Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kt.t,bcathb yfdbs ufdchbfklb7 cb.hvbctekb cehfst,b

fvjdbnbdnbdt jwyt,fib7 erbltufyj cbdhwtc vbdtcb.dfhekt7

dtatht,jlb cb.dbsktitgfhek ajskt,c6 ybfdib xfoyek

rdfvkbc uhfuybkt,c7 db[ent,lb cfrby’tufqtqbk

nhfvfkt,c lf [fnbc oby fmdbsbyt,ekb fkb’jy[tc vjkfylt,fc7

tc eyfptcb [bkdt,b ujyt,fib ofheiktkfl

xfvhxf7 bub vf.dfh,lf yfrflekbc v’bdflc[vek rtyzt,c6

mfhbs uflf[hbk frfwbt,c lf vjyfnchbc vj;qehnekt

mjyueht,c7 cfnfy]jib ufyvfhnjt,f eobyfhtcfl cresfh

sfdc itvfvtwyt,lf6 ,enenb7 tc ufylujvf cfv.fhjc fut,ekt,fibfw

vfhrdtdlf lf lhjbc vlbyfht,fib uf[bhekb flfvbfybc

hfj,fibw7

dby bwbc6 hjltvlt ufuh’tklt,jlf fct6 ths[tk ktkbfyib6

cfcbfhekj ,bkbrt,bc lflutybcfc6 ltdybk ]fhbcrfwt,c

hjv fh uflfd.hjlb7 zfj,c ithrbyt,ekt,b fqzehdbkj,fc

bvce,emt,lyty7 vwbhtrfkb,hbfyb mdtvt[t,b

hf vjcfnfybf6 hjwf ifi[fyt,cfw rb tkjlyty7 fhw w[tyt-

,bc ’ef-afafhpt xf,qfezt,fc sfrbkj,lyty6 jqjyl jyo-

.tdibfc ekvj,tkb zjhvbcfufy sfdb hfvtyfbhfl lftqobfs7

d[tlfdlb fqhtek veylbhc lf fqyfuj,fc6 hjvtkbw

oevgtib shtdfc thsathjdyfl _ nfkf[bcahfl tmwbf7 vtcvjlf

thsvfytsib fsmdtabkb vij,kbeh-ew[jehb lf6 w[flbf6

sdfkb lfde[ezt6 ofde.het vfs cfv[tlhj phf[dt,c7

fhfahfl xfdfult vsfdfh ’fkt,c vjo.dtnbkb fctekbc

knjkdbc vbvfhsekt,f6 vbpfyb6 bcbw _ cfmfhsdtkjcfsdbc

yfyfnhb sfdbceakt,f toflfs se tdhjgekb jmhjc

[eylt,bs lf,txfdt,f7 vjrktl6 hjujhw ukf[frc vbfojlt,ty

[jkvt o.fkcf lf [vbflc6 bvudfhfl itdt[vbfyt ktkmfiblfy

fvjvnrfdkt,ekt,c7 sfdsfdbfys tyfpt ufdtcfe,ht

sbsjtekc7 gehb lf rthbbc cbs,j deobkflt cfsbsfjl7

lf[vfht,f fqvjdexbyt lfzhbkt,c777 it,byllf se fhf6

lfofkbrt,ekb v[tlhj,f zjhjvt,ib fdbltdyt7 sfdc ifhib

db[dtdlb6 vfuhfv ’t[jhwbtkc ufcfzbhib dth dnjdt,lb7

vjcf[ktj,fc [jv fhfathb lfeifdlt,f-vtsmb6 itd -

52

More magazines by this user
Similar magazines