfvtlbwbyj rjvbcbfpt hjlbc

uflb[fh9= 2j]f[fityt,ekb7 vfho.dc de.blb fv aekbs xtvc

relhfzfc37

_ lqtbc cojhc vjlbj6 rfgbnfyvf7 xfvfothbyf6 hf lf hf wyj,f

143

More magazines by this user
Similar magazines